اثرکاهش محتوای گلیکوژن عضله برMFO و Fatmax هنگام فعالیت ورزشی در مردان تمرین نکرده

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثر کاهش محتوای گلیکوژن عضله بر حداکثر اکسیداسیون چربی (MFO) و شدت ورزشی که حداکثر اکسیداسیون چربی در آن اتفاق می‌افتد (Fatmax) در مردان تمرین‌نکرده بود.
روش پژوهش: هشت مرد سالم تمرین‌نکرده (سن 1±2/22 سال، شاخص تودۀ بدنی 5/1±9/21 کیلوگرم بر متر مربع، چربی بدن 1±1/15 درصد و اوج اکسیژن مصرفی 41/0±82/2 لیتر در دقیقه) در دو وهلۀ جداگانه با فاصلۀ حداقل یک هفته شرکت کردند. هر آزمودنی در حالت ناشتا (ساعت 7:00)، در دو نوبت جداگانه، در وضعیت طبیعی گلیکوژن عضله و تحت شرایط کاهش گلیکوژن عضله، به‌طور تصادفی آزمون فعالیت ورزشی فزاینده‌ای با مراحل 3 دقیقه‌ای تا سرحد خستگی روی چرخ کارسنج اجرا کردند. در یکی از جلسات، آزمودنی‌ها بعدازظهر (18:00) روز قبل از اجرای آزمون فعالیت ورزشی برای اجرای فعالیت ورزشی به منظور کاهش محتوای گلیکوژن عضله به آزمایشگاه مراجعه کردند.کالری‌سنجی غیرمستقیم برای تعیین حجم اکسیژن مصرفی و دی اکسید کربن تولید شده در خلال فعالیت فزاینده استفاده شد. میزان اکسیداسیون مواد، MFO و Fatmax با کمک معادلات عنصرسنجی تعیین و محاسبه شد. از آزمون آماری t همبسته برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد.
یافته‌ها: MFO در شرایط کاهش گلیکوژن عضله (08/0±54/0 گرم در دقیقه) به‌طور معنی‌داری نسبت به شرایط طبیعی گلیکوژن عضله (04/0±36/0 گرم در دقیقه) بالاتر بود (01/0≥P). همچنین بین Fatmax و در شرایط کاهش گلیکوژن عضله (42/3±01/65 درصد VO2peak)و در شرایط طبیعی گلیکوژن عضله(13/3±12/46 درصد VO2peak) تفاوت معنی داری مشاهده شد (01/0≥P).
نتیجه‌گیری: به‌طور کلی، نتایج این تحقیق نشان داد که کاهش گلیکوژن عضله قبل از فعالیت باعث افزایش MFO و جابه‌جایی MFO و Fatmax به شدت بالاتری از فعالیت می‌شود. این بدان معنی است که شروع در کاهش اکسیداسیون چربی در یک شدت بالاتری اتفاق می‌افتد و آزمودنی‌ها دیرتر به منابع کربوهیدرات وابسته می‌شوند.
واژگان کلیدی: حداکثر اکسیداسیون چربی، شدت ورزشی، کاهش گلیکوژن عضله، آزمون فعالیت فزاینده

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of reduced muscle glycogen on MFO and Fatmax during exercise in untrained men

نویسندگان [English]

  • Hamid Mohebbi
  • Arsalan Damirchi
  • Sayed saleh Safari Mosavi
  • Fariborz Hovanlo
چکیده [English]

Abstract
Aim: The aim of this study was to determine the effect of reduced muscle glycogen on maximal fat oxidation (MFO) and the exercise intensity at which maximal fat oxidation was occure (Fatmax) in untrained men.
Method: Eight healthy untrained males (age: 22.2±1; body mass index: 21.9±1.5 kg/m2; percent body fat (%): 15.1±1; VO2Peak: 2.82±0.41 L.min-1) participated in two studies carried out on separate days at least one week apart. Each subject in the fasting state (7:00 AM) performed graded exercise test with 3 min stages on a cycle ergometer to exhaustion, on two separate occasions randomly, in a normal glycogen state and under conditions of reduced muscle glycogen content. On one occasion, the day before the graded exercise test, subjects came to the laboratory at 18:00 pm to perform an exhaustive muscle glycogen lowering exercise. Indirect calorimetry was performed to determine oxygen consumption (VO2) and carbon dioxide production (VCO2) at during gradedexercise. Substrate oxidation, MFO and Fatmax was determined during graded exercise test, by use of the stoichiometric equations. The student’s t-test was used to analyze the variables.
Results: MFO in the lowering muscle glycogen (0.54±0.08 g.min-1) was significantly higher than in the normal muscle glycogen status (0.36±0.04 g. min-1) (P<0.01). In addition, Significantly difference in Fatmax occurred at an exercise intensity of around 46.12±3.13% and 65.01±3.42% VO2peak in the normal and reduces glycogen condition respectively (P<0.01).
Conclusion: In conclusion, reduced muscle glycogen before exercise can be causes a displacement of MFO and Fatmax to higher level of exercise intensity. This means that the onset of decrease of fat oxidation occurs at a higher intensity and individuals start to rely on carbohydrate sources later.

Key words: MFO, Fatmax, Lowering muscle glycogen, Graded exercise test

کلیدواژه‌ها [English]

  • MFO
  • Fatmax
  • Lowering muscle glycogen
  • Graded exercise test