نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I

نویسندگان

1 گروه تربیت و علوم ورزشی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت ، ایران

2 استاد فیزیولوژی ورزشی گروه تربیت و علوم ورزشی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت ، ایران

3 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت و علوم ورزشی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت ، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: آلزایمر یک بیماری مخرب مغزی می باشد که باعث اختلالات پیشرونده شناختی می شود که درمان قطعی برای این بیماری وجود ندارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تمرینات هوازی به همراه مصرف عصاره زعفران بر حافظه فضایی و میزان تجمع پروتئین تائو در بافت هیپو کامپ رت های نر آلزایمری القا شده بود.

روش کار: در مطالعه تجربی حاضر، 32 سر رت نر بالغ به صورت تصادفی به 4 گروه آلزایمری شامل کنترل، تمرینات هوازی، تمرینات هوازی، عصاره و عصاره تقسیم شدند. آلزایمر با تزریق آمیلوئید بتا 42-1 در هیپوکامپ ایجاد شد. تمرینات هوازی شامل 3 جلسه تمرین در هفته به مدت 8 هفته انجام شد. جهت بررسی حافظه فضایی از آزمون Y maze و جهت اندازه گیری پروتئین تائو از روش الایزا استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه استفاده گردید.

یافته ها: نتایج نشان داد بعد از 8 هفته تمرین هوازی بهمراه مصرف مکمل زعفران در عملکرد حافظه فضایی در گروه های مداخله نسبت به گروه کنترل افزایش معنی دار یافت (5 0/0 > P). همچنین در خصوص میزان تجمع پروتئین تائو در گروه تمرینات هوازی، تمرینات هوازی و عصاره و عصاره نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری را نشان دادند (5 0/0 > P).

نتیجه گیری: به نظر می رسد تمرین هوازی و مصرف عصاره زعفران موجب بهبود در عملکرد حافظه فضایی و کاهش میزان تجمع پروتئین تائو در بافت هیپوکامپ رت های نر آلزایمری می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Aerobic exercises along with the consumption of saffron extract on spatial memory and the amount of tau accumulation in the hippocampal tissue of male Alzheimer's rats.

نویسندگان [English]

  • Fazel Bazyar halimehjani 1
  • Ramin Shabani 2
  • َAlireza Elmiyeh 3

1 Department of Physical Education and Sports Sciences, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran

2 Professor of Sport Physiology, Department of Physical Education and Sports Science, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran

3 Associate Professor of Sport Physiology, Department of Physical Education and Sports Science, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran

چکیده [English]

Introduction: Alzheimer's is a destructive brain disease that causes progressive cognitive disorders for which there is no cure. The aim of the present study was to investigate the effect of aerobic exercise along with the consumption of saffron extract on spatial memory and the amount of tau protein accumulation in the hippocampal tissue of Alzheimer's induced male rats.Method: In this experimental study, 32 adult male rats were randomly divided into 4 Alzheimer's groups including control, aerobic exercise, aerobic exercise, extract and extract. Aerobic exercises including 3 training sessions per week were performed for 8 weeks. Y maze test was used to check spatial memory and ELISA method was used to measure tau protein. One-way analysis of variance was used to analyze the data.

Findings: The results showed that after 8 weeks of aerobic training with saffron supplement, there was a significant increase in spatial memory performance in the intervention groups compared to the control group (P < 0.5). Also, regarding the amount of tau protein accumulation in the aerobic exercise group, aerobic exercise and extract showed a significant decrease compared to the control group (P < 0.5).

Conclusion: It seems that aerobic exercise and consumption of saffron extract improves spatial memory

performance and reduces the accumulation of tau protein in the hippocampal tissue of Alzheimer's male rats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : aerobic exercises
  • saffron
  • Alzheimer'
  • s
  • spatial memory
  • Tao protein