تاثیر یک دوره برنامۀ تمرینی دو اوجی بر برخی شاخص های استرس کبدی در دختران فعال

نویسندگان

چکیده

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی تاثیر برنامه تمرینی دو اوجی به مدت یک هفته بر برخی شاخص‌های استرس کبدی شامل آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) و آلانین آمینوترانسفراز (ALT) دردختران فعال بود.
روش پژوهش: بدین منظور 12 دانش‌آموز داوطلب دختر رشته تربیت بدنی با دامنه سنی 1816 سال و میانگین حداکثر اکسیژن مصرفی 4/3 2/35 میلی لیتر، کیلوگرم در دقیقه به طور تصادفی به دو گروه کنترل (5 نفر) و تجربی (7 نفر) تقسیم شدند. گروه تجربی برنامۀ تمرینی دو اوجی را به مدت یک هفته با شدت های 70، 80 و 90 درصد VO2max در سه روز اول و تکرار آنها در سه روز بعد بر روی چرخ کارسنج انجام دادند. گروه کنترل طی این دوره در هیچ فعالیت بدنی شرکت نکردند. از آزمودنی ها 48 ساعت قبل از تمرین، 24 ساعت بعد از روزهای 1،3 و 6 تمرین به صورت ناشتا خونگیری به عمل آمد. تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر و آزمون tمستقل در سطح معنی داری (05/0P≤) انجام شد.
یافته ها: نتایج حاکی از آن بود که مقادیر AST به‌تدریج با افزایش تعداد جلسات به صورت خطی افزایش معنی داری یافت و مقادیر ALT نیز24 ساعت بعد از اولین‏، ‏سومین و ششمین روز تمرین افزایش معنی داری را نشان داد (05/0P≤).
نتیجه گیری: با توجه به اثر تمرینات دو اوجی در افزایش رها سازی آنزیم های کبدی که ممکن است با عدم بازیافت مناسب به حالت حادتری برسد، پیشنهاد می شود 24 ساعت زمان مناسبی برای بازیافت و جبران نیازهای سلولی و زیرسلولی با توجه به شدت های مختلف تمرینی نمی باشد.
واژگان کلیدی: استرس کبدی، آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز، برنامۀ تمرینی دو اوجی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of two-peak exercise training program on some of hepatic stress indexes in active girls

نویسندگان [English]

  • Shadmehr Mirdar
  • Maedehsadat Raisi
  • Masoomeh Nobahar
چکیده [English]

AbstractAim: The objective of this research was to investigate the effect of two peaks exercise training program during one week on some hepatic stress indexes (AST, ALT) in active girls.
Method: Twelve physical education girl students with ranged between 16-18 years old and mean maximal oxygen consumption 35.2±3.4 ml/kg/min, was selected and divided randomly into an experimental (n=7) and control (n=5) groups. The subjects in the experimental group performed two peaks exercise training program during one week with 70%, 80%, and 90% VO2max intensities in the first three days and repeated in late three days. The control group did not perform any physical activity while the research was underway. Venous blood samples were obtained for analysis before the exercise and the 24 hours after one, 3, 6 days exercise sessions. Data were analyzed by using ANOVA with repeated measure test and independent t-test at significant levels p<0.05.
Results: The result of this study indicated that the value of AST increased progressively with increasing number of exercise sessions (p<0.05). In addition, the value of ALT was elevated significantly after 24 hours of 1, 3 and 6 days of training protocols (p<0.05).
Conclusion: According to the effect of two peaks, training program on increase the release of hepatic enzymes, that may be acute by lack of adequate recovery, we speculated that 24 h recovery period followed by a two peaks training program could not be sufficient for compensation of cellular and sub cellular demands regarding to different exercise intensities.
Key words: Hepatic stress, Aspartate aminotransferase, Alanine aminotransferase, Two peaks training program

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hepatic stress
  • Aspartate aminotransferase
  • Alanine aminotransferase
  • Two peaks training program