تاثیر مراحل مصرف قرص ضدبارداری بر روی برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی

نویسنده

چکیده

چکیده

هدف: بررسی تاثیر مراحل یک دوره مصرف قرص ضدبارداری منوفاز بر برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی (انعطاف پذیری، قدرت گرفتن دست، چابکی، VO2max و ترکیب بدن).

روش پژوهش: در این تحقیق20 زن ورزشکار غیرحرفه‏ای (میانگین ± انحراف معیار، سن: 7/5± 7/25 سال، شاخص توده بدنی 8/2 ± 4/22 کیلوگرم /مجذور متر، قد 04/0 ± 60/1 متر و توده بدنی: 65/6 ± 56 کیلوگرم) مصرف‌کننده قرص ضدبارداری (حداقل از 18 ماه قبل از انتخاب به‌عنوان آزمودنی) شرکت کردند. آزمودنی‏ها در دو مرحله از دوره مصرف قرص ضدبارداری یعنی مرحله با غلظت هورمونی کم (روزهای 64) و مرحله با غلظت هورمونی زیاد (روزهای 2119) آزمون شدند. قدرت گرفتن دست برتر سه بار به‌وسیله دینامومتر اندازه گیری شد و بهترین آن برای تجزیه و تحلیل آماری ثبت شد. دور شکم و بالای ران راست و محل اتصال ساعد به بازوی راست با متر نواری اندازه‌گیری شد و براساس آن درصد چربی کل بدن به‌دست آمد. چابکی، انعطاف پذیری و VO2max به ترتیب توسط تست ایلی نویز، بشین و برس و آزمون پیسر ارزیابی شد.

یافته ها: تجزیه و تحلیل آماری اختلاف معنی داری در VO2max بین دو مرحله یک دوره مصرف قرص ضدبارداری نشان داد، به‌طوری‌که VO2max در مرحله با غلظت هورمونی کم (9/2 ±9/27)، 1/2 % بیش از مرحله با غلظت هورمونی زیاد (ml/kg/min 9/ 2± 3/27) بود (05/0>p). توده بدنی در مرحله غلظت هورمونی زیاد 9/1 % بیش از مرحله با غلظت هورمونی کم بود (05/0>p). درصد چربی و توده بدون چربی به ترتیب 8/0% و 1/1% در مرحلۀ غلظت هورمونی زیاد بیش از مرحله با غلظت هورمونی کم بود (05/0>p).

نتیجه گیری: به‌طور کلی نتایج تحقیق نشان داد که زنان ورزشکار غیرحرفه‏ای تغییر در VO2max و توده بدنی و ترکیب بدن را طی یک دوره مصرف قرص ضدبارداری تجربه می‎کنند که می‎تواند در اجرای آنها تعین‌کننده باشد.

واژگان کلیدی: قرص ضدبارداری، آمادگی جسمانی، زنان.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of oral contraceptive cycle phases on physical fitness components in nonprofessional athletic females

نویسنده [English]

  • Effat Bambaeichi
چکیده [English]

Abstract

Aim: The purpose of this study was to examine whether physical fitness components (flexibility, handgrip, agility, cardiovascular endurance and body composition) are affected by hormonal fluctuation within a monophasic oral contraceptive (OC) cycle.

Method: Twenty eumenorrheic nonprofessional athletic females (Mean ± SD; age: 25.7±5.7 yr, body mass: 56 ±6.65 kg, height: 1.60±0.04 m, BMI: 22.4±2.8 kg/m2) using pill (at least from 18 months before entering in the present study) were tested at two different times of a single OC cycle, during High Hormone Phase (HP: days 19-21) and Low Hormone Phase (LP: days 4-6). Handgrip was measured three times by dynamometer and the best performance was recorded for statistical analysis. The percentage of total body fat was measured by taking the girth measurements at abdomen, right thigh and right forearm with a measuring tape. Agility, flexibility and cardiovascular endurance were measured by the Illinois agility run test, sit and reach test and multistage fitness test, respectively.

Results: There was a significant difference between phases for VO2max which at LP (27.9±2.9 ml/kg/min) was 2.1% higher than HP (27.3±2.9 ml/kg/min) (p<0.05). Body mass was significantly (1.9%) higher at HP compared to LP (p<0.05). Body composition was affected significantly by the OC cycle. Body fat percentage and lean body fat was significantly higher at HP than LP by 0.8% and 1.1%, respectively (p<0.05).

Conclusion: It can be concluded that nonprofessional athletic females may experience significant variation in VO2max, body mass and body composition throughout an OC cycle that could be detrimental to performance.

Key words: Oral contraceptive, Physical fitness, Female

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oral contraceptive
  • Physical fitness
  • Female