نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشگاه بین المللی امام خمینی

2 دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی و اهمیت تمرین هوازی و مکمل کوئرستین اثرات آن بر روی IGF1 و میوستاتین بافت عضله در رت‌های آزمایشگاهی مبتلابه سرطان کولون بود.

روش‌ها: آزمودنی‌های این پژوهش شامل 25سر رت صحرایی نر ویستار (وزن: 30±250 گرم، سن: 12 هفته) بودند که بر اساس وزن، همگن‌شده و به روش تصادفی در 5 گروه (هر گروه 5 سر) کنترل سالم، گروه کنترل سرطانی، گروه سرطانی + مکمل کوئرستین ،گروه سرطانی+ تمرین هوازی، گروه سرطانی + مکمل کوئرستین + تمرین هوازی مورد آزمایش و ارزیابی قرار گرفتند. اندازه‌گیری‌های IGF1و میوستاتین در بافت دوقلوی عضله موش‌های صحرایی طبق استاندارد و روش الایزا انجام شد.

یافته‌ها: : نتایج تحقیق نشان داد که هشت هفته تمرین هوازی در بافت عضله دوقلوی موش‌های مبتلابه سرطان کولون بر میانگین مقادیر میوستاتین(005/0p=) و IGF1 (019/0p=) تأثیر معناداری داشت. همچنین هشت هفته مصرف مکمل کوئرستین در بافت عضله موش‌های مبتلابه سرطان کولون بر میانگین مقادیر میوستاتین و میانگین مقادیر ) IGF105/0( P< تأثیر معناداری داشت. اما در گروه کنترل سالم و آزمایش ( 8 هفته مصرف مکمل کوئرستین) میانگین میوستاتین و IGF1 0/05) P> ( تغییر معناداری مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: به‌طورکلی یافته‌های پژوهش نشان داد که تمرینات هوازی و مصرف مکمل کوئرستین سبب بهبود IGF1و کاهش میوستاتین در بافت عضله دوقلوی موش‌های صحرایی نر مبتلابه سرطان کولون می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of aerobic exercise and quercetin supplementation on IGF1 and myostatin in muscle tissue of rats with colon cancer

نویسندگان [English]

  • Maryam Kafi 1
  • khadijeh irandoust 2

1 ikiu

2 ikiu

چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to evaluate the importance of aerobic exercise and quercetin supplementation on the progression of colon cancer in rats and changes in the effects of IGF1 and myostatin on muscle tissue and the shape of fluctuations in atrophy and muscle wasting. Methods: The subjects of this study included 25 male Wistar rats (weight: 250± 30 g, age: 12 weeks) which were homogenized by weight and randomly divided into 5 groups (5 heads in each group) of healthy controls. Cancer control group, cancer group + quercetin supplement, cancer group + aerobic exercise, cancer group + quercetin supplement + aerobic exercise was evaluated. Measurements of IGF1 and myostatin in muscle tissue of rats were performed according to the standard and ELISA method. SPSS software was used for data analysis. Results: The results showed that 8 weeks of aerobic training in muscle tissue of mice with colon cancer had a significant effect on the mean values of myostatin (p = 0.005) and IGF1 (p = 0.019). 8 weeks of quercetin supplementation in muscle tissue of mice with colon cancer had a significant effect on mean myostatin and mean values IGF (P <0.05) in the control and experimental groups (8 weeks of quercetin supplementation) had no significant effect on mean myostatin and IGF1. (P>0/05) Conclusion: In general, the findings showed that aerobic exercise and quercetin supplementation improve IGF1 and reduce myostatin in muscle tissue of mice with colon cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quercetin
  • Colon cancer
  • IGF1
  • Myostatin
  • Aerobic exercise