هنجاریابی درصد چربی بدن ورزشکاران و غیر ورزشکاران نوجوان پسر شهر تهران

نویسندگان

چکیده

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف هنجاریابی درصد چربی بدن پسران ورزشکار و غیر ورزشکار نوجوان شهر تهران انجام شده است.

روش پژوهش: 619 آزمودنی 11 و 12 ساله شامل 306 آزمودنی ورزشکار در 8 رشته ورزشی (با میانگین وزن 04/6 90/33 کیلوگرم و قد 89/6 39/142 سانتی‌متر) و 313 آزمودنی غیر ورزشکار (با میانگین وزن 61/7 18/33 کیلوگرم و قد 70/6 75/140 سانتی‌متر) به شکل تصادفی گزینش شدند و در این مطالعۀ توصیفی که به شکل میدانی انجام شده است، ‌شرکت کردند. درصد چربی بدن آزمودنی‌ها با استفاده از کالیپر و اندازه‌گیری از دو نقطه سه‌سر بازویی و ساق پا انجام شد. در این پژوهش، درصد چربی بدن آزمودنی‌ها با استفاده از معادله اسلاتر محاسبه شد. با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی، هنجار درصد چربی بدن دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار به دست آمد. ضمناً تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش با نرم‌افزار SPSS و Excel انجام شد.

یافته ها: تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش نشان داد که هنجار درصد چربی بدن ورزشکاران بین 72/8 09/19 و هنجار درصد چربی بدن غیر ورزشکاران بین 36/873/18 قرار دارد. همچنین بین میانگین درصد چربی بدن ورزشکاران و غیر ورزشکاران تفاوت معنی داری وجود ندارد.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش، باید برنامه های فرهنگی در جهت افزایش آگاهی از پیامدها و تبعات زندگی کم تحرک به ویژه در دوران کودکی و نوجوانی مورد توجه قرار گیرد.

واژگان کلیدی: هنجار، درصد چربی بدن، ورزشکار، غیر ورزشکار.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Normative values of body fat percent of athlete and non-athlete male adolescents in Tehran city

نویسندگان [English]

  • Abbasali Gaeini
  • Hamid Arazi
  • Masoud Yusefi
چکیده [English]

AbstractAim: The purpose of this study was to obtain normative values of body fat percent for athlete and non-athlete male adolescent in Tehran city.

Method: For this reason, 619 boys (11-12 years of age) including 306 athletes among 8 sports (with mean weight 33.9±6.0 kg and height 142.4±6.9 cm) and 313 non athletes (with mean weight 33.2±7.6 kg and height 140.5±6.7 cm) were selected randomly and participated in this descriptive study. Body fat percent calculated using slaughter equation and normative values of body fat percent for both athletes and non-athletes were obtained using descriptive statistics.

Results: The findings showed that normative values of body fat percent for athletes were in ranges of 8.72-19.09. Normative values of body fat percent for non-athletes were in range of 8.36-18.73. However, there were no significant differences between norms of body fat percent in athletes and non athletes.

Conclusion: With respect to result of this study, cultureal programs account into consideration for promotion knowledge about adverse effects of sedentary life especially in children and adolescents.

Key words: Norm, Body fat percent, Athlete, Non-athlete

کلیدواژه‌ها [English]

  • Norm
  • body fat percent
  • Athlete
  • non