نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشگاه خلیج فارس

2 گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

چکیده

چاقی با التهاب سیستمیک مزمن مرتبط است. فعالیت بدنی یکی از عوامل اثر گذار بر چاقی و التهاب است. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرین عملکردی شدید کراس فیت و تمرین مقاومتی دایره‌ای بر سطوح سرمی واسپین در زنان چاق بود. روش: روش تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون بود. تعداد ۳۶ نفر از زنان چاق شهرستان سمنان (سن: ۹۱/۳ ± ۶۶/۳۲، وزن: ۰۸/۹±۹۷/۸۶ و۳۰BMI>) بصورت در دسترس انتخاب و به سه گروه 12 نفری تمرین مقاومتی عملکردی با شدت بالا (HIIF)، تمرین مقاومتی دایره‌ای و کنترل تقسیم شدند. دوره تمرینی شامل 6 هفته، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه حدود 60 دقیقه بود. سطوح سرمی واسپین، قبل و پس از آخرین جلسه تمرینی اندازه‌گیری شد. یافته‌ها: سطوح سرمی واسپین در گروه‌‌ تمرین مقاومتی دایره‌ای (876/0=P ) و گروه تمرین کراس‌فیت (837/0=P ) تغییرات معنی‌داری نداشت. اما شاخص توده بدن در گروه‌‌ تمرین مقاومتی دایره‌ای (001/0=P ) و گروه تمرین کراس‌فیت (006/0=P) کاهش معنی‌داری داشت. نتیجه‌گیری: تمرین مقاومتی دایره‌ای و کراس فیت باعث کاهش توده بدنی زنان چاق می‌شود اما اثر معنی‌داری بر سطح سرمی واسپین ندارند. بررسی تحقیقات بیشتر با استفاده از شدت‌های متفاوت تمرینی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of High intensity functional training and circuit resistance training on serum levels of Vaspin in obese women

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Sadeghipour 1
  • Moinreh Kocheki 2
  • mohsen avandi 2
  • Abdosaleh Zar 3

1 Persian Gulf University

2 Sport Science Department, Human Faculty, Semnan University, Semnan, Iran

3 Sport Science Department, Human Faculty, Persian Gulf University, Bushehr, Iran

چکیده [English]

Aim: Obesity is one of the most serious health problems associated with inflammation. Physical activity is one of the many factors that affect obesity and inflammation. The aim of the present study was to evaluate the effect of six weeks of resistance training and high intensity functional training cross-fit on serum vaspin levels in obese women. Methods: The research method was quasi-experimental with pre-test-post-test design. Thirty six obese women of Semnan (age: 32.66 ± 3.91, weight: 86.97± 9.08 and BMI> 30) were selected as available and divided into three groups of high intensity functional resistance training (HIIF), Circular resistance training and control group (n = 12). The total training period consisted of 6 weeks and 3 sessions per week and each session was about 60 minutes. Serum levels of vaspin were avaluated befor and after the last training session. Results: Serum vaspin levels did not change significantly in the circular resistance training group (P=0.876) and Crossfit training group (P=0.837). But the body mass index was significantly decreased in the circular resistance training group (P=0.001) and the Crossfit training group (P=0.006). Conclusions: Circuit resistance training and Crossfit reduce the body mass of obese women, but they do not have a significant effect on the serum level of vaspin. It is suggested to use circular resistance exercises and HIFT with a longer duration for a better effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance Training
  • Cross Fit Training
  • Vaseline Levels
  • Obesity