نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی، مؤسسه آموزش عالی زند شیراز

2 استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی، مؤسسه آموزش عالی زند شیراز

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر تعاملی تمرین کراس فیت و آب چغندر بر عملکردهای ورزشی در مردان جوان غیرفعال انجام شد.

در این مطالعه نیمه تجربی، تعداد 02 مرد غیرفعال با دامنه سنی 12 - 03 سال به طور تصادفی در دو گروه مکمل آب چغندر + کراس فیت و گروه دارونما + کراس فیت قرار گرفتند. شرکت کنندگان هر دو به مدت هشت هفته و 3 جلسه در هفته تمرینات کراس فیت انجام دادند. گروه مکمل در هفته هشتم، روزانه 014 میلی‌لیتر آب چغندر حاوی حدود 008 میلی گرم نیترات مصرف کردند. قبل و پس از اتمام دوره تمرینی، عملکردهای ورزشی در شرایط یکسان اندازه‌گیری شد. برای بررسی تغییر متغیرها از آزمون‌های t همبسته و t مستقل بهره گرفته شد و حداقل سطح معنی داری 05/0>P بود.‬

نتایج نشان داد پس از اتمام دوره تمرینی عملکرد سرعت (8/14 درصد گروه مکمل در مقابل 5/15 درصد گروه دارونما)، توان بی‌هوازی و مقدار پرش عمودی (7/12 درصد گروه مکمل در مقابل 8/17 درصد گروه دارونما) در هر دو گروه بهبود معنی‌داری پیدا کرد (05/0>P) اما اختلاف معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد. علاوه براین نتایج نشان داد اوج توان هوازی در هر دو گروه افزایش معنی‌داری پیدا کرد اما مقدار افزایش در گروه مکمل به طور معنی‌داری بیشتر از گروه دارونما بود (9/17 درصد در مقابل 3/13 درصد؛ 05/0>P).

به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت تمرینات کراس فیت عملکردهای ورزشی را بهبود می‌بخشد اما مصرف مکمل آب چغندر در کنار این نوع تمرینات، عملکرد ورزشی را ارتقاء نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The interaction effects of CrossFit training and beetroot juice on exercise performances in young inactive men

نویسندگان [English]

  • Zahra Soltani 1
  • Homa Sheikhani Shahin 2

1 Master of Sciences student in exercise physiology, Zand institute of higher education, Shiraz, Iran

2 Assistant professor in exercise physiology, Department of exercise physiology, Zand institute of higher education, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Aim: Dietary supplementation with inorganic nitrate (NO3‒) may enhance exercise performance by improving skeletal muscle contractility and metabolism. CrossFit also, is recognized as a new method improves exercise performance but the interaction effects of nitrate supplements and CrossFitt on exercise performance are not well known. The present study was done to examine the interaction effects CrossFit training and beetroot juice on exercise performances in middle age inactive men.

Methods: In this quasi study, twenty inactive men (aged 21-30 years old), were randomly divided into beetroot juice + CrossFitt group (n = 10) or placebo + CrossFitt group (n = 10). All participants were performed CrossFit training 3 days a week for 8 weeks. At the end week of the intervention, supplement group received 140 mL beetroot juice containing about 800 mg of NO3‒ per day. Exercise performances were evaluated before and after the intervention.

Results: The results demonstrated that sprint, anaerobic power and vertical jump test were improved in the both groups (P<0.05), however no significant differences were observed between two groups. Peak aerobic power was increased in the both groups (P<0.05), while the increase of peak aerobic power was higher in the supplement group compare to the placebo group (P<0.05).

Conclusion: Generally, we can conclude that CrossFit training caused improves exercise performance but the interaction of beetroot juice and CrossFit cannot enhance these performances.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CrossFit
  • Beetroot juice
  • Aerobic power
  • Rast test
  • Muscular power