نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I

نویسندگان

1 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تمرینات حسی عمقی و ماساژ بر عملکرد بی‌هوازی و برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی زنان ورزشکار بود. روش کار: 28 ورزشکار زن با میانگین سنی 25/2 ± 8/24 و وزن 26/6 ± 02/60، در چهار گروه، گروه تجربی(1- ماساژ، 2- تمرینات حس عمقی، 3- ماساژ + تمرینات حس عمقی) و گروه کنترل به صورت تصادفی تقسیم بندی شدند. در جلسه پیش آزمون، همه آزمودنی‌ها، با چهار دقیقه گرم کردن به صورت جاگینگ با شدت HR 40-30% آزمون‌های عملکرد بی‌هوازی و برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی انجام داده و بعد از گذشت 72 ساعت دوره شستشو، این بار آزمودنی‌ها هر کدام در گروه تخصصی خود و طبق پروتکل تعیین شده، 12 دقیقه فعالیت خود را آغاز کرده و بلافاصله آزمون‌های پیش آزمون تکرار شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری تی وابسته و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه در سطح معناداری 05/0p< استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که پروتکل ماساژ+حس عمقی به اندازه 3/36 درصد بر متغیر اوج توان بی هوازی، تاثیر معنی داری داشت. هر سه گروه ماساژ، حس عمقی و ماساژ+حس عمقی بر متغیرهای میانگین توان بی‌هوازی و شاخص خستگی تاثیر معنی داری داشتند. در متغیرهای اوج توان بی‌هوازی (001/0=p)، میانگین توان بی‌هوازی (011/0=p)، شاخص خستگی (016/0=p) و تعادل پویا (015/0=p) تفاوت معناداری بین گروه ها وجود داشت(05/0>p). نتیجه‌گیری: در فعالیت‌های ورزشی بی‌هوازی، استفاده از تمرینات حس عمقی به همراه ماساژ ورزشی به عنوان بخش گرم کردن فعالیت ورزشی به احتمال زیاد موجب بهبود عملکرد ورزشکاران خواهد گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of proprioceptive exercises and massage on anaerobic performance and some physical fitness factors of women athletes

نویسندگان [English]

  • Elaheh Piralaiy 1
  • Maedeh Ebadi 2

1 Assisstant Professor, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran

2 Tabriz UnivercityDepartment of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Aim: The aim of the present study was to investigate the effect of proprioceptive exercises and massage on anaerobic performance and some physical fitness factors of women athletes. Methods: 28 women athletes with an average age of 24.8 ± 2.25 and weight of 60.02 ± 6.26 in four groups; the experimental group (1- massage, 2- proprioception exercises, 3- massage+ proprioception exercises) and the control group were randomly divided. In the pre-test session, all the subjects, with a four-minute warm-up in the form of jogging with an intensity of 30-40% HR, performed tests of anaerobic performance and some physical fitness factors and after a 72-hour washout period, the subjects started their activity for 12 minutes, each in their specialized group and according to the established protocol, and immediately the tests of the pre-test stage were repeated. A dependent t-test and one-way analysis of variance were used to analyze the data. Results: The results showed that the massage + proprioception group had a significant effect on the anaerobic peak power variable by 36.3%. All three groups of massage, proprioception, and massage +proprioception had a significant effect on the variables of average anaerobic power and fatigue index. In the variables of peak anaerobic power (p=0.001), average anaerobic power (p=0.011), fatigue index (p=0.016), and dynamic balance (p=0.015), there is a significant difference between the groups (p>0.05). Conclusion: In anaerobic activities, the use of proprioception exercises along with massage as part of warming up sports activities will most likely improve the performance of athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Massage
  • Proprioception Exercises
  • Anaerobic Performance
  • Physical Fitness Factors
  • Sports Active Women