اثربخشی یک دورۀ توان‌بخشی ورزشی بر اضطراب و شکایات جسمانی بیماران CABG

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: نارسایی قلبی، یک بیماری ناتوان‌کننده است که افراد زیادی را مبتلا می‏نماید. این بیماری علاوه بر اینکه جسم را معلول می‏کند، باعث افسردگی و اضطراب فرد و به‌هم‌ریختگی روحیۀ وی نیز می‏شود. هدف از مطالعۀ حاضر، بررسی اثربخشی دو ماه توان‌بخشی ورزشی بر میزان اضطراب و شکایات جسمانی بیماران جراحی کنارگذر آیورتی است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات نیمه‌تجربی و طرح تحقیق پیش‌آزمونپس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعۀ آماری پژوهش را بیمارانی تشکیل دادند که در یکی از بیمارستان‌های اصلی شهر تحت عمل جراحی کنارگذر آیورتی (CABG) قرار گرفته بودند. از میان این بیماران30 نفر از افرادی که به مرکز تحقیقات قلب و عروق مراجعه کردند در گروه توان‌بخشی قرار گرفتند و 30 نفر از سایر بیماران نیز گروه کنترل را تشکیل دادند. آزمودنی‌های گروه توان‌بخشی ورزشی به مدت هشت هفته، هر هفته سه جلسۀ 90 دقیقه‌ای به انجام فعالیت پرداختند و بیماران گروه کنترل در این مدت فعالیت بدنی موثری از دیدگاه محقق نداشتند. در ابتدا و انتهای دورۀ توان‌بخشی، بیماران پرسشنامۀ SAS را تکمیل کردند و از این طریق نمرۀ اضطراب و شکایات جسمانی بیماران محاسبه شد.
یافته ها: نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که به دنبال دو ماه توانبخشی ورزشی کاهش معناداری در میزان اضطراب بیماران گروه توان‌بخشی در مقایسه با گروه کنترل حاصل شد (014/0 =p). همچنین کاهش در میزان شکایات جسمانی بیماران نیز دیده شد اما این کاهش از لحاظ آماری معنادار نبود (25/0=p).
نتیجه گیری: فعالیت بدنی و توان‌بخشی ورزشی ممکن است به‌عنوان یک روش درمانی مفید و موثر در تعدیل و کاهش عوارض روانی، به‌خصوص اضطراب، پس از عمل جراحی عروق کرونری باشد.
واژ‌گان کلیدی: توان‌بخشی ورزشی، اضطراب، شکایات جسمانی، بیماران CABG.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of one period exercise rehabilitation on anxiety and somatisation of the CABG patients

نویسندگان [English]

  • Zahra Asadi Samani
  • SeyadMohammad Marandi
  • Hosin Molavi
  • Katayon Rabiei
  • Mohsen Mohammad Sadeghi
  • Jalil Raeisi
چکیده [English]

Abstract
Aim: Cardiac disorder is a disease that affected many people. This disease not only affects the body but also results in depression and anxiety. The purpose of this study was to determine the effectiveness of two months exercise rehabilitation on anxiety and somatisation of CABG patients.
Method: Our subjects were 60 patients that were under surgery in one of the city’s main hospitals. From these, 930 patients who went to cardiovascular research center were put in the exercise rehabilitation group and 30 patients who did not go to rehabilitation were put to the control group. Then rehabilitation group performed 90 minutes exercise session 3 times per week for 8 weeks and the control group did not experience any beneficial physical activities. Subjects completed the SAS questionnaire before and after the rehabilitation program.In doing so we were able to assess the amount of anxiety and somatisation.
Results: The findings demonstrated that there was a significant decrease in anxiety in exercise rehabilitation group compare to the control group (p=0.014). In addition, we observed reduction in somatisation but it was not statistically significant (p= 0.25).
Conclusion: Exercise rehabilitation may be a good method to prevent mental disorder and modify the post effects of coronary artery bypass surgery.

Key words: Exercise rehabilitation, Anxiety, Somatisation, CABG patients
٭E-mail: Zahra_sdy@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exercise rehabilitation
  • anxiety
  • Somatisation
  • CABG patients