تاثیرتمرینات تناوبی فزاینده برنسبت تستوسترون به کورتیزول سرمی درکاراته‌کاران مرد نخبه

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیرتمرینات تناوبی فزاینده برنسبت تستوسترون به کورتیزول سرمی درکاراته‌کاران مرد نخبه طراحی و اجرا شد.
روش پژوهش: چهارده کاراته‌کار مرد آزمودنی های این پژوهش بودند.کلیه آزمودنی ها به مدت 5 هفته و هفته ای سه جلسه در یک برنامۀ تمرینی تناوبی شرکت نمودند. شدت و مدت تمرین از هفته اول تا پایان هفته چهارم هر هفته افزایش یافت و ازآغاز هفته پنجم تا پایان آن مجدداً شدت و حجم تمرین به سطوح اولیه بازگشت (دوره تیپر). برای سنجش سطوح استراحتی و پس از فعالیت تستوسترون و کورتیزول، ده میلی‌لیتر خون سیاهرگی از آخرین جلسه فعالیت در پایان هفته چهارم و پنجم جمع‌آوری شد. غلظت هورمون ها با روش الایزا تعیین شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که تمرینات تناوبی فزاینده تاثیرمعنی داری برغلظت تستوسترون، کورتیزول و نسبت تستوسترون به کورتیزول نداشت، اما دوره کاهش فشار تمرین موجب کاهش معنی‌داری در میزان غلظت تستوسترون شد، اما تاثبری بر غلظت کورتیزول و نسبت تستوسترون بر کورتیزول نداشت (05/0>P).
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این مطالعه احتمال می‌رود که تغییرات حجم و شدت تمرین اینتروال با الگوی حرکتی کاراته‌تاثیری بر تعادل آنابولیک–کاتابولیک نداشته باشد.
واژگان کلیدی: تستوسترون، کورتیزول، تمرینات تناوبی، تیپر

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of progressive interval training on serum testosterone to cortisol ratio in elite male karate athletes

نویسندگان [English]

  • Majid Baghdarnia
  • Hojatallah Nikbakht
  • Mohammadali Azarbayjani
چکیده [English]

AbstractAim: The purpose of this study was to examine the effects of progressive interval training on serum testosterone to cortisol ratio in elite male karate athletes.
Method: Fourteen healthy, physically active males karateka with aged 20.36±3.43 yr, height: 175.71±5.96 cm, weight: 73.43±5.76 kg were recruited for participation in this study. All subjects trained three days a week for five weeks. The intensity and duration of exercise increased from first to fourth weeks and then return to the level of beginning in the fifth week (taper). To identify the level of testosterone and cortisol at rest and after exercise, 10 ml venous blood samples were collected before and immediately after exercise at the beginning of first week and at the end of fourth and fifth weeks.The hormonal assays were performed by using commercially available Enzyme Linked Immunosorbant Assay (ELISA) kits.
Results: No Significant difference was observed between concentration of serum testosterone, cortisol and testosterone to cortisol ratio in week one compare to week four. However, with reduction of training intensity at fifth week the concentration of testosterone significantly decreased (P<0.05).
Conclusion: For the base of these results, suggest that changes in volume and intensity of interval training with pattern of karate style not affected anabolic-catabolic balances.
Key words: Testosterone, Cortisol, Interval training, Taper

کلیدواژه‌ها [English]

  • Testosterone
  • Cortisol
  • Interval training
  • Taper