مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I فیزیولوژی ورزشی
اثر تمرین استقامتی و مصرف اسید کلروژنیک بر نشانگرهای استرس اکسیداتیو در موش های نرپیش دیابتی

سحر قاسمی پور؛ سید محمد مرندی

دوره 12، شماره 2 ، مهر 1401

https://doi.org/10.22124/jme.2023.23408.236

چکیده
  فشار اکسیداتیو در به وجود آمدن و عوارض ناشی از بیماری های زیادی همانند دیابت نوع دو دخیل است.با توجه به شیوع بالای دیابت در جوامع و عوارض اقتصادی وبهداشتی ناشی ازآن، تحقیق حاضر سعی دارد تا اثرتمرین استقامتی واسیدکلروژنیک را روی برخی شاخص های فشار اکسیداتیو بررسی کند. 35 سرموش نرC57BL6 4 هفته ای به صورت تصادفی دردوگروه رژیم پرچرب برای القای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I فیزیولوژی ورزشی
تاثیر تمرین هوازی و مکمل کورکومین بر برخی شاخص‌های میتوفاژی ناشی از ایسکمی/خونرسانی مجدد کلیه موش‌های صحرایی نر

امیر داداش زاده؛ رقیه پوزش جدیدی؛ امید آذین فام؛ جبرئیل پوزش جدیدی

دوره 12، شماره 2 ، مهر 1401

https://doi.org/10.22124/jme.2023.23952.250

چکیده
  هدف مطالعه حاضر تعیین تاثیر تمرین هوازی و مکمل کورکومین بر برخی شاخص‌های میتوفاژی ناشی از ایسکمی/خونرسانی مجدد کلیه موش‌های صحرایی نر بود. روش شناسی: 50 سر موش صحرائی نر (12 هفته‌ای با وزن 57/28 ± 23/315) پس از القای ایسکمی کلیه، به طور تصادفی در پنج گروه کنترل سالم، کنترل ایسکمی، تمرین، کورکومین، تمرین + کورکومین تقسیم شدند. برنامه تمرین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I فیزیولوژی ورزشی
تاثیر تمرین مقاومتی تناوبی با شدت‌های مختلف بر سطوح سرمی اینترلوکین-6 ، عامل نکروز تومور-آلفا و نوروگلین-4 مردان چاق

انسیه یزدخواستی؛ فرناز سیفی اسگ شهر؛ رضا فرضی زاده

دوره 12، شماره 2 ، مهر 1401

https://doi.org/10.22124/jme.2023.24017.272

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تمرین مقاومتی تناوبی با شدت‌های مختلف بر سطوح اینترلوکین -6 (IL-6)، فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا (TNF-α) و نوروگلین-4 (NRG-4) در مردان چاق بود.روش‌: در این پژوهش نیمه تجربی، 44 نفر از مردان چاق 30-20 ساله شهر تبریز انتخاب و به 4 گروه کنترل، تمرین مقاومتی تناوبی با شدت پایین، شدت متوسط و شدت بالا تقسیم شدند. در ادامه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I عملکردهای هورمونی و آنزیمی در ورزش
تأثیر دو هفته تمرین تناوبی با و بدون محدودیت جریان خون بر برخی شاخصهای آنابولیکی فوتبالیستهای نوجوان آماتور

جواد وکیلی؛ سعید نیکو خصلت؛ محمد تنهایی؛ مریم اکبری

دوره 12، شماره 2 ، مهر 1401

https://doi.org/10.22124/jme.2023.24104.283

چکیده
  هدف: هدف از مطالعة حاضر تعیین تأثیر دو هفته فعالیت ورزشی تناوبی با و بدون محدودیت جریان خون بر سطوح سرمی هورمون‌ رشد،1 IGF-‌‌ و لاکتات پسران فوتبالیست نوجوان آماتور است.روش‌شناسی:در یک طرح نیمه تجربی 24 پسر فوتبالیست نوجوان آماتور با میانگین و انحراف معیار سن 79/0± 79/17 سال، قد 37/3± 41/175 سانتی‌متر و وزن 49/4± 12/69 کیلوگرم به صورت داوطلبانه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I فیزیولوژی ورزشی
تاثیر 6 هفته تمرین سی ایکس ورکس (CXWORX) همراه با مصرف مکمل گزنه بر نیمرخ لیپیدی، پروتئین واکنشگر C و برخی شاخص های ترکیب بدنی زنان دچار اضافه وزن و چاقی

مهدی مقرنسی؛ فائزه معمارزاده؛ علی ثقه الاسلامی

دوره 12، شماره 2 ، مهر 1401

https://doi.org/10.22124/jme.2023.23978.261

چکیده
  زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر 6 هفته تمرین سی ایکس ورکس همراه با مصرف مکمل گزنه بر نیمرخ لیپیدی، پروتئین واکنشگر C و برخی شاخص های ترکیب بدنی زنان دچار اضافه وزن و چاقی بود. روش تحقیق: پژوهش حاضر به صورت نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. به همین منظور 48 زن دارای اضافه وزن و چاق با دامنه سنی 40-20 سال و شاخص توده بدنی (BMI) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I فیزیولوژی ورزشی
تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و هوازی بر سطوح IGFBP 3,IGF1 ,BMI زنان چاق شهر اهواز

مینا شاخی؛ عبدالحمید حبیبی؛ علی اکبر علی زاده

دوره 12، شماره 2 ، مهر 1401

https://doi.org/10.22124/jme.2023.24048.279

چکیده
  مقدمه و هدف: هدف از این پژوهش، بررسی اثر تمرین (مقاومتی-هوازی) بر سطوح IGFBP3, IGF1, BMI زنان چاق می‌باشد. مواد و روش‌ها: به این منظور 24 زن غیرفعال چاق 25 تا 37 ساله با BMI 30 تا 35 کیلوگرم بر مترمربع به‌طور تصادفی به دو گروه 12 نفره تمرین و کنترل تقسیم شدند. تمرین منتخب شامل تمرین مقاومتی با وزنه و دستگاه مخصوص بدنسازی با شدت 67 تا 80 درصد قدرت بیشینه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I فیزیولوژی ورزشی
پاسخ شاخص های اکسیداتیو بافت کبد موش های صحرایی آلوده شده با بیس فنول A به هشت هفته تمرین هوازی با و بدون مصرف مکمل روی (نانوذره و ذره نمکی اکسید روی)

محمد سلماسی؛ اصغر توفیقی؛ سیامک عصری رضایی؛ جواد طلوعی آذر

دوره 12، شماره 2 ، مهر 1401

https://doi.org/10.22124/jme.2023.24007.270

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر هشت تمرین هوازی با شدت متوسط با و بدون مصرف مکمل نانوذره و ذره‌نمکی اکسید روی بر شاخصهای اکسیداتیو بافت کبد موش های آلوده شده با BPA بود.مواد و روش‌ها: 60 سر موش در 12 گروه 5 تایی: 1) کنترل، 2) BPA، 3) تمرین هوازی، 4) تمرین هوازی+BPA، 5) نانوذره، 6) نانوذره+BPA، 7) ذره نمکی اکسید روی، 8) ذره نمکی اکسید روی+BPA، 9) تمرین+ نانوذره، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I فیزیولوژی ورزشی
تاثیر مکمل‌دهی ال-آرژنین بر پاسخ شاخص‌های پلاکتی به یک جلسه فعالیت تناوبی با شدت بالا در مردان دارای اضافه‌وزن

سیامک رهبر؛ سجاد احمدی زاد؛ هیوا رحمانی

دوره 12، شماره 2 ، مهر 1401

https://doi.org/10.22124/jme.2023.24036.276

چکیده
  هدف: بررسی تاثیر مکمل‌دهی ال-آرژنین بر پاسخ شاخص‌های پلاکتی به یک جلسه فعالیت تناوبی شدید می‌باشد.روش‌شناسی: 10 مرد جوان سالم دارای اضافه‌وزن (2/1±27BMI=) داوطلبانه در تحقیق متقاطع و دوسو‌کور حاضر شرکت کرده و یک پروتکل فعالیت تناوبی شدید (HIIE) را با مکمل ال-آرژنین یا دارونما در 2 جلسه با فاصله 7 روز انجام دادند. در هر جلسه آزمودنی‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I استرس محیطی در ورزش
تأثیر شبیه‌سازی ماندن در ارتفاع متوسط به همراه مصرف آویشن، بر کاردیومیوپاتی و آنزیم‌های کبدی موش های صحرایی دیابتی نوع دو

مهدی فراموشی؛ رامین امیرساسان؛ وحید ساری صراف

دوره 12، شماره 2 ، مهر 1401

https://doi.org/10.22124/jme.2023.24199.288

چکیده
  مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر شبیه سازی ماندن در ارتفاع متوسط به همراه مصرف آویشن بر میزان کاردیومیوپاتی موش‌های صحرایی دیابتی نوع دو و تأثیر هم‌زمان آن‌ها بر آنزیم‌های کبدی بود. روش‌ها: بدین منظور تعداد 40 سر موش صحرایی به پنج گروه هشت تایی تقسیم شدند. جهت القای دیابت نوع دو استرپتوزوتوسین با دوز mg/kg37 تزریق شد. گروه‌ ارتفاع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I فیزیولوژی ورزشی
مقایسه اثر هشت هفته تمرینات هوازی و 30-20-10 بر روی سطوح سرمی اسپکسین و شاخص‌های پروفایل لیپیدی مردان چاق

رقیه فخرپور؛ حمید یزدانشناس

دوره 12، شماره 2 ، مهر 1401

https://doi.org/10.22124/jme.2023.24213.290

چکیده
  هدف: انتخاب نوع فعالیت ورزشی برای اثرگذاری بهتر در افراد چاق می‌تواند به عنوان عامل و چالشی مهم تلقی شود. از طرفی اسپکسین به صورت متمرکز و پیرامونی در تنظیم سیری و دریافت غذا، تحرک دستگاه گوارش، متابولیسم انرژی و متابولیسم گلوکز / لیپید نقش دارد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثر هشت هفته تمرینات هوازی و 30-20-10 بر روی سطوح سرمی اسپکسین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I علم تمرین
تعیین تأثیر کاهش 70درصدی بار تمرین در دوره تیپرینگ بر تغییرات سطوح سرمی کورتیزول، تستوسترون، نسبت تستوسترون به کورتیزول و عملکرد شناگران مرد ورزیده

آقاعلی قاسم نیان؛ احمد آزاد؛ محمدرضا سراجی وطن

دوره 12، شماره 2 ، مهر 1401

https://doi.org/10.22124/jme.2023.23945.244

چکیده
  مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، تعیین تأثیر کاهش 70درصدی بار تمرین در دوره تیپرینگ بر تغییرات سطوح سرمی کورتیزول، تستوسترون، نسبت تستوسترون به کورتیزول و عملکرد شناگران مرد ورزیده بود. روش‌ کار: در این مطالعه نیمه تجربی 20 شناگر مرد ورزیده به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به‌صورت داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند. سپس آزمودنی‌ها بر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I پاسخ و سازگاری به تمرینات
اثر شش هفته تمرینات مقاومتی بر منتخبی از شاخصهای موثر در باروری در دانشجویان مرد چاق

الناز صادق‌پور فیروزآباد؛ علیرضا براری

دوره 12، شماره 2 ، مهر 1401

https://doi.org/10.22124/jme.2023.24123.285

چکیده
  هدف: تغییرات در محور هیپوتالاموس- هیپوفیز احتمالا با تغییرات در هورمون‌های جنسی در ارتباط است. تمرینات‌بدنی نیز یکی از فاکتورهای موثر در تغییرات این محور است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر شش هفته تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی تستسترون آزاد، گلوبولین متصل شونده به هورمون‌های جنسی، اینهیبین b، هورمون لوتئینی و محرک فولیکولی در دانشجویان ...  بیشتر