مقایسۀ دفع ادراری پروتیین ناشی از دو نوع پروتکل، شبه‌فوتبال و بازی رسمی فوتبال

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: علیرغم حجم زیاد پروتیین در پلاسما، به‌واسطه نفوذپذیری انتخابی غشاءِ گلومرولی ادرار طبیعی عاری از پروتیین است. شرایط فیزیولوژیکی متعددی ازجمله فعالیت ورزشی می‏تواند موجب افزایش گذرا در دفع ادراری پروتیین شود که ملایم و برگشت‌پذیر است. چندین مطالعه بروز پروتیینوری در افراد بزرگسال سالم را پس از فعالیت‎های ورزشی گزارش کرده‎اند. با وجود این، اطلاعات اندکی در مورد بروز این پدیده در افراد نوجوان وجود دارد. لذا هدف از این مطالعه بررسی مقایسه پروتیینوری ورزشی پس از یک پروتکل شبه‌فوتبال و بازی رسمی فوتبال در افراد نوجوان بود.
روش پژوهش: بدین منظور 22 نوجوان پسر فوتبالیست (دامنۀ سنی1614 سال) به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و به‌طور تصادفی به دوگروه پروتکل شبه‌فوتبال و بازی رسمی فوتبال تقسیم شدند. نمونه‎های ادراری به صورت نمونه‌های ادراری 24 ساعته، قبل و 24 ساعته پس از انجام آزمون جمع‌آوری شد.
یافته ها: یافته‌های این تحقیق نشان داد انجام یک پروتکل شبه‌فوتبال و بازی رسمی فوتبال موجب افزایش معنی‌دار میزان دفع شاخص‌های ادراری پروتیین تام، کراتینین، بتادومیکروگلوبولین و گاماگلوتامیل ترانسفراز شد (001/. نتیجه‌گیری: احتمالاً تغییرات همودینامیک خون کلیوی، تغییر نفوذپذیری غشای پایه گلومرولی، تغییرات بار الکتریکی غشاء و اسیدیته خون و همچنین تغییرات هورمونی و آنزیمی ناشی از فعالیت ورزشی باعث افزایش نفوذپذیری گلومرولی و اختلال در بازجذب توبولی و موجب دفع پروتیین‌های با وزن کم و زیاد با منشا پلاسمایی در ادرار می‌شود.
واژگان کلیدی: پروتیینوری ورزشی، بتادومیکروگلوبولین، گاماگلوتامیل ترانسفراز، کراتینین.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of two soccer and semi-soccer protocol induced excretion of urinary protein in adolescent male soccer players

نویسندگان [English]

  • Abbasali Gaeini
  • Ali Hoseini
  • Ali Samadi
چکیده [English]

Abstract
Aim: Despite the large amount of proteins in the plasma, the urine is virtually protein free due to the selectivity of the glomerular barrier. Various physiologic settings, including exercise, can induce a transient increase in the urinary protein excretion that is usually benign and reversible. Several studies have reported postexercise proteinuria in healthy adults. However, there is little information about this phenomenon in adolescents. Therefore, the purpose of this study was the comparison of exercise-induced proteinuria after a semi-soccer protocol and a soccer match in male adolescents.
Method: Twenty-two adolescent male soccer players (age 14-16) were selected for this study and randomly assigned to soccer match or semi-soccer protocol groups. Urinary samples were gathered in form of 24-hours samples before and 24 hours after completion of exercise protocol.
Results: The result showed that completion of both the semi-soccer protocol and the soccer match caused significant increase in urinary excretion of total protein, creatinine, beta2microglobulin and gama glutamyle transfrase (p>0.0001). Also, in post-test, urinary excretion of all noted indexes was slightly higher in the soccer group but the difference was not statistically significant.
Conclusion: Changes in renal hemodynamics, glomerular basement membrane permeability, blood acidity, membrane charge, and hormonal and enzymatic alterations induced by exercise probably cause increase in glomerular permeability and disturbance of tubular reabsorbtion and it causes the excretion of low and high molecular weight protein in urine after exercise.
Key words: Exercise-induced proteinuria, Beta-2-microglobulin, Gama glutamyle transfrase, Creatinine

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exercise
  • induced proteinuria
  • Beta
  • 2
  • microglobulin
  • Gama glutamyle transfrase
  • Creatinine