بررسی روند زمانی پاسخ GH، Insulin، IGFI، IGFBP1 و IGFBP3 پس از فعالیت مقاومتی سنگین در مردان تمرین کرده و تمرین نکرده

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: هدف این مطالعه بررسی اثر فعالیت ورزشی سنگین بر دستگاه IGFI و مطالعه روند زمانی تغییرات اجزای ترکیبی در مردان تمرین کرده و تمرین نکرده بود.
روش پژوهش: 19 دانشجوی رشته تربیت بدنی (سن 44/1 ± 21/22 سال، قد 39/6 ±41/178 سانتی متر، وزن 86/7 ± 47/73 کیلوگرم) به عنوان گروه تمرین کرده و 15 دانشجوی رشته های دیگر (سن 91/1 ± 07/23 سال، قد 08/5 ± 02/174 سانتی متر، وزن 13/10 ± 47/70 کیلوگرم) به عنوان گروه تمرین نکرده به صورت داوطلب در این مطالعه شرکت کردند. آزمودنی های در هر یک از این دو گروه به روش تصادفی به دو گروه تجربی و شاهد تقیسم شدند. دو ساعت پس از صرف صبحانه، از آزمودنی ها نوبت اول نمونه گیری خون (T1) به عمل آمد. سپس آزمودنی های در گروه های تجربی فعالیت مقاومتی با شدت 8070% یک تکرار بیشینه (1RM) انجام دادند. بلافاصله بعد از فعالیت، از تمام آزمودنی های نوبت دوم نمونه گیری (T2) انجام شد. سپس، آزمودنی ها وعده دوم غذایی را دریافت کردند و نوبت های سوم (T3) و چهارم (T4) نمونه گیری به ترتیب 2 و 5 ساعت پس از صرف غذا، به عمل آمد. داده های بدست آمده با آزمون تجزیه و تحلیل واریانس برای اندازه گیری های مکرر، آزمون فریدمن و آزمون کروسکالوالیس مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: یک جلسه فعالیت مقاومتی سنگین موجب افزایش معنی دار هورمون رشد (GH) در زمان T2 و کاهش معنی دار انسولین در طول تمام زمان های پس از فعالیت ورزشی و کاهش معنی دار در IGFBP3 در زمان T4 (05/0>P) در گروه تمرین کرده شد. در گروه تمرین نکرده هیچ تغییر معنی داری در هیچ یک از متغیرها مشاهده نشد.
نتیجه گیری: هرچند، نحوه پاسخ متغیرها در دو گروه تجربی تقریبا مشابه بود. همچنین فعالیت ورزشی هیچ اثر قابل توجهی بر سطوح IGFBP1 در طول زمان نداشت. روی هم، یافته های مطالعه حاضر نشان می دهد که فعالیت ورزشی شدید می تواند به تغییراتی در غلظت های خونی اجزای ترکیبی دستگاه IGFI منجر شود.
واژگان کلیدی: GH، Insulin، IGFI، IGFBP1، IGFBP3، فعالیت مقاومتی سنگین

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Monitoring of time course response in GH, Insulin, IGF-1, IGFBP-1 and IGFBP-3 after heavy resistance exercise in trained and non-trained men

نویسندگان [English]

 • Hamid Rajabi
 • Ehsan Soleymani Far
 • Shirin Hasani Ranjbar
 • Ramin Heshmat
چکیده [English]

AbstractAim: This study aimed to investigate the effects of intense resistance exercise on IGF-1 system and monitoring time course of changes in its components.Method: Nineteen healthy physical education students as trained group (age 22.21±1.44 years, height 178.41±6.39 cm, weight 73.47±7.86 kg) and fifteen healthy nonphysical education students as untrained group (age 23.07±1.91 years, height 174.02±5.08 cm, weight 70.47±10.13 kg) volunteered to participate in this study and each group were randomly divided into two experimental and control groups. Experimental groups performed one session of resistance exercise with 70-80% 1RM. Blood sampling was done 4 times, 2-hours after breakfast (Pre-test), immediately (T2), 4- (T3) and 7-hours after the exercise (T4). Blood samples were analyzed by RIA method. Two-way repeated measure (ANOVA), Friedman and Kruskal-Walis tests were used to analyze data.Results: One session of resistance exercise was associated with a significant increase in GH at T2 (P<0.05), and a significant decrease in both insulin at all the post-exercise time points and IGFBP3 at T4 (P<0.05) in trained group. In untrained group no statistically significant changes was observed in any variables. However, variables changed similarly in both experimental groups. IGFBP1 did not change significantly at length of time.Conclusion: In conclusion, the findings indicate that heavy resistance exercise can lead to changes in IGF-1 system components. The amount of change depends on subjects’ fitness and variables of exercise.Key words: GH, Insulin, IGF-1, IGFBP1, IGFBP3, Heavy resistance exercise

کلیدواژه‌ها [English]

 • GH
 • Insulin
 • IGF
 • 1
 • IGFBP1
 • IGFBP3
 • Heavy resistance exercise