تاثیر دو نوع نوشیدنی انرژی زا (زمزم و ایزواستار) بر پاسخ های متابولیکی به فعالیت تناوبی شدید کوتاه و بلندمدت در بازیکنان فوتبال

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: هدف این تحقیق بررسی تاثیر دو نوشیدنی انرژی زای زمزم و ایزواستار بر تغییر برخی شاخص های متابولیکی بازیکنان فوتبال بود.
روش پژوهش: 48 فوتبالیست باشگاهی (24 زن و 24 مرد) با میانگین سن 7/4±7/18سال انتخاب و در دو گروه فعالیت تناوبی بلندمدت و تناوبی کوتاه‌مدت قرار داده شدند. هر گروه نیز به صورت تصادفی در سه گروه نوشیدنی زمزم (SD)، نوشیدنی ایزواستار (ID) و دارونما (P) تقسیم شدند. فعالیت تناوبی بلندمدت شامل 6 وهله فعالیت بود. به آزمودنی ها 15 دقیقه پس از صبحانۀ ، 6 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و در انتهای وهله‌های 1، 2، 4 و 5 یک میلی لیتر کیلوگرم نوشیدنی داده شد. همچنین در انتهای وهلۀ 3 (در نیمۀ اول) 4 میلی لیتر کیلوگرم نوشیدنی مصرف کردند. سطح گلوکز، انسولین و تری گلیسرید خون پیش از فعالیت و بلافاصله پس از فعالیت تناوبی بلندمدت اندازه گیری شد. لاکتات خون در حالت استراحت، 3 دقیقه پس از نیمۀ اول و نیمۀ دوم اندازه‌گیری شد. فعالیت های تناوبی کوتاه مدت شامل سه وهله آزمونRAST با 10 دقیقه استراحت بود. آزمودنی ها 15 دقیقه پس از صبحانۀ و در انتهای هر وهله 2 میلی لیتر کیلوگرم نوشیدنی مصرف کردند. گلوکز و لاکتات خون در حالت استراحت و بلافاصله پس از هر وهله آزمون RAST اندازه گیری شد.
یافته ها: نتایج نشان دهندۀ افزایش معنی دار در میزان سطح انسولین و گلوکز خون بلافاصله پس از فعالیت بلندمدت در گروه های SD و ID بود (05/0≥P). همچنین، افزایش معنی داری در میزان سطح گلوکز خون 3 دقیقه پس از هر وهله آزمون RAST در گروه های SD و ID مشاهده شد (05/0≥P). در حالی که در هیچ یک از متغییرها تفاوت معنی داری بین گروه SD نسبت به گروه ID مشاهده نشد.
نتیجه گیری: به طور کلی، به نظر می رسد مصرف نوشیدنی انرژی زای زمزم و ایزواستار بصورت نسبتاً یکسان باعث افزایش سطح گلوکز و انسولین خون پس از فعالیت های تناوبی بلند مدت شدند. بنابراین، با توجه به یافته های تحقیق حاضر می توان مصرف نوشابه انرژی زای زمزم را که محصول کشور است به ورزشکاران علاقه‌مند توصیه کرد.
واژ‌گان کلیدی: نوشیدنی انرژی زای زمزم و ایزوستار، فعالیت تناوبی، آزمون اکبلوم، آزمونRAST.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of two type ergogenic beverages (Zamzam and Isostar) on metabolic responses to short and long high-intensity intermittent exercise in soccer players

نویسندگان [English]

  • Mohammad Faramarzi
  • Mohammadhosin Alizadeh
  • Ali Khazeni
  • Saeed Rostami
چکیده [English]

AbstractAim: The purpose of this study was to determine the effects of two ergogenic drinks on metabolic indices changes in soccer players.Method: Forty eight soccer players (24 women and 24 men) with mean age of 18.7 ± 4.7 years were selected as two groups, long-term and short-term intermittent exercise. Then, each group randomly was divided into three; Zamzam (SD), Isostar (ID) and placebo (P) groups. Long-term intermittent exercise includes six stages of exercise in two half time. Fifteen minutes after breakfast, players have drunk 6 ml/kg of beverage and 1 ml/kg at the end of stages 1, 2, 4, and 5. In addition, they drank 4 ml/kg at the end of third stage (1st half time). Before and immediately after long-term intermittent exercise, blood glucose, insulin and triglyceride levels were measured. Blood lactate was measured at rest, 3 minutes after the first and second half time. Short-term intermittent exercise, includes three complete stages of RAST test with 10 minutes rest. Fifteen minutes after breakfast and at the end of each stage 2 ml/kg beverage were drunk. Glucose and blood lactate levels were measured at rest and immediately after each stage of RAST test. Results: Results showed that a significant increase in insulin and blood glucose levels after long-term activity in SD and ID groups. In addition, there was a significant increase in blood glucose levels at 3 minutes after every stage of the RAST test in SD and ID groups. However, in any variables, no significant difference was observed between ID and SD groups.Conclusion: It seems that the use of Zamzam and Isostar relatively the same rate increase level of blood glucose and insulin after long-term high- intensity intermittent exercise. Therefore, we can recommend to athletes to consume synergy beverage of Zamzam which is produce in own country.Key words: Ergogenic beverage, Zamzam, Isostar, Ekblom test, Rast test

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ergogenic beverage
  • Zamzam
  • Isostar
  • Ekblom test
  • Rast test