نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استاد فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه نیمرخ متابولیکی کاراته‌کاران زبده مرد بر اساس سطح آمادگی جسمانی آن‌ها طی مراحل مختلف از شش مسابقه در یک روز، شبیه‌ مسابقات واقعی کاراته بود.
روش پژوهش: ده کاراته‌کار زبده جوان در این پژوهش شرکت کردند. کاراته‌کاران بر اساس نمرات Z به‌دست آمده از آزمون‌های آمادگی جسمانی شامل توان هوازی (آزمون بروس)، توان بی‌هوازی (آزمون وینگیت 30 ثانیه)، پرش عمودی، دوی سرعت 30 متر و چابکی (9×4 متر) به دو گروه با آمادگی بالا (5 نفر) و پایین (5 نفر) تقسیم شدند. هر کاراته‌کار شش مسابقه شبیه‌سازی شده کومیته را با فاصله استراحتی مشابه مسابقات رسمی و بر اساس قوانین فدراسیون جهانی انجام داد. نمونه‌های خون وریدی قبل و بعد از مسابقه اول و ششم جمع‌آوری شد. آزمون ANOVA با اندازه‌گیری‌های مکرر برای بررسی تفاوت‌ها در سطح 05/0>p استفاده شد.
یافته‌ها: کاهش pH (001/0>p)، افزایش تریپتوفان (034/0=p)، لاکتات (001/0>p)، و مالون‌دی‌آلدئید (007/0=p) و تغییرات گلوکز (003/0=p) در کل زمان‌های اندازه‌گیری شده معنی‌دار بود. با بررسی تعامل زمان×گروه، از نظر لاکتات پلاسما تفاوت معنی‌دار بین دو گروه مشاهده شد (014/0=p)؛ به‌طوری که پس از مسابقه ششم در گروه با آمادگی جسمانی پایین به‌طور معنی‌داری بیش‌تر از گروه دیگر بود (1/0 ± 5 در مقابل 2/0 ± 9/3 میلی‌مول در لیتر، 002/0=p).
نتیجه‌گیری: به‌نظر می‌رسد کاراته‌کاران با آمادگی جسمانی پایین، سهم بیشتری از ATP مورد نیاز طی مسابقه ششم نسبت به مسابقه اول را از مسیر گلیکولیز بی‌هوازی و با مصرف منابع کربوهیدراتی خارج‌سلولی نظیر گلوکز پلاسما تامین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison of metabolic profiles of elite male karate athletes with different physical fitness levels during different phases of simulated competitions

نویسندگان [English]

  • Masoud Rahnama 1
  • Hamid Mohebi 2
  • Hamid Rajabi 3

1 PhD Candidate of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran

2 Professor of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran

3 Professor of exercise physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Kharazmi Tehran

چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to compare the metabolic profile of elite male karate athletes based on their physical fitness level during different phases of six competitions in one day, similar to real karate competitions.
Study method: Ten young elite karateka participated in this research. Based on the Z scores obtained from physical fitness tests, including aerobic power (Bruce test), anaerobic power (30 s Wingate test), vertical jump, 30 m sprint, and agility (9×4 m), they were divided into two groups of high (n=5) and low (n=5) physical fitness. Each karateka performed six simulated committee competitions with the same rest interval as official tournaments and according to the rules of the World Federation. Venous blood samples were collected before and after the first and sixth competition. Repeated measures ANOVA was used to investigate differences at p<0.05.
Results: Decreases in pH (p<0.001), increases in tryptophan (p=0.034), lactate (p<0.001), and malondialdehyde (p=0.007), and changes in glucose (p=0.003) were significant in total measured time points. Moreover, by examining time×group interaction, a significant difference was observed between the groups in plasma lactate (p=0.014), so that it was significantly higher after the sixth competition in the low physical fitness group than the other group (5 ± 0.1 vs. 3.9 ± 0.2 mmol/L, p=0.002).
Conclusion: Karate athletes with low physical fitness seem to provide a larger portion of ATP needed during the sixth competition than the first competition from the anaerobic glycolysis pathway and by consuming extracellular carbohydrate sources such as plasma glucose.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Martial Arts
  • Metabolic Stress
  • Substrate Metabolism
  • Physical Fitness Level