نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 ندارند

3 ندارد

چکیده

دیابت شایع‌ترین بیماری غدد درون ریز در جهان است که از روش‌های گوناگونی مثل ورزش و فعالیت بدنی برای درمان آن استفاده می‌شود. هدف از انجام پژوهش بررسی تاثیر تمرینات اینتروال با شدت بالا بر مقادیر سرمی گلوکز، شاخص مقاومت به انسولین، آیریزین و بیان ژن آن در بافت چربی زیرپوستی در موش های دیابتی نوع 2 بود. تعداد 20 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار (10-8 هفته‌ای با وزن 250-270 گرم) انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه کنترل دیابتی و تمرین دیابتی تقسیم شدند. پس از آشناسازی، گروه تجربی تمرین با شدت بالا را به مدت 4 هفته، 5 روز در هفته و به مدت 10 دقیقه به صورت اینتروال‌های 1 دقیقه‌ای با سرعت 30-40متر در دقیقه انجام دادند. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، پس از 12 ساعت ناشتایی مقادیرگلوکز و انسولین،آیریزین و بیان ژن آیریزین در بافت چربی زیرپوستی اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از آزمون آماری t مستقل تجزیه و تحلیل شدند. 4 هفته تمرین اینتروال با شدت بالا باعث کاهش مقادیر سرمی گلوکز و شاخص مقاومت به انسولین(001/0=p)، افزایش معنا‌دار مقادیر سرمی (001/0=p) و بیان ژن آیریزین (004/0=p) در بافت چربی زیرپوستی در گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل شد. بنابراین، تمرینات اینتروال با شدت بالا می تواند گلوکز و شاخص مقاومت به انسولین را در موش های دیابتی نوع 2 کاهش دهد و باعث افزایش مقادیر سرمی و بیان ژن آیریزین بافت چربی شودو می توان از این نوع تمرینات برای کاهش مشکلات ناشی از دیابت نوع 2، استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of high intensity interval training on Insulin resistance and serum levels and gene expression of irisin in subcutaneous adipose tissue of type 2 diabetic rats

نویسندگان [English]

  • nasrin ramezani 1
  • mahshid dezhan 2
  • Seyed Amirhossein Mortazavi 3
  • Mozhgan Baghaee Borzabadi 3
  • zahra ahadi 3
  • Saeideh Sadat Khalili 3

1 عضو همتراز هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)

2 -

3 -

چکیده [English]

Diabetes is the most common endocrine disease in the world, and various methods such as exercise and physical activity are used to treat it. the aim of this study was to determine the effect of high-intensity interval training on serum glucose, insulin ,irisin and its gene expression in subcutaneous adipose tissue in type 2 diabetic rats. For this study, 20 males of the wistar male rat (8-10 weeks with a weight of 250-270 g) were selected and randomly divided into two groups of diabetic control and diabetic exercise. After the introductory course, the experimental group performed high-intensity exercise for 4 weeks, 5 days a week for 10 minutes as 1-minute interval at a speed of 30-40 meters per second. 48 hours after the last training session and after 12 hours of fasting, glucose and insulin values serum values and expression of irisin gene were measured in subcutaneous adipose tissue. Data were analyzed using independent t-test. The results showed that 4 weeks of high-intensity interval training reduced serum glucose levels and insulin resistance index (p = 0.001), significantly increased serum values (p = 0.001) and expressed irisin gene (P = 0.004) in subcutaneous adipose tissue was controlled in the exercise group compared to the group.

High-intensity interval training can reduce serum glucose levels and insulin resistance index in type 2 diabetic rats and increase serum levels and irisin gene expression in adipose tissue. it is suggested to use this type of exercises to reduce the problems caused by type 2 diabetes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High-intensity interval training
  • type 2 diabetes
  • irisin
  • subcutaneous adipose tissue