نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه فرهنگیان البرز

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی

4 دانشگاه گیلان

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی فزاینده و مکمل BCAA نانولیپوزوم بر بیان ژن MiR-200a ،HSP60 میتوکندری عضله سولئوس و IGF-1 سرمی رت‌های نر سالمند بود.

روش‌: 32 سر موش صحرایی نر 24 ماهه در 4 گروه کنترل، مکمل (BCAA نانولیپوزوم)، توام (تمرین مقاومتی+ مکمل و تمرین تقسیم شدند. تمرین مقاومتی شامل هشت هفته تمرین نردبان با شدت متوسط (70 درصد از MVCC) و پنج روز در هفته بود. در گروه‌های مکمل و توام 5 روز در هفته و به مدت 8 هفته، مکمل BCAA نانولیپوزوم و به میزان 600 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت گاواژ دریافت شد. MiR200a و HSP60 با استفاده از روش Real-time PCRو IGF-1 سرمی به روش الایزا به دست آمد. تجزیه و تحلیل ﺁﻣﺎری با تحلیل واریانس دوطرفه، یکطرفه ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ تعقیبی توکی انجام شد.

یافته‌ها: نتایج بیانگر کاهش معنی‌دار MiR-200aو افزایش معنی‌دار بیان ژن HSP60 عضله سولئوس و IGF-1سرمی در گروه توام و تمرین به نسبت گروه‌های مکمل و کنترل بود (001/0=p). تفاوت معنی داری بین دو گروه کنترل و مکمل مشاهده نشد (105/0=p).

نتیجه‌گیری: اثر مستقیم miR-200a و HSP60 بر سیگنال IGF-1 اثر مهمی بر رشد و آتروفی عضله ایجاد می‌کند. افزایش IGF-1 با تمرین قدرتی و مکمل BCAA باعث ایجاد هیپرتروفی و یک محیط آنابولیک شده و می‌تواند بر عوامل رشد عضلانی مرتبط با سن تأثیر و سودمندی هایی در این خصوص برای سالمندان داشته باشد.

واژگان کلیدی: تمرین مقاومتی، BCAA ، میکرو RNA، HSP60 و سارکوپنی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of eight weeks of increasing resistance training and BCAA nanoliposome supplementation on MiR-200a, HSP60, soleus muscle mitochondrial gene expression and serum IGF-1 in aged male rats.

نویسندگان [English]

  • ABAZAR Teimoori 1
  • Alireza Ruzbahani 2
  • ZAhra Karimi mehr 3
  • abuzar jorbonian 4

1 Assistant Professor of Farhangian Alborz University

2 department of physical education and sport sciences, Markazi branch, Islamic azad university

3 department of physical education and sport sciences, Markazi branch, Islamic azad university

4 university of guilan

چکیده [English]

Aim:. The purpose of this study was to investigate The effect of eight weeks of increasing resistance training and BCAA nanoliposome supplementation on MiR-200a, HSP60, soleus muscle mitochondrial gene expression and serum IGF-1 in aged male rats.

Methods: 32 old male were randomly divided into 4 groups: control, supplement (BCAA), combined (resistant training + BCAA) and exercise. Resistance training consisted of eight weeks of ladder training with moderate intensity (70% of MVCC) and five days a week. Rats in the supplement and combined groups received BCAA nanoliposome supplement at the rate of 600 mg per kilogram of body weight by gavage 5 days a week for 8 weeks. MiR200a and HSP60 were obtained using real-time PCR method and serum IGF-1 was obtained using ELISA method. Statistical analysis was performed with two-way, one-way analysis of variance and Tukey's post hoc test.

Finding: significant decrease in MiR-200a and a increase in the expression of the HSP60 gene and serum IGF-1 of rats in the combination and exercise group compared to the supplement and control groups (p=0.001)., No significant difference was observed between the control and supplement groups (p=0.105).

Conclusion: The direct effect of miR-200a and HSP60 on IGF-1 signal has an important effect on muscle growth and atrophy. The increase of IGF-1 as a result of strength training and BCAA supplementation causes hypertrophy and creates an anabolic environment and can affect age-related muscle growth factors and can bring benefits in this regard for the elderly.

Keywords: Resistance training, BCAA, micro RNA, HSP60.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance training
  • BCAA
  • micro RNA
  • HSP60
  • sarcopenia