مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I فیزیولوژی ورزشی
اثر 8 هفته تمرین مقاومتی فزاینده بر بیان ژن‌های AKT وmTORC-1 در صفحه حرکتی انتهایی عضله چهار سر ران موش‌ ویستاریائسه شده

طاهره شادپور علیزاده؛ محمد علی آذربایجانی؛ سیروان آتشک؛ مقصود پیری؛ صالح رحمتی احمد آباد

دوره 13، شماره 2 ، آذر 1402

https://doi.org/10.22124/jme.2023.24412.298

چکیده
  چکیده هدف: یائسگی با عدم تعادل در بیان ژن‌های آتروژنیک در پایانه عصب حرکتی همراه است؛ اما اثر تمرینات مقاومتی بر بیان ژن‌های اثرگذار بر مهار سارکوپنی در صفحه محرک عصبی به‌خوبی مشخص نیست. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر 8 هفته تمرین مقاومتی فزاینده بر بیان ژن‌های AKT وmTORC-1 در صفحه حرکتی انتهایی عضله چهار سر ران موش‌ ویستار یائسه شده می‌باشد.روش‌: ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I پاسخ و سازگاری به تمرینات
اثر هشت هفته تمرین مقاومتی سوپرست و کامپوندست بر هورمون‌های کورتیزول و تستوسترون بزاقی، عملکرد عضلانی و درصد چربی زنان جوان فعال

زهرا حسین زاده بارکورسرایی؛ عاطفه عاکف؛ حمید اراضی؛ جواد مهربانی؛ فرهاد رحمانی نیا

دوره 13، شماره 2 ، آذر 1402

https://doi.org/10.22124/jme.2023.25028.311

چکیده
  مقدمه و هدف: هدف این پژوهش بررسی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی به دو شیوه کامپوند ست و سوپر ست بر محیط عضلانی، قدرت، استقامت عضلانی و درصدچربی در زنان جوان فعال بود. روش‌شناسی پژوهش: تعداد 30 آزمودنی سالم با میانگین سن: 79/3 ± 52/26 سال، میانگین وزن: 76/3 ± 22/63 کیلوگرم و شاخص توده بدن: 63/2 ± 59/21 کیلوگرم/مترمربع به سه گروه تمرین مقاومتی با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I فیزیولوژی ورزشی
تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و مکمل کوئرستین برIGF1 و میوستاتین بافت عضله موش‌های مبتلابه سرطان کولون

مریم کافی؛ خدیجه ایران دوست

دوره 13، شماره 2 ، آذر 1402

https://doi.org/10.22124/jme.2023.25446.319

چکیده
  چکیدههدف از این تحقیق بررسی و اهمیت تمرین هوازی و مکمل کوئرستین اثرات آن بر روی IGF1 و میوستاتین بافت عضله در رت‌های آزمایشگاهی مبتلابه سرطان کولون بود.روش‌ها: آزمودنی‌های این پژوهش شامل 25سر رت صحرایی نر ویستار (وزن: 30±250 گرم، سن: 12 هفته) بودند که بر اساس وزن، همگن‌شده و به روش تصادفی در 5 گروه (هر گروه 5 سر) کنترل سالم، گروه کنترل سرطانی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I پاسخ و سازگاری به تمرینات
تاثیر مصرف کوتاه مدت چای سبز بر هزینه ی سوخت و سازی و اکسایش سوبسترا حین تمرین حاد با شدت Fatmax در مردان سالم دارای اضافه وزن یا چاق

مجمد اسماعیل افضل پور؛ مهدی مقرنسی؛ ,محسن محمدنیا احمدی؛ عالیه باغبانی

دوره 13، شماره 2 ، آذر 1402

https://doi.org/10.22124/jme.2023.25630.322

چکیده
  هدف: هدف پژوهش تاثیر مصرف کوتاه مدت چای سبز بر هزینه سوخت و سازی و اکسایش سوبسترا حین تمرین حاد با شدت Fatmax در مردان سالم دارای اضافه وزن یا چاق بود. روش کار: 15 نفر مرد در قالب یک طرح متقاطع بررسی شدند. ابتدا روی نوارگردان متصل به دستگاه گاز آنالایزر، پروتکل ورزشی با سرعت 5/3 کیلومتر در ساعت، شیب یک درصد، 3 دقیقه اجرا شد و بعد از یک وقفه 2 دقیقه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I پاسخ و سازگاری به تمرینات
اثر تمرینات ترکیبی هوازی و مقاومتی بر سطوح فعال کنندۀ RNA گیرندۀ استروئیدی بافت چربی و شاخص مقاومت به انسولین در موش‌های سالمند ماده

حامد رشیدی؛ نجمه رضائیان

دوره 13، شماره 2 ، آذر 1402

https://doi.org/10.22124/jme.2023.25048.312

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرینات ترکیبی هوازی و مقاومتی بر سطوح SRA بافت چربی و شاخص مقاومت به انسولین در موش‌های سالمند بود. 20 سر رت ماده (28-24 هفته، میانگین وزنی 30/13±20/379 گرم) انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل (10 سر در هر گروه) تقسیم شدند. موش‌ها در گروه تجربی در هشت هفته تمرینات ترکیبی هوازی و مقاومتی، شش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I پاسخ و سازگاری به تمرینات
بررسی تأثیر طول دوره تمرین تناوبی شدید بر سطح برخی عوامل التهابی و پروفایل لیپیدی مردان میانسال فعال

امین روشندل حصاری؛ علی یعقوبی

دوره 13، شماره 2 ، آذر 1402

https://doi.org/10.22124/jme.2023.24810.306

چکیده
  هدف ازتحقیق حاضر بررسی تأثیر 8 و 12 هفته تمرین تمرین تناوبی شدید (HIIT) برسطوح پروتئین واکنشگر C (CRP)، اینترلوکین 6 (IL-6)، هموسیستئین (HCY) وپروفایل لیپیدی مردان میانسال فعال بود. 30 مرد میانسال بروش نمونه گیری دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی دردوگروه تجربی وکنترل قرارداده شدند. برنامه HIIT، باشدت بالای 90 درصد ضربان قلب بیشینه بمدت 8 و 12 هفته هرهفته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I تغذیه ورزشی و تندرستی
تأثیر مصرف زیره سبز متعاقب محرومیت از خواب جزئی بر اکسیداسیون کربوهیدرات، چربی و برخی شاخص‌های قلبی- تنفسی در دانشجویان ورزشکار

بهاره رحمنی؛ مرتضی طاهری؛ خدیجه ایران دوست

دوره 13، شماره 2 ، آذر 1402

https://doi.org/10.22124/jme.2023.25290.314

چکیده
  چکیدهزمینه و هدف: هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر مصرف زیره سبز متعاقب محرومیت از خواب جزئی بر اکسیداسیون کربوهیدرات و چربی و برخی شاخص‌های قلبی-تنفسی در دانشجویان ورزشکار بود.روش تحقیق: تحقیق حاضر نیمه تجربی و طرح تحقیق به‌صورت متقاطع بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان ورزشکار دختر دانشگاه بین المللی امام خمینی با دامنه سنی 18 تا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I فیزیولوژی ورزشی
تاثیر 8 هفته تمرینات HIIT بر سطح سرمی مایوستاتین و فولیستاتین در زنان جوان غیر فعال

سولماز بابایی؛ مرتضی فتاح پور مرندی

دوره 13، شماره 2 ، آذر 1402

https://doi.org/10.22124/jme.2023.24355.296

چکیده
  هدف: پروتئین‌های مایوستاتین و فولیستاتین، جزو پروتئین‌های مهم در تنظیم بافت عضلانی می باشد. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر 8 هفته تمرینات HIIT بر سطح سرمی مایوستاتین و فولیستاتین در زنان جوان غیر فعال بود.روش کار: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با دو گروه تجربی و کنترل بر روی 30 زن جوان در بازه ی سنی 30-35 سال غیر فعال انجام شد. گروه تجربی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I متابولیسم ورزشی
تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی فزاینده و مکمل BCAA نانولیپوزوم بر بیان ژن MiR-200a ،HSP60 میتوکندری عضله سولئوس و IGF-1 سرمی رت‌های نر سالمند

اباذر تیموری؛ علیرضا روزبهانی؛ زهرا کریمی مهر؛ ابوذر جوربنیان

دوره 13، شماره 2 ، آذر 1402

https://doi.org/10.22124/jme.2023.24334.295

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی فزاینده و مکمل BCAA نانولیپوزوم بر بیان ژن MiR-200a ،HSP60 میتوکندری عضله سولئوس و IGF-1 سرمی رت‌های نر سالمند بود.روش‌: 32 سر موش صحرایی نر 24 ماهه در 4 گروه کنترل، مکمل (BCAA نانولیپوزوم)، توام (تمرین مقاومتی+ مکمل و تمرین تقسیم شدند. تمرین مقاومتی شامل هشت هفته تمرین نردبان با شدت متوسط (70 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I فعالیت بدنی و تندرستی
اثر هشت هفته تمرینات TRX همراه با مکمل دهی دانه کنجد بر سطوح سرمی آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز و پروفایل لیپیدی در زنان چاق

فرناز درختی؛ بهلول قربانیان؛ یوسف صابری

دوره 13، شماره 2 ، آذر 1402

https://doi.org/10.22124/jme.2023.24653.305

چکیده
  هدف: روند افزایشی چاقی، آن را به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های سلامتی در دنیا تبدیل کرده است که با انواع بیماری‌ها از جمله بیماری کبدچرب در ارتباط است. هدف مطالعه اثر هشت هفته تمرینات TRX همراه با مکمل دهی دانه کنجد بر سطوح سرمی آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز و پروفایل لیپیدی در زنان چاق بود.روش کار: در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I متابولیسم ورزشی
مقایسه نیمرخ متابولیکی کاراته‌کاران زبده مرد با سطح آمادگی جسمانی متفاوت طی مراحل مختلف مسابقات شبیه‌سازی شده

مسعود رهنما؛ حمید محبی؛ حمید رجبی

دوره 13، شماره 2 ، آذر 1402

https://doi.org/10.22124/jme.2023.24299.294

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه نیمرخ متابولیکی کاراته‌کاران زبده مرد بر اساس سطح آمادگی جسمانی آن‌ها طی مراحل مختلف از شش مسابقه در یک روز، شبیه‌ مسابقات واقعی کاراته بود.روش پژوهش: ده کاراته‌کار زبده جوان در این پژوهش شرکت کردند. کاراته‌کاران بر اساس نمرات Z به‌دست آمده از آزمون‌های آمادگی جسمانی شامل توان هوازی (آزمون بروس)، توان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I آمادگی جسمانی و عملکرد ورزشی
تأثیر تمرینات حس عمقی و ماساژ بر عملکرد بی‌هوازی و برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی زنان ورزشکار

الهه پیرعلائی؛ مائده عبادی

دوره 13، شماره 2 ، آذر 1402

https://doi.org/10.22124/jme.2023.24607.304

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تمرینات حسی عمقی و ماساژ بر عملکرد بی‌هوازی و برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی زنان ورزشکار بود. روش کار: 28 ورزشکار زن با میانگین سنی 25/2 ± 8/24 و وزن 26/6 ± 02/60، در چهار گروه، گروه تجربی(1- ماساژ، 2- تمرینات حس عمقی، 3- ماساژ + تمرینات حس عمقی) و گروه کنترل به صورت تصادفی تقسیم بندی شدند. در جلسه پیش آزمون، همه ...  بیشتر