نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

چکیده

هدف: روند افزایشی چاقی، آن را به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های سلامتی در دنیا تبدیل کرده است که با انواع بیماری‌ها از جمله بیماری کبدچرب در ارتباط است. هدف مطالعه اثر هشت هفته تمرینات TRX همراه با مکمل دهی دانه کنجد بر سطوح سرمی آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز و پروفایل لیپیدی در زنان چاق بود.
روش کار: در این مطالعه تجربی 40 آزمودنی زن دامنه سنی 30 تا 50 ساله مبتلا به چاقی به صورت آزمودنی‌های در دسترس و به طور تصادفی در چهار گروه مکمل (10 نفر)، تمرین+مکمل (10 نفر)، تمرین (10 نفر) و کنترل (10 نفر) قرار گرفتند. پروتکل تمرین TRX شامل ( 8 هفته، 3 روز، 40 - 45 دقیقه) بود. گروه‌های مکمل کنجد روزانه به میزان 30 گرم به مدت 60 روز مصرف کردند. نمونه‌های خونی در دو مرحله پیش و پس آزمون گرفته شد. برای تحلیل داده‌ها تی همبسته، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی LSD برای مقایسه بین گروهی استفاده شد. شد. تحلیل‌های آماری در سطح آماری 05/0P≤با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 23 انجام شد.
یافته‌ها: تمرین TRX و مصرف مکمل کنجد تاثیر معناداری در سطوح شاخص‌های ALT، AST، ALP و سطوح LDL، HDL، TC و TG در گروه مکمل، تمرین+مکمل و تمرین نسبت به گروه کنترل ایجاد کرد (0.001=P)، (P=0.039)، (P=0.011)، (P=0.003)، (P=0.005)، (P=0.024)، (P=0.004).
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد انجام تمرینات TRX به همراه مکمل‌دهی دانه کنجد می‌تواند به عنوان یک راهکار غیردارویی برای کاهش عوامل خطر (کاهش ALT، AST، ALP و پروفایل لیپیدی) در افراد چاق باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of eight weeks of TRX exercises with sesame seed supplementation on serum levels of alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, alkaline phosphatase and lipid profile in obese women

نویسندگان [English]

  • farnaz derakhti 1
  • bahloul ghorbanian 2
  • yousef saberi 3

1 Master of Sports Physiology University of Azerbaijan Shahid Madani

2 Azerbaijan Shahid Madani University

3 Azerbaijan Shahid Madani University

چکیده [English]

purpose: The increasing trend of obesity has turned it into one of the biggest health challenges in the world, which is related to various diseases, including fatty liver disease. the aim of the effect of eight weeks of TRX exercises with sesame seed supplementation on the serum levels of alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, alkaline phosphatase and lipid profile in obese women.
methods: In this experimental study, 40 female subjects between the ages of 30 and 50 with obesity were randomly assigned to four supplement groups (10 people), exercise+supplement (10 people), Training (10 people) and control (10 people) were included. TRX training protocol included (8 weeks, 3 days, 40-45 minutes). The supplement groups consumed 30 grams of sesame daily for 60 days. Blood samples were taken in two stages before and after the test. Correlated t, one-way analysis of variance and LSD post hoc test were used to compare between groups. Statistical analyzes were performed at the statistical level of P≤0.05 using SPSS statistical software version 23.
Result: TRX training and sesame supplement consumption had a significant effect on the levels of ALT, AST, ALP and LDL, HDL, TC and TG levels in the supplement, exercise+supplement and exercise groups compared to the control group (P 0.001), (P=0.039), (P=0.011), (P=0.003), (P=0.005), (P=0.024), (P=0.004).
Conclusion: it seems that performing TRX exercises along with sesame seed supplementation can be used as a non-pharmacological solution to reduce risk factors (reducing ALT, AST, ALP and lipid profile) in obese people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TRX
  • sesame
  • liver enzyme
  • lipid profile
  • obese women