بررسی تاثیر مصرف حاد سلکوکسیب بر التهاب و استرس اکسیداتیو متعاقب فعالیت هوازی شدید

نویسندگان

چکیده

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مصرف حاد سلکوکسیب بر شاخص‌های التهابی (گلبول‌های سفید) و استرس اکسیداتیو ( مالون‌دی‌آلدیید) اجرا شد.

روش پژوهش: تعداد20 نفر مرد سالم و غیرفعال با میانگین و انحراف معیار ‌‌(سن 5/45/25 سال، قد 2/7 3/177 سانتی‌متر و وزن 9/7  8/72 کیلوگرم)، به‌طور تصادفی به دو گروه تجربی (10 نفر) و کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. نمونه‌های خون قبل، بلافاصله، 3 و 24 ساعت بعد از فعالیت گرفته شد. آزمودنی‌ها بعد از انجام حرکات کششی و گرم کردن 30 دقیقه با 75% حداکثر اکسیژن مصرفی روی نوارگردان دویدند. گروه تجربی و کنترل به ترتیب 100 میلی‌گرم کپسول سلکوکسیب و پلاسبو را بلافاصله و 12 ساعت بعد از دومین نمونه گیری مصرف کردند. گلبول‌های سفید (WBC)، کراتین کیناز (CK) با روش اتوآنالایزر و مالون‌دی‌آلدیید (MDA) با روش HPLC اندازه‌گیری شد. برای بررسی تغییرات درون گروهی از روش تجزیه و تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر با تصحیح بونفرونی و برای بررسی تغییرات بین گروهی از t مستقل استفاده شد (05/0P<).

یافته ها: تعداد WBC در هر دو گروه، 3 ساعت بعد از فعالیت افزایش معنی‌دار و 24 ساعت بعد از فعالیت کاهش معنی‌داری را نشان داد (05/0P<)،اما در بین دو گروه تفاوت معنی‌دار نبود، هرچند 24 ساعت بعد تعداد گلبول‌های سفید در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل در مقایسه با حالت استراحت کمتر بود. غلظت CK، بلافاصله، 3 و 24 ساعت بعد از فعالیت در هر دو گروه افزایش معنی‌داری داشت (05/0P<)، در بین دو گروه تفاوت معنی‌دار نبود، هرچند 24 ساعت بعد غلظت CK در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل بیشتر بود. میزان MDA بلافاصله بعد از فعالیت در هر دو گروه افزایش معنی‌داری داشت (05/0P<) اما در بین دو گروه تفاوت معنی‌دار نبود، هرچند در 24 ساعت بعد میزان MDA در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل بیشتر بود.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان نتیجه‌ گرفت که مصرف حاد سلکوکسیب تاثیری بر شاخص‌های التهاب، آسیب عضلانی و استرس اکسیداتیو ندارد.

واژگان کلیدی: سلکوکسیب، التهاب، پراکسیداسیون چربی. استرس اکسیداتیو

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The acute effect of celecoxib administration on inflammation and oxidative stress following intensive aerobic exercise

نویسندگان [English]

  • Faegheh Khosh-khahesh
  • Marefat Siahkohian
  • Babak Nokhostin Rohi
چکیده [English]

AbstractAim: The purpose of this study was to examine the effect of acute celecoxib administration on exercise-induced inflammation and lipid peroxidation markers.

Method: Twenty untrained, healthy male (age; 25.5±4.5 yr, weight; 72.8±7.9 kg, height; 177.3± 7.2 cm) were randomly assigned to treatment (T) and placebo (P) groups. Blood samples were taken before, immediately, 3h and 24h after exercise. Subjects ran for 30 minutes with 75% VO2max on treadmill and 100 mg celecoxib and placebo administrated immediately and 12h after the second blood sampling to T and P groups respectively. White blood cells (WBC) and creatine kinas (CK) were measured by an autoanalyzer and malondealdehyde (MDA) by HPLC. Data were analyzed using repeated measures analysis of variance (ANOVA) with bonferoni correction and unpaired t-test.

Results: WBC levels were significantly increased 3h and decreased 24h after exercise in both groups (P≤0.05), while there was no difference between the two groups, though WBC levels were lower 24h after exercise in the T group than P group. CK levels were significantly increased immediately, 3h and 24h after exercise in both groups (P≤0.05), but there was no difference between the two groups, though CK levels were increased 24h after exercise in the T group than P group. MDA levels were significantly increased immediately after exercise in both groups (P≤0.05) but there was no difference between the two groups, though MDA levels were increased 24h after exercise in T group than P group.

Conclusion: Acute celecoxib administration could not affect inflammation and oxidative stress markers.Key words: Celecoxib, Lipid peroxidation, Inflammation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Celecoxib
  • Lipid peroxidation
  • Inflammation