نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشیار فیزیولوژی ورزشی

2 استادیار

چکیده

هدف: پروتئین‌های مایوستاتین و فولیستاتین، جزو پروتئین‌های مهم در تنظیم بافت عضلانی می باشد. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر 8 هفته تمرینات HIIT بر سطح سرمی مایوستاتین و فولیستاتین در زنان جوان غیر فعال بود.
روش کار: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با دو گروه تجربی و کنترل بر روی 30 زن جوان در بازه ی سنی 30-35 سال غیر فعال انجام شد. گروه تجربی تمرینات HIIT را به مدت 8 هفته، و هر هفته سه جلسه به مدت 60 دقیقه با شدت 65-75 درصد ضربان قلب بیشینه انجام دادند و در این مدت گروه کنترل هیچ فعالیت بدنی نداشتند. نمونه های خونی بعد از 48 ساعت قبل و بعد از اعمال مداخله تمرین به منظور اندازه گیری متغیرهای مایوستاتین و فولیستاتین اخذ گردید. داده ها با استفاده از آزمون کوواریانس تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج تحقیق حاضر نشان داد که سطح سرمی مایوستاتین بعد از انجام 8 هفته تمرینات HIIT در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری داشت(001/0p <) در حالی که سطح سرمی فولیستاتین در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل در پس آزمون افزایش معنی داری نشان داد(001/0p <).
نتیجه گیری: انجام تمرینات HIIT می تواند باعث کاهش بیان مایوستاتین و افزایش بیان فولیستاتین در نمونه های انسانی شود و می‌تواند منجر به هایپرتروفی عضلانی شود و می‌تواند به عنوان یک مداخله‌ی تمرینی در برنامه توانبخشی در زنان غیر فعال مورد استفاده قرار گیرد.
واژگان کلیدی: HIIT ، مایوستاتین، فولیستاتین، زنان جوان

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of 8 weeks of HIIT exercises on the serum levels of myostatin and follistatin in inactive young women

نویسندگان [English]

  • Solmaz Babaei 1
  • Morteza Fattahpour Marani 2

1 Associate Professor

2 Assistant Professor

چکیده [English]

Aim: Myostatin and follistatin proteins are important proteins in the regulation of muscle tissue. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of 8 weeks of HIIT training on the serum levels of myostatin and follistatin in inactive young women.
Method: The present study was conducted in a semi-experimental manner with two experimental and control groups on 30 inactive young women in the age range of 30-35 years. The experimental group performed HIIT exercises for 8 weeks, and three sessions per week for 60 minutes with an intensity of 65-75% of the maximum heart rate, and during this period, the control group had no physical activity. Blood samples were taken after 48 hours before and after exercise intervention in order to measure myostatin and follistatin variables. Data were analyzed using covariance test.
Result: The results of this research showed that the serum level of myostatin decreased significantly in the experimental group compared to the control group after 8 weeks of HIIT exercises (P<0.001), while the serum level of follistatin increased significantly in the experimental group compared to the control group in the post-test. You have shown (P<0.001).
Conclusion: HIIT exercises can decrease the expression of myostatin and increase the expression of follistatin in human samples and can lead to muscle hypertrophy and can be used as an exercise intervention in the rehabilitation program of inactive women. be placed.
Keywords: HIIT; Myostatin, follistatin, young women

کلیدواژه‌ها [English]

  • HIIT؛ Myostatin
  • follistatin
  • young women