رابطۀ سطح فعالیت بدنی، قدرت ایزومتریک عضلات و شاخص های آنتروپومتریک در زنان جوان

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: بررسی سطح فعالیت بدنی، قدرت عضلانی و شاخص های آنتروپومتریکی در زنان جوان.
روش پژوهش: 160 زن جوان با میانگین سن 4/1±3/20 سال؛ قد 1/5±3/160 سانتی‌متر؛ و وزن 9/7±1/55 کیلوگرم در این مطالعه مقطعی شرکت داشتند. سطح فعالیت بدنی از طریق پرسشنامه تعیین گردید. قدرت عضلانی در سه ناحیۀ پنجۀ دست، پا و پشت از طریق دینامومتر اندازه گیری شد و ترکیب بدنی نیز از طریق روش تجزیه و تحلیل مقاومت بیوالکتریکی تعیین شد.
یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که تنها 5/22 درصد از آزمودنی ها درگروه فعال و بقیه در گروه نیمه فعال و غیر فعال قرار داشتند. همچنین نتایج نشان داد که رابطه زیادی بین سطح فعالیت بدنی آزمودنی ها با قدرت عضلات پنجۀ دست، پشت و پا وجود دارد (05/0p<). نتایج آزمون تحلیل واریانس نیز نشان داد که تفاوت معنی داری در قدرت عضلات پنجۀ دست، پا، پشت، توده بدون چربی، درصد چربی و توزیع چربی بدن در بین گروه ها به تفکیک سطح فعالیت بدنی وجود دارد (01/0p<). بررسی بیشتر نتایج نشان داد که میانگین تودۀ بدون چربی و قدرت عضلات در گروه فعال نسبت به گروه نیمه فعال و غیر فعال بالاتر و درصد چربی و توزیع چربی پایین تر است (05/0p<).
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که اگرچه افراد فعال شرایط فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی مطلوب تری نسبت به گروه های نیمه فعال و غیر فعال دارند، اما نسبت کم این گروه در کل، توجه به توسعۀ سطح فعالیت بدنی و تغییر شیوه زندگی در بین دختران جوان (دانشجویان) که بتواند عوامل خطرزا در کسب تودۀ استخوانی را مناسب کاهش دهد، مورد تاکید قرار می دهد.
واژگان کلیدی: فعالیت های بدنی همراه با تحمل وزن، قدرت عضلانی، تراکم استخوانی، ترکیب بدنی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between physical activity level, isometric muscular strength and anthropometrical variables in young women

نویسندگان [English]

  • Elham Fayaz
  • Hamid Mohebbi
  • Arsalan Damirchi
  • Mortaza Akbar
چکیده [English]

Abstract
Aim: The purpose of this study was to determine the level of regular physical activity, isometric strength and anthropometric indices, which could be effective on BMD in young women.
Method: One hundred and sixty young females (aged 20.3±1.4 years height 160.3±5.1 cm and weight 55.1±7.9 kg; mean±SD) were selected as subjects and participated in this short-term study. The level of physical activity was determined by questionnaire. Isometric muscular strength of wrist, back and leg was measured by dynamometer and body composition was determined through BIA method.
Results: The results show that only 22.5 percent of subjects were active and the rest were in hypoactive and inactive groups. The results also show that there was a high relationship between the level of physical activity and wrist, back and leg strength (p<0.05). There was significant difference between wrist, back, and leg strength, lean body mass and body fat percent of groups regarding to the level of physical activity (p<0.01). Further analysis showed that lean body mass and muscular strength in the active group was significantly higher than in hypoactive and inactive groups (p<0.05).
Conclusion: The result of this study indicated that if active group compare to hypoactive, and inactive groups are in good physiological and anthropometrical condition, but the limitation of quantity of this group take into consider that, the risk factors in turn possibility of inflicting with osteoporosis was relatively high among female students. Therefore, the level of physical activity, and lifestyles of the female students should be improved.
Key words: Weight-bearing exercise, Physical activity, Muscular strength, Body composition

کلیدواژه‌ها [English]

  • weight
  • bearing exercise
  • Physical activity
  • Muscular strength
  • Body Composition