تاثیر تمرینات استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر میزان گیرنده های استیل کولین عضلۀ تند انقباض

نویسندگان

چکیده

چکیده

هدف: هدف این تحقیق تعیین تاثیر تمرینات استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر میزان گیرنده‌های استیل کولین عضله تندانقباض موش نر نژاد ویستار بود.

روش پژوهش: در این پژوهش 30 سر موش نر ویستار (با میانگین وزن 15±220 گرم( به طور تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند. حیوانات گروه استقامتی 12 هفته، هفته ای 5 روز و هر روز حداکثر 60 دقیقه روی تردمیل با سرعت حداکثر 30 متر بر دقیقه دویدند. در گروه مقاومتی، حیوانات در قفس فلزی با تور سیمی که دو بطری آب در بالاترین ارتفاع آن (12 متر) بود، نگهداری شدند و مجبور بودند از فنس سیمی اطراف قفس شان بالا بروند. در گروه ترکیبی، حیوانات 12 هفته، طبق پروتکل استقامتی، تمرین کردند، سپس در قفس های توری قرار گرفتند و تمرین مقاومتی انجام دادند. 48 ساعت بعد از آخرین جلسۀ تمرینی حیوانات بیهوش شدند و عضله درشت‌نی قدّامی آنها جدا شده، در نیتروژن مایع منجمد قرار گرفتند و سپس در دمای 70 درجه نگهداری شدند. برای سنجش nAChR از کیت الایزا و برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون تجزیه و تحلیل واریانس و t مستقل استفاده شد.

یافته ها: نتایج نشان داد هر سه نوع تمرین، میزان nAChRعضلۀ تند را افزایش دادند؛ یعنی بین میزان nAChR گروه تمرین استقامتی، مقاومتی و ترکیبی با گروه کنترل تفاوت معنی دار وجود داشت (01/0p<)، اما بین سه گروه تمرینی در میزان افزایش nAChR تفاوت معنی دار مشاهده نشد (41/0>p).

نتیجه گیری: تمرین می تواند عامل مهمی در افزایش AChR عضله باشد. تمرین ورزشی مانند تمرین استقامتی، مقاومتی و ترکیبی می تواند از طریق تسریع عوامل نروتروفیکی مانند CGRP که در ساخت و دسته‌بندی nAChR دخیل‌اند، در افزایش میزان این گیرنده‌ها نقش موثر داشته باشد.

واژگان کلیدی: گیرنده استیل‌کولین، تمرین استقامتی، تمرین مقاومتی، تمرین ترکیبی، عضله تند انقباض.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of endurance, resistance and concurrent training on nicotinic acetylcholine receptor content in fast twitch muscle of Wistar male rats

نویسندگان [English]

  • Zinab Gurgin
  • Reza Gharakhanlou
  • Abdolhosin Parnow
  • Somayeh Rajabi
  • Mehdi Hedayati
چکیده [English]

Abstract Aim: Nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) are integral membrane proteins and prototypic members of the ligand-gated ion-channel super-family. The Purpose of the present study was to investigate the effect of endurance, resistance and concurrent training on the content of nAChR in fast skeletal muscles of male Wistar rats.

Method: Thirty male Wistar rats (220±15 gr) randomly were divided to four groups and followed 12 weeks of training according to the protocols. Animals of the endurance training group were exercised on treadmill for 12 weeks, 5 times a week, and 60 minutes a day at velocities up to 30 m/min. Animals of the Resistance group were housed in metal cage with a 2m high wire-mesh tower, with water bottles set at the top. Concurrent training group did both resistance and endurance trainings. Forty-eight hours after last session of protocols, animals were anaesthetized and the tibialis anterior (AT) was removed. For nAChR assay and for data analysis, ANOVA and independent- samples t- test were used.

Results: Data analysis showed that fast muscle nAChR content significantly difference between endurance, resistance and concurrent training groups with control group (P<0.01).

Conclusion: content of nAChR increased in the fast muscle by endurance, resistance and concurrent training protocols. It seems that these training protocols might lead to the remodeling of NMJ, part of which could be the increase in the content of nAChR probably through the role of neurotrophic factors, such as CGRP, which has been shown to contribute in the synthesis and clustering of nAChR.

Key words: Endurance training, Resistance training, Concurrent training, Nicotinic acetylcholine receptors, Fast muscle

کلیدواژه‌ها [English]

  • endurance training
  • resistance training
  • Concurrent training
  • Nicotinic acetylcholine receptors
  • Fast muscle