نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I

نویسندگان

1 گروه علوم ورزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 استادیار فیزیولوژی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده

هدف ازتحقیق حاضر بررسی تأثیر 8 و 12 هفته تمرین تمرین تناوبی شدید (HIIT) برسطوح پروتئین واکنشگر C (CRP)، اینترلوکین 6 (IL-6)، هموسیستئین (HCY) وپروفایل لیپیدی مردان میانسال فعال بود.
30 مرد میانسال بروش نمونه گیری دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی دردوگروه تجربی وکنترل قرارداده شدند. برنامه HIIT، باشدت بالای 90 درصد ضربان قلب بیشینه بمدت 8 و 12 هفته هرهفته 3 جلسه اجراشد. سطوح سرمی شاخصهای CRP، IL-6، HCY، HDL، LDL، TC و TG در 3 مرحله پیش آزمون، میان آزمون و پس آزمون اندازه گیری شدند.
HIIT درهر دو زمان 8 و 12 هفته ای تاثیر معناداری روی شاخص های LDL، TC و TG مردان میانسال داشت. از سویی دیگر HIIT در زمان 8 هفته تاثیر معنی داری بر روی شاخص های CRP(848/0p=)، IL-6 (080/0p=) و HCY(247/0p=) ایجاد نکرد اما درزمان 12 هفته تاثیر معنی داری بر روی شاخصهای CRP(003/0p=)، IL-6 (019/0p=) و HCY (012/0p=) بوجود آورد. همچنین بین هفته هشتم و هفته دوازدهم گروه تجربی در شاخصهای CRP (001/0p=)، IL-6 (045/0p=)، LDL (027/0p=) و TG(015/0p=) تفاوت معناداری مشاهده شد.
به نظر می رسد HIIT در مدت زمان 8 هفته تغییرات مطلوبی را بر روی شاخص های لیپیدی مردان میانسال ایجاد می کند اما توانایی بهبود شاخص های التهابی آن ها را ندارد و برای ایجاد تغییرات مطلوب در شاخص های التهابی نیاز هست تا HIIT بیش از 8 هفته انجام گیرد و مدت 12 هفته باعث ایجاد تغییرات مطلوبی خواهد شد و احتمالا نقش موثری را در پیشگیری از بروز بیماری های قلبی میانسالان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of high intensity interval training duration on some inflammatory factors and lipid profile of active middle-aged men

نویسنده [English]

  • Amin roshandel hesari 1

1 Department of Sport sciences, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the effect of 8 and 12 weeks of high intensity interval training (HIIT) on the serum level of C-reactive protein (CRP), interleukin-6 (IL-6), homocysteine (HCY) and lipid profile of active middle-aged men.
For this purpose, 30 active middle-aged men, were randomly divided into two groups: HIIT training and control group. HIIT Training subjects do HIT training 3 session per week for 12 weeks with 90% of maximum heart rate. The Serum levels of CRP, IL-6, HCY, HDL, LDL, TC and TG were measured 12 hours before the first session of training protocol, and 48 hours after 8th and 12th weeks of HIIT.
Results show that HIIT had a significant effect on LDL, TC and TG Indices in active middle-aged men in both 8 and 12 weeks (P˂0/05). On the other hand, HIIT did not have a significant effect on CRP (P=0/848), IL-6 (P=0/080) and HCY (P=0/247) indices in 8 weeks, but it did have a significant effect on CRP (P=0/003), IL-6 (P=0/019) and HCY (P=0/012) indices in 12 weeks.
HIIT appears to produce favorable changes on lipid profile of middle-aged men over a period of 8 weeks, But it does not have the ability to improve their inflammatory indicators and create favorable changes in inflammatory indices, it is necessary to perform HIIT for more than 8 weeks and a period of 12 weeks will bring about favorable changes and It is likely to have an effective role in preventing middle-aged heart diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High-intensity interval training
  • Lipid profile
  • C-reactive protein
  • Interleukin 6
  • Homocysteine