بررسی تاثیر فعالیت بدنی و حمام سونا بر برخی از پارامترهای قلبی عروقی در مردان جوان سالم

نویسندگان

چکیده

چکیده

هدف: تاثیر سودمند ورزش بر دستگاه‌های مختلف بدن بر همگان آشکار است، اما اثر ورزش در محیط‌هایی با گرما و رطوبت زیاد بر دستگاه قلبی عروقی کاملاً مشخص نیست. هدف از پژوهش حاضر بررسی تغییر برخی از فاکتورهای انعقادی و فاصله QT تصحیح شده (QTc) جوانان سالم در اثر دهیدراسیون در سونا و رهیدراسیون پس از انجام فعالیت روی چرخ کارسنج دستی بود.

روش پژوهش: 14 کشتی‌گیر فرنگی‌کار جوان با 2 سال سابقه تمرین باشگاهی (میانگین وزن 20/10±17/77 کیلوگرم، سن 59/2±14/18سال) به‌طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی 3 تا 4 درصد از وزن خود را از طریق تعریق در سونای خشک به‌صورت تناوب‌های 10 دقیقه‏ای از دست دادند. برای آب‌گیری مجدد نیز مقادیری آب معدنی نستله متناسب با وزن ازدست‌رفته در اختیار آزمودنی‏ها قرار داده شد. پروتکل کارسنج دستی به‌صورت 6 دقیقه تمرین تناوبی شدید (شامل 8 تناوب 15 ثانیه‏ای با شدت بالا و 30 ثانیه بازگشت فعال با چرخاندن چرخ طیار درحالت بدون بار) نیز در سه مرحله اجرا شد. شاخص‌های مربوطه در سه مرحلۀ قبل، بعد و 18 ساعت بعد از سونا انجام شد.

یافته ها: مقادیر فیبرینوژن در گروه تجربی پس از آب‌زدایی افزایش و در اثر آب‌گیری مجدد کاهش معناداری داشت. PT گروه تجربی کاهش معناداری در آب‌گیری مجدد در مقایسه با مرحله آب‌زدایی و آب‌گیری طبیعی داشت. مقادیر QTc گروه تجربی بلافاصله پس از آب‌زدایی تغییر معنی‏داری نداشت، اما پس از ساعات آب‌گیری مجدد افزایش معناداری در مقایسه با مرحله آب‌زدایی پیدا کرد. همچنین تغییرات فیبرینوژن در مراحل آب‌زدایی و آب‌گیری مجدد، کاهشPT در مرحله آب‌گیری مجدد و افزایش QTc گروه تجربی در مرحله آب‌گیری مجدد در بین دو گروه معنی‏دار بود.

نتیجه‌گیری: آب‌زدایی 3 تا 4 درصدی در اثر حمام سونا و فعالیت بدنی متعاقب آن می‎تواند منجر به بروز برخی اختلالات انعقادی و همچنین تغییرات الکتروکاردیوگرام گردد که می‎تواند تهدید‌کننده سلامت ورزشکار باشد.

واژگان کلیدی: محیط گرم و مرطوب، آب‌زدایی، فاکتورهای انعقادی، تمرینات بدنی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Physical Activity and Sauna Bathing on some of the Cardiovascular Parameters of Healthy Young Men

نویسندگان [English]

  • Mehdi Hoseinzadeh
  • Valiallah Dabidi Roshan
  • Alireza Ghanbari
چکیده [English]

Abstract

Aim: There is massive literature regarding the benefit of exercise training on different functional systems. However, there is a lack of evidence regarding the effect of exercise training in extreme environment specially hot and humid one on cardiovascular system. The aim of the current study was to investigate some of the coagulant factors and QTc interval, in healthy young men as results of dehydration in sauna and rehydration followed by arm cranking exercise training.

Method: 14 healthy young wrestlers with 2 years of professional experience [weight 77.17 ± 10.20 kg, age 18.4±2.59 yrs] were assigned to experimental and control groups randomly. The experimental group lost 3-4 percent of their body weight through 10 min interval in dry sauna. To rehydrate they drank mineral water (Nestle) proportionate to the body weight loss. Both groups exercised in a 6 min high intensity arm ergometer protocol with 8×15s intervals at maximum workload and 30 s active recoveries in three trials. All the relevant parameters were measured in euhydration, dehydration, and 18 hr after dehydration trials.

Results: Fibrinogen in the experimental group was increased after dehydration and significantly reduced after rehydration. PT in the experimental group significantly reduced after rehydration compared to dehydration and rehydration. QTc in experimental group was unchanged immediately after dehydration but increased significantly after dehydration. In addition, fibrinogen variation in dehydration and rehydration trials, reduction of PT and increase of QTc in the rehydration trial was significant between groups.

Conclusion: 3-4 % dehydration by sauna and exercise training followed by that can induce to some coagulation abnormality and as well as ECG variation which can be life threatening for athletes.

Key words: Hot and humid environment, Dehydration, Coagulatory factors, Exercise training

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hot and humid environment
  • dehydration
  • Coagulatory factors
  • Exercise training