نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فیزیولولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 استاد گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 استادیارگروه فیزیولوژی ورزشی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران.

4 استادگروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

5 استادیارگروه تربیت‌بدنی، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس، ایران.

چکیده

چکیده
هدف: یائسگی با عدم تعادل در بیان ژن‌های آتروژنیک در پایانه عصب حرکتی همراه است؛ اما اثر تمرینات مقاومتی بر بیان ژن‌های اثرگذار بر مهار سارکوپنی در صفحه محرک عصبی به‌خوبی مشخص نیست. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر 8 هفته تمرین مقاومتی فزاینده بر بیان ژن‌های AKT وmTORC-1 در صفحه حرکتی انتهایی عضله چهار سر ران موش‌ ویستار یائسه شده می‌باشد.
روش‌: در این مطالعه تجربی، 20 سر موش صحرائی ماده نژاد ویستار 8 تا 12 هفته‌ای، با میانگین وزن 235 تا 265 گرم، به‌طور تصادفی به دو گروه تمرین مقاومتی (RT) و کنترل (C) (هر گروه 10 سر) تقسیم شدند. اوارکتومی پس از بیهوشی با تزریق داخل صفاقی مخلوط کتامین – زایلازین با یک برش دوطرفه از ناحیه کمر انجام شد. تمرین مقاومتی فزاینده 8 هفته، 5 روز در هفته بر نردبان شیب 85 درجه انجام شد. 24 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین و ریکاوری پس از آن حیوانات قربانی و عصب عضله چهار سر ران آن‌ها استخراج شد. تعیین بیان ژن‌های AKT و mTOR-1 با روش Real time- PCR و اختلاف بین گروهی توسط آزمون t مستقل و در سطح معنی‌داری 5%≥P انجام شد.
یافته‌ها: بیان ژن‌های AKT و mTORC-1 در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری داشتند (به ترتیب 001/0P= و 003/0P=). تفاوت معناداری در میانگین وزن گروه‌ها مشاهده نشد(151/0P=).
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد تمرین مقاومتی فزاینده از طریق افزایش بیان ژن‌های AKT و mTORC-1 در صفحه حرکتی انتهایی عضله، سارکوپنی ناشی از یائسگی را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of 8 weeks of increasing resistance training on the gene expression of AKT and mTORC-1 in the motor end plate of the quadriceps muscle of post-menopausal wistar rat

نویسندگان [English]

  • tahereh shadpour ali zadeh 1
  • Mohammad ali Azarbayjani 2
  • sirvan atashak 3
  • maghsoud peeri 4
  • saleh Rahmati ahmad abad 5

1 Phd Student of Exercise Physiology , Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Professor of Exercise Physiology , Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. Islamic Azad University,

3 Associate Professor of Exercise Physiology , Mahabad Branch, Islamic Azad University, Mahabad, Iran

4 Professor of Exercise Physiology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

5 Associate Professor of Physical Education, Pardis Branch, Islamic Azad University, Pardis, Iran.

چکیده [English]

Abstract

Aim:Menopause is associated with an imbalance in the expression of atherogenesis genes in the motor nerve terminal. However, the effect of resistance training on the gene expression affecting the inhibition of sarcopenia in the neurotransmitter plate is not well understood.The purpose of this study was to determine the effect of 8 weeks of increasing resistance training on the gene expression of AKT and mTORC-1 in the motor end plate of the quadriceps muscle of post-menopausal wistar rat.
Methods:In this experimental study, 20 female Wistar rats (8 to 12 weeks old) with an average weight of 235 to 265 g, were randomly divided into 2 groups including Resistance Training (RT) and Control (C).Ovariectomy was performed after anesthesia with an intraperitoneal injection of Ketamine/Xylazine mixture with a bilateral incision in the lumbar region. incremental resistance training was performed for 8 weeks, 5 days a week on an 85 degree incline ladder. After 24 hours of the last training session and afterward recovery, animals were sacrificed and their quadriceps muscle was extracted. Real-time PCR was used to determine the expression of AKT and mTORC-1 genes.T-test was used at alpha level of 0.05 to compare the independent groups.
Results:Genes expression AKT and Mtorc-1 were increased in the training group compared to the control(P=0.001 and P=0.003 respectively).The rats body weight did not show significant change in any of the groups(P=0.151).
Conclusion:It seems that increasing resistance training reduces sarcopenia by increasing the genes expression of AKT and mTORC-1 in the motor end plate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance training
  • menopause
  • AKT
  • mtTORC-1
  • Sarcopenia