نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I

نویسندگان

1 موسسه غیر انتفاعی زند شیراز

2 هیات علمی موسسه غیر انتفاعی زند شیراز

3 گروه تربیت بدنی واحد شیراز دانشگاه آزاد اسلامی

4 هیات دوچرخه سواری استان فارس

چکیده

هدف: یکی از روش‌های جدید تمرینی ، محدودسازی جریان خون است. مصرف مکمل چغندر نیز عملکرد هوازی و بی‌هوازی را بهبود می بخشد هرچند این موضوع به درستی مشخص نیست. هدف از مطالعه حاضر تأثیر پیش شرطی سازی ایسکمیک و مصرف مکمل چغندر بر عملکرد بی‌هوازی دوچرخه‌سواران مرد بود.

روش شناسی: ١٢ دوچرخه‌سوار مرد در یک مطالعه تصادفی با طرح کانتربالانس شرکت کردند. 6 نفر از آزمودنی‌ها به دو سوکور روزانه ٦٠ گرم مکمل چغندر حاوی ٤٠٠ میلی‌گرم نیترات و 6 نفر دارونما (پودر زغال اخته) را به مدت یک هفته مصرف کردند. یک دوره ٧ روزه پاک‌سازی بین دو دوره مصرف مکمل و دارونما وجود داشت. پس از پایان دوره یک هفته‌ای مصرف مکمل چغندر و دارونما، آزمون‌های حداکثر توان‌خروجی و تایم تریل یک کیلومتر به همراه روش پیش شرطی‌سازی ایسکمیک اجرا شد. پیش شرطی‌سازی ایسکمیک ، شامل ٤ دوره ٥ دقیقه‌ای انسداد و خون‌رسانی مجدد با استفاده از کاف با پهنای ١٥ سانتی‌متر و فشار ٢٢٠ میلی‌متر جیوه که در بالاترین قسمت پاها اعمال گردید. از روش آماری شاپیروویلک و اندازه‌گیری مکرر برای بررسی داده‌ها استفاده شد.

یافته‌ها: پیش شرطی‌سازی ایسکمیک به طور معناداری حداکثر توان بی‌هوازی را افزایش داد (٠٢٧/٠P=). زمان تایم تریل یک کیلومتر پس از پیش شرطی‌سازی ایسکمیک(٠١٤/٠P=) و همچنین پس از مصرف مکمل چغندر به همراه پیش شرطی‌سازی ایسکمیک نسبت به شرایط کنترل به طور معناداری کمتر بود (٠٠٨/٠P=).

نتیجه‌گیری: پیش شرطی‌سازی ایسکمیک و مکمل چغندر می‌تواند عملکرد تایم تریل را در دوچرخه‌سواران مرد بهبود بخشد اما تأثیری بر حداکثر توان آنها ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of ischemic preconditioning and beetroot supplementation on anaerobic performance of man cyclists

نویسندگان [English]

  • nazanin khosravaniyan 1
  • zahra mosallanezhad 2
  • mehrzad moghadasi 3
  • hadi bashafaat 4

1 zand institute of higher education

2 , Zand Institute of Higher Education

3 shiraz branch islamic azad university

4 cycling institite

چکیده [English]

purpose: One of the new training methods to increase the performance of athletes is ischemic preconditioning (IPC). the aim of the present study was the effect of ischemic preconditioning and beetroot supplementation on anaerobic performance of male cyclists. method: 12 male cyclists participated in a randomized study with a crossover design. The tests of maximum power output and one kilometer cycling time trial were evaluated in the same laboratory conditions. All subjects consumed 60 grams of beetroot supplement and placebo for one week. There was a 7-day washout period between the two supplement and placebo periods.maximum power output and one kilometer time trial tests were performed along with the ischemic preconditioning method. Ischemic preconditioning for all subjects, including 4 periods of 5 minutes of occlusion and reperfusion using a cuff with a width of 15 cm and a pressure of 220 mmHg applied to the uppermost part of the legs. Shapiro-wilk test and repeated measurement were used to check the data. Findings: Ischemic preconditioning significantly increased maximum power compared to control (P=0.027). Although after taking red beet supplement and ischemic preconditioning, the maximum power output was higher than the control condition, but no statistically difference was observed (P=0.09). The time trial of one kilometer after ischemic preconditioning (P=0.014) and also after consumption of beetroot supplement along with ischemic preconditioning was significantly lower than the control condition (P=0.008). Conclusion: ischemic preconditioning and beetroot supplementation can improve anaerobic performance in adult male cyclists

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ischemic preconditioning
  • beetroot supplement
  • anaerobic performance
  • cycling