نوع مقاله : مقاله مروری Released under (CC BY-NC) license I Open Access I

نویسنده

گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

هدف: تمرینات ورزشی و رژیم‌های گیاهخواری به عنوان یک روش مناسب و غیر دارویی برای بهبود سبک زندگی و کاهش بیماری‌های متابولیک از جمله بیماری دیابت و سندرم متابولیک پذیرفته شده اند. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر تمرین هوازی و رژیم گیاهخواری بر فاکتورهای مقاومت به انسولین بود.
روش پژوهش: جستجوی سیستماتیک در پایگاه‌های اطلاعاتی PubMed، Web of Science، SID، Magiran و Google scholar برای مقالات منتشر شده به زبان انگلیسی تا فوریه سال 2022 انجام شد. فراتحلیل برای بررسی اثر ترکیبی تمرین هوازی و رژیم گیاهخواری بر فاکتورهای مقاومت به انسولین (گلوکز و انسولین ناشتا و HOMA-IR) انجام شد. تفاوت میانگین استاندارد شده (SMD) ، تفاوت میانگین وزنی (WMD) و فاصله اطمینان 95 درصد (CI) با استفاده از مدل اثر تصادفی و مدل اثر ثابت محاسبه شد. همچنین، برای تعیین ناهمگونی از آزمون I2 و برای بررسی سوگیری انتشار از آزمون فونل پلات و تست Egger در سطح معنی-داری 1/0 استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج 29 مطالعه با 10019 آزمودنی نشان داد که تمرین هوازی و رژیم گیاهخواری سبب کاهش معنادار وزن بدن ]001/0P= ،(27/6- الی 72/2-) 49/4-=[WMD، گلوکز ناشتا سرمی ]001/0P= ،(65/0- الی 27/0-) 46/0-=[SMD، انسولین ناشتا ]001/0P= ،(52/0- الی 32/0-) 42/0-= [SMDو HOMA-IR ]001/0P= ،(97/0- الی 49/0-) 73/0-= [WMDمی‌شود.
نتیجه‌گیری: یافته‌های فراتحلیل حاضر نقش مهم تمرین ورزشی و رژیم گیاهخواری در بهبود مقاومت به انسولین را نشان می‌دهد. به طوریکه، تمرین هوازی و رژیم گیاهخواری به عنوان یک راهکار غیردارویی برای کاهش انسولین و گلوکز ناشتا برای بزرگسالان پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The combined effect of aerobic exercise and vegetarian diet on body weight and insulin resistance indices: a systematic review and meta-analysis

نویسنده [English]

  • Fatemeh Kazeminasab

Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Human Sciences, University of Kashan, Kashan, Iran.

چکیده [English]

Background: The exercise training and vegetarian diets have been accepted as a suitable and non-pharmacological method to improve lifestyle and reduce metabolic diseases, including diabetes and metabolic syndrome. The aim of this study was to investigate the combined effect of aerobic exercise and vegetarian diet on insulin resistance factors.
Methods: The PubMed, Web of Science, SID, Magiran, and Google scholar databases were searched until February 2022 for English articles. Meta-analyses were performed to compare the impact of aerobic exercise and vegetarian diet on insulin resistance factors (fasting glucose, insulin, and HOMA-IR). Standardized mean differences (SMD), weighted mean differences (WMD), and 95% confidence interval (CI) were calculated using random and fixed effect models. Also, the I2 test was used to determine heterogeneity, and the Funnel plot and Egger tests at a significant level of 0.1 were used to determine publication bias.
Results: The results of meta-analysis of 29 studies with 10019 adults, showed that aerobic exercise and vegetarian diet significantly decreased in body weight [WMD=-4.49, (CI: -6.27 to -2.72), p=0.001], fasting serum glucose [SMD=-0.46, (CI: -0.65 to -0.27), p=0.001], serum insulin [SMD=-0.42, (CI: -0.52 to -0.32), p=0.001], and HOMA-IR [WMD=-0.73, (CI: -0.97 to -0.49), p=0.001].
Conclusion: The findings of the present meta-analysis show the important role of exercise and vegetarian diet in improving insulin resistance. So, aerobic exercise and vegetarian diet are suggested as a non-drug approach for reducing fasting insulin and glucose for adults.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exercise
  • Vegetarian diet
  • Insulin
  • Glucose
  • Insulin resistance