نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه

چکیده

هدف :تمرینات هوازی و زعفران بر آپوپتوز ناشی از ورزش های وامانده سازی تاثیر کاهنده ای دارند. تحقیق حاضر به منظور تعیین اثر تعاملی یک دوره تمرین هوازی و مصرف عصاره زعفران بر پروتئین های BAXو BCLبافت قلب موش های صحرایی تمرین کرده متعاقب وامانده سازی انجام شد. روش‌ها: در این مطالعة تجربی، 48 سر رت نژاد ویستار به‌صورت تصادفی به چهار گروه مساوی: کنترل (C)، عصاره زعفران (SE)، تمرین هوازی ( AT)، و تمرین هوازی + عصاره زعفران (AT+SE) تقسیم شدند. تمرین هوازی به مدت ۸ هفته ( ۵ روز در هفته) انجام شد. عصاره زعفران روزانه 100 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت خوراکی (گاواژ ) استفاده شد. در پایان تحقیق نیمی از موش‌ها بلافاصله پیش و نیمی‌دیگر بلافاصله پس از وامانده شدن بر روی نوار گردان، قربانی شدند. میزان پروتئین های Bcl-2و BAX بافت قلب با استفاده از روش ELISA سنجیده شدند. داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس یک‌طرفه، در سطح معناداری 05/0 تجزیه ‌و تحلیل شدند. یافته‌ها: متعاقب وامانده‌سازی پروتئین های Bax و Bcl-2بافت قلب تمامی گروه ها بجز گروه AT+SE به ترتیب به طور معنی داری افزایش و کاهش نشان داد (05/0p<). نتیجه‎گیری: به نظر می رسد تمرین هوازی و مصرف عصاره زعفران، هر کدام به تنهایی و یا توائم با همدیگر از تغییرات معنی دار پروتئین های Bax و Bcl-2همچنین نسبت BAX به Bcl-2 بافت قلب موش ها متعاقب یک وهله فعالیت وامانده ساز جلوگیری می کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Interactive effect of aerobic training with Saffron extract on BAX and Bcl2 proteins of cardiac tissue in trained rats following an aerobic exercise until exhaustion

نویسنده [English]

  • amir khosravi

University faculty member

چکیده [English]

Objective: Aerobic training and Saffron has decreasing effects on apoptosis induced by exercise to exhaustion. The present study aims to investigate the Interactive effect of aerobic training with Saffron extract on BAX and Bcl2 proteins of cardiac tissue in trained rats following an aerobic exercise until exhaustion. Methods: This is a clinical trial, 48 Wistar male rats were assigned into following four groups (N=12): control )C) , Saffron extract) SE) , Aerobic training (AT) , Aerobic training + Saffron extract (AT+SE). Aerobic training was done for five times a week for 8 weeks. Saffron extract was administrated through oral gavage 100 mg.kg-1.day-1. The end of experiment, half of the rats was killed immediately before exhaustive training; on the other hand, remaining rats were killed immediately after performing an acute bout of exhaustive exercise on the treadmill. BAX and Bcl2 proteins levels were measured by ELISA method. The data were analyzed using a one-way ANOVA, with the significance level of P < 0.05. Results: following an exhausting BAX and Bcl2 proteins of cardiac tissue in the all groups Except in the AT+SE group were significantly increased and decreased respectively (P < 0.05). Conclusion: It seems that aerobic training and use of saffron extract Each one alone or in combination with each other prevented the significant change of Bax and Bcl2 proteins and BAX/Bcl-2 ratio following an exhausting exercise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • exercise until exhaustion
  • Bcl-2
  • Bax
  • Saffron extract