اثر تمرین مقاومتی حین همودیالیز بر کیفیت خواب و التهاب سیستمیک بیماران همودیالیزی

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: بی‌خوابی و التهاب مزمن در مرحله آخر نارسایی کلیوی متداول است. هدف تحقیق این است که ببیند آیا تمرین مقاومتی حین همودیالیز می‌تواند کیفیت خواب و التهاب سیستمیک را در بیماران همودیالیزی بهبود بخشد یا خیر.
روش پژوهش: مطالعۀ حاضر از نوع مقطعی است که در واحد همودیالیز بیمارستان غیاثی تهران انجام شد. پانزده بیمار همودیالیزی (سن=4/9±2/52 سال، نمایه توده بدن= 39/2±4/23 کیلو گرم بر متر مربع) در مطالعه شرکت کردند. بیماران به‌طور تصادفی به گروه‌های تمرین مقاومتی (8 نفر) و کنترل (7 نفر) تقسیم شدند. گروه تمرین در یک برنامۀ تمرین مقاومتی 8 هفته‌ای حین دیالیز شرکت داده شدند (سه روز در هفته و هر جلسه حدود 60 دقیقه). شدت برنامۀ تمرین براساس مقیاس درک فشار بورگ بین 12 تا 16 (شدت متوسط) بود. کیفیت خواب [شاخص کیفیت خواب پیتسبورگ (PSQI)]، مقدار پروتیین واکنشگر C (شاخص التهاب سیستمیک) و آمادگی عضلانی قبل و بعد از مداخله اندازه‌گیری شد.
یافته ها: تمرین مقاومتی حین دیالیز شاخص کیفیت خواب و آمادگی عضلانی را در بیماران همودیالیزی بهبود بخشید (05/0p<). به طور همزمان، غلظت پروتیین واکنشگر C در پاسخ به تمرین مقاومتی کاهش یافت (05/0p<).
نتیجه گیری: 8 هفته تمرین مقاومتی حین دیالیز باعث بهبود کیفیت خواب و آمادگی عضلانی در بیماران همودیالیزی شد، و این بهبودی با کاهش سطوح پروتیین واکنش گر C همراه بود.
واژگان کلیدی: همودیالیز، تمرین مقاومتی، کیفیت خواب، التهاب مزمن.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of resistance training during haemodialysis on sleep quality and systemic inflammation of haemodialysis patients

نویسندگان [English]

  • Nader Shavandi
  • Abbas Saremi
  • Alireza Bahrami
  • Laila Shegarfi
چکیده [English]

Abstract
Aim: Insomnia and systemic inflammation are common in end-stage of renal disorder. The purpose of this study was to determine whether a resistance training program during haemodialysis could improve sleep quality and systemic inflammation in haemodialysis patients.
Method: This study is a cross- sectional study which was performed within a haemodialisis unit of Ghiasi Hospital. Fifteen haemodialysis patients (age= 52.2±9.4 yr, body mass index= 23.4±2.39 kg/m2) participated in this study. The patients were randomly assigned to resistance training (n=8) and control (n=7) groups. The training group participated in 8-week resistance training during dialysis (three times/ week, 60 min/ session). The intensity of the exercise program is condition level 12-16 according to the rate of perceived exertion (RPE) (moderate intensity). Sleep quality [the pittsburgh sleep quality index (PSQI)], C-reactive protein (systemic inflammatory index), and muscular fitness were measured prior to and after the intervention.
Results: Resistance training during dialysis improved the sleep quality index and muscular fitness in haemodialysis patients (p<0.05). Concurrently, C- reactive protein concentration were significantly decreased in response to resistance training (p<0.05).
Conclusion: 8 weeks of resistance training during dialysis caused an improvement in sleep quality and muscular fitness in haemodialysis patients, and this improvement was associated with decreased C- reactive protein levels.
Key words: Haemodialysis, Resistance training, Sleep quality, Chronic inflammation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Haemodialysis
  • resistance training
  • Sleep quality
  • Chronic inflammation