نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه گیلان

2 دانشگاه گیلان

3 دانشگاه گیلان. دانشکدهتربیت بدنی

چکیده

مقدمه و هدف: هدف این پژوهش بررسی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی به دو شیوه کامپوند ست و سوپر ست بر محیط عضلانی، قدرت، استقامت عضلانی و درصدچربی در زنان جوان فعال بود.
روش‌شناسی پژوهش: تعداد 30 آزمودنی سالم با میانگین سن: 79/3 ± 52/26 سال، میانگین وزن: 76/3 ± 22/63 کیلوگرم و شاخص توده بدن: 63/2 ± 59/21 کیلوگرم/مترمربع به سه گروه تمرین مقاومتی با شیوه کامپوند ست؛ سوپر ست و بدون تمرین (کنترل) تقسیم شدند. پروتکل شامل تمرین هشت عضله بزرگ در هشت هفته و هر هفته 3 جلسه با روش سوپرست و کامپوند ست تحت تمرین قرار گرفتند. تعداد ست های تمرینی برای هر عضله 4 ست بود. تجزیه و تحلیل آماری با روش ANOVA یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی انجام شد. یافته های تحقیق شامل موارد زیر بود:
نتایج: هشت هفته تمرین کامپوندست و سوپرست بر دور بازو و ران، قدرت و استقامت بالاتنه و پایین تنه، درصد چربی بدن و سطوح بزاقی هورمون‌های کورتیزول وتستوسترون در زنان جوان اثر داشت (٠٥/٠>P) و در مقایسه با گروه کنترل نیز معنی دار بود. به نظرمی رسد هر دو مدل تمرینی توانسته بر محیط اندامها، قدرت و استقامت عضلانی و درصد چربی بدن اثرگذار باشد. بنابراین اجرای تمرینات مقاومتی با هر دو الگو می تواند بر هورمون های تستوسترون و کـورتیزول و نسبت آن دو موثر باشد. بنابراین زنان جوان فعال برای بهره گیری از فوائد تمرین مقاومتی و افزایش سطح آنابولیکی بدن از شیوه های تمرینی کامپوندست و سوپرست می توانند استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of eight weeks of resistance training in both compound and superset methods on salivary cortisol and testosterone, muscular fitness and fat percentage in active young women

نویسندگان [English]

  • Zahra hosseinzadeh barkusaraie 1
  • Atefeh Akef 1
  • Hamid Arazi 2
  • Javad Mehrabani 2
  • farhad rahmani nia 3

1 Msc in exercise physiology, university of guilan

2 University of Guilan

3 University of Guilan

چکیده [English]

Introduction & objective: Resistance training is one of the types of training methods that has the potential to improve strength, endurance and muscle strength and reduce the rate of injury and increase athletic performance in young athletes.
Method: the sample size was 30 young active women (age: 26.61±4.55 years, height: 166.3±4.67 cm and weight: 60.08±6.05 kg). They performed an 8-week training course, three sessions per week/1 hour. Agonist and antagonist muscles were trained in the superset and compound set protocols. The movement sets for each muscle were 4 sets. The intensity of exercise was between 80-95% RM. Rest intervals between each set were also 2 minutes.
Results: The compound and superset resistance trainings had a significant effect on salivary levels of cortisol, testosterone and cortisol/testosterone ratio in young female athletes (p<0.05). This significant difference was observed in the comparison between the compound-control and superset-control groups (p<0.05).
Conclusion: It seems that both training methods, especially the superstar drills, were able to affect the limb environment, muscle strength and endurance, and the percentage of body fat in active young women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance training
  • Superset exercises
  • muscular fitness
  • testostrone
  • cortisol