نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 3- گروه تربیت بدنی، واحد بندر انزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر انزلی، ایران.

3 دانشجو گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، دانشگاه زنجان، ایران - - گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، تعیین تأثیر کاهش 70درصدی بار تمرین در دوره تیپرینگ بر تغییرات سطوح سرمی کورتیزول، تستوسترون، نسبت تستوسترون به کورتیزول و عملکرد شناگران مرد ورزیده بود.

روش‌ کار: در این مطالعه نیمه تجربی 20 شناگر مرد ورزیده به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به‌صورت داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند. سپس آزمودنی‌ها بر اساس رکورد شنای 200متر آزاد به دو گروه تیپر(10نفر) و کنترل(10نفر) تقسیم شدند. هر دو گروه ابتدا تمرینات فزاینده 6هفته‌ای را پشت سر گذاشتند. سپس گروه تیپر، دوره 14 روزه را با کاهش 70درصد حجم تمرین سپری کردند و گروه کنترل با همان بار قبلی، تمرینات را ادامه دادند. در هر دو گروه آزمون های عملکرد(قدرت‌بالاتنه و پایین‌تنه) و نمونه‌های خونی (برای ارزیابی مقادیر سرمی تستوسترون، کورتیزول و نسبت تستوسترون به کورتیزول) در شروع تیپر و پس از پایان دوره تیپر گرفته شد. جهت سنجش مقادیر تستوسترون و کورتیزول از کیت های الایزا استفاده شد و برای تحلیل تفاوت بین‌گروهی، از آزمون کوواریانس و برای تحلیل تفاوت‌های درون‌گروهی از آزمون تی‌تست زوجی استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد بعد از دوره تیپرینگ بین دو گروه در عملکرد شنای آزاد 200 متر، قدرت بالاتنه و پایین‌تنه، سطوح کورتیزول سرمی و نسبت تستوسترون به کورتیزول تفاوت معنی‌داری وجود دارد(05/0 P). اما در سطوح استراحتی تستوسترون بین دو گروه تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد(05/0> P).

نتیجه‌گیری: به‌طورکلی نتایج نشان داد در شناگران مرد تمرین کرده تیپرینگ 14 روزه موجب بهبود شرایط آنابولیکی و عملکرد شناگران شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of 70 percent reduction in training load during the tapering on serum levels of cortisol , testosterone , the ratio of testosterone to cortisol and performance changes in trained swimmers

نویسندگان [English]

 • Aghaali Ghasemnian 1
 • ahmad azad 2
 • mohamadreza seraji vatan 3

1 Associate Professor, of University of Zanjan, Zanjan, Iran

2 Department of physical education Bandar Anzali Branch, Islamic Azad University, Bandar Anzali, Islamic Republic of Iran

3 Master student Department of Sport Sciences, Faculty of Humanities, University of Zanjan, Zanjan , Iran - - Department of Sport Sciences, Faculty of Humanities, University of Zanjan, Zanjan , Iran

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to determine the effect of 70percent reduction in training loade during the tapering on serum levels of cortisol, testosterone and performance changes in trained swimmers

Methods: In this quasi-experimental study, 20 trained male swimmers were selected by available sampling method and participated voluntarily in the study. Then based on the record of 200m freestyle, the subjects were divided into two groups: Taper(n=10) and control(n=10). Both groups initially Participated in6 weeks in incremental exercises training. Then the taper group spent the 14-day period with a 70% reduction in training load and the control group continued training with the same load as before. In both groups, performance tests (upper and lower body strength) and blood samples (for measurement of serum testosterone, cortisol and testosterone / cortisol ratio) were taken at the beginning of the taper and after the end of this period. For determination of testosterone and cortisol levels, ELISA kits was used. Data were analyzed using, paired t-, and covariance tests.

Results: The results indicated that after the tapering , there was a significant difference between the two groups in swimming performance (200m freestyle), upper and lower strength, serum cortisol levels, and the ratio of testosterone to cortisol(P< 0/05). However, there was no significant difference in testosterone levels between the two groups(P> 0/05).

Conclusion: The findings of this study showed that taper plan with 14-days, improved anabolic conditions and performance in trained swimmers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tapering
 • swimmers
 • testosterone
 • cortisol
 1. Mujika I, Padilla S. Scientific bases for precompetition tapering strategies. Medicine and Science in Sports and Exercise. 2003;35(7):1182-7.
 2. Mujika Ii. Tapering and peaking for optimal performance: Human Kinetics Champaign, IL; 2009.
 3. Mujika I. Tapering and peaking for optimal performance: Human Kinetics; 2009.
 4. Mujika I, Padilla S, Pyne D. Swimming performance changes during the final 3 weeks of training leading to the Sydney 2000 Olympic Games. International journal of sports medicine. 2002;23(8):582.
 5. Bosquet L, Montpetit J, Arvisais D, Mujika I. Effects of tapering on performance: a meta-analysis. Medicine and science in sports and exercise. 2007;39(8):1358.
 6. Busso T, Thomas L. Using mathematical modeling in training planning. International Journal of Sports Physiology and Performance. 2006;1(4):400.
 7. Carvajal-Sancho A, Moncada-Jim ©nez J. The acute effect of an energy drink on physical and cognitive performance of male athletes. Kinesiologia Slovenica. 2005;11(2):5-16.
 8. Mujika I, Padilla S, Pyne D, Busso T. Physiological changes associated with the pre-event taper in athletes. Sports Medicine. 2004;34(13):891-927.
 9. Ghasemnian AA, Ghorbanian B, Gorzi A. The effects of 8 weeks ofintervalcombinedexercise trainingon risk factorsof asthma, insulin resistanceand some of the major physiological indices in overweight and obese adolescents. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences. 2014 Apr 10;19(1):67-77.
 10. Bonifazi M, Sardella F, Lupo C. Preparatory versus main competitions: differences in performances, lactate responses and pre-competition plasma cortisol concentrations in elite male swimmers. European journal of applied physiology. 2000;82(5-6):368-73.
 11. Coutts A, Wallace L, Slattery K. Monitoring changes in performance, physiology, biochemistry, and psychology during overreaching and recovery in triathletes. International journal of sports medicine. 2007;28(02):125-34.
 12. Izquierdo M, González-Badillo J, Häkkinen K, Ibanez J, Kraemer W, Altadill A, et al. Effect of loading on unintentional lifting velocity declines during single sets of repetitions to failure during upper and lower extremity muscle actions. International journal of sports medicine. 2006;27(9):718-24.
 13. García-Pallarés J, Sánchez-Medina L, Pérez CE, Izquierdo-Gabarren M, Izquierdo M. Physiological effects of tapering and detraining in world-class kayakers. Medicine and science in sports and exercise. 2010;42(6):1209.
 14. Trinity JD, Pahnke MD, Sterkel JA, Coyle EF. Maximal power and performance during a swim taper. International journal of sports medicine. 2008;29(6):500-6.
 15. Izquierdo M, Ibanez J, González-Badillo JJ, Ratamess NA, Kraemer WJ, Häkkinen K, et al. Detraining and tapering effects on hormonal responses and strength performance. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2007;21(3):768-75.
 16. IZQUIERDO-GABARREN M, IZQUIERDO M. Physiological effects of tapering and detraining in world-class kayakers. Med Sci Sports Exerc. 2010;42(6):1209-14.
 17. Ghasemnian.a, Moghadam.a, Azad.a, The effect of two tapering strategies on Anabolic to catabolic hormone ratio and performance in young male swimmers. Nurse and Physician within War. 2017;5(14):30-8.
 18. Pyne D. Swimming performance changes during the final 3 weeks of training leading to the Sydney 2000 Olympic Games. Int J Sports Med. 2002; 23:582-7.
 19. Zehsaz F, Azarbaijani MA, Farhangimaleki N, Tiidus P. Effect of tapering period on plasma hormone concentrations, mood state, and performance of elite male cyclists. European Journal of Sport Science. 2011;11(3):183-90.