نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I

نویسندگان

دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

چکیده

انجام فعالیت‌های ورزشی به همراه مصرف مکمل‌های گیاهی به ویژه در افراد ، بر سیستم‌های آنتی ‏اکسیدانی و اکسیدانی بدن تاثیرات متفاوتی دارند. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید به همراه مکمل کلرلا بر سطوح سرمی مالون دی آلدهید و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام زنان میانسال چاق یا دارای اضافه وزن بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را زنان میانسال دارای اضافه وزن یا چاق (25≤BMI) با دامنه سنی 40 تا 65 سال تشکیل دادند. تعداد 40 آزمودنی از طریق فراخوان و بر اساس معیار ورود به مطالعه گزینش شدند و به طور تصادفی در چهار گروه تمرین و مکمل (10 نفر)، تمرین و دارونما (10 نفر)، مکمل (10 نفر) و کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. تمریناتHIIT (تمرینات اینتروال شدید) شامل وهله‏های 60 ثانیه دویدن با حداکثر شدت (85-95 درصد ضربان قلب ذخیره و متعاقب آن 60 ثانیه دویدن با شدت پایین (55-60 درصد ضربان قلب ذخیره) بود. آزمودنی‌ها هفتۀ اول 6 مرتبه، هفتۀ دوم 8 مرتبه، هفته‏های سوم تا پنجم 10 مرتبه و هفته‏های ششم تا هشتم را با 12 تکرار به پایان رساندند. از آزمون شاپیرو‏ ویلک برای نرمال بودن داده‌ها و از آزمون تی همبسته، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی جهت آزمون فرضیه‌ها استفاده شد و سطح معنی‏داری در سطح آلفای 5 درصد در نظر گرفته شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of eight weeks of HIIT with chlorella supplementation on serum levels of malondialdehyde and total antioxidant capacity in obese and overweight middle-aged women

نویسندگان [English]

  • Elaheh Amiri mandoulakani
  • karim azali alamdari
  • roghayeh Fakhrpour

Shahid Madani University of Azerbaijan

چکیده [English]

Performing sports activities along with the consumption of herbal supplements, especially in people, have different effects on the body's antioxidant and oxidant systems. The purpose of this research was to investigate the effect of eight weeks of intense interval training with chlorella supplementation on serum levels of malondialdehyde and total antioxidant capacity in obese or overweight middle-aged women. The statistical population of the present study consisted of overweight or obese middle-aged women (BMI ≤ 25) with an age range of 40 to 65 years. A number of 40 subjects were selected by invitation and based on the study entry criteria and randomly divided into four groups: exercise and supplement (10 people), exercise and placebo (10 people), supplement (10 people) and control (10 people). became HIIT exercises consisted of periods of 60 seconds of maximum intensity running (85-95% of the reserve heart rate) followed by 60 seconds of low-intensity running (55-60% of the reserve heart rate). The subjects did 6 times in the first week, 8 times in the second week. they completed the third to fifth weeks 10 times and the sixth to eighth weeks with 12 repetitions. Shapiro-Wilk test for normality of data and correlated t-test, one-way analysis of variance and Tukey's post hoc test to test hypotheses was used and the significant level was considered at the alpha level of 5%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intense interval training
  • chlorella supplement
  • total antioxidant capacity
  • malondialdehyde
  • obesity