تاثیر حاد شیوۀ اجرای حرکات مقاومتی بر هورمون‌های لپتین و تستوسترون در مردان دارای اضافه‌وزن

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر ترتیب اجرای حرکات مقاومتی بر پاسخ لپتین و تستوسترون سرم در مردان جوان دارای اضافه‌وزن انجام گرفت.
روش پژوهش: 14مرد جوان (میانگین سن: 25/1±36/21 سال و BMI: 88/1±95/27 کیلوگرم بر متر مربع) به صورت تصادفی انتخاب و دو جلسه فعالیت مقاومتی را تکمیل کردند. فعالیت های مقاومتی، با دو نوع اجرای گوناگون [قرارداد الف: از عضلات بزرگ به کوچک (پرس پا، پرس سینه، سیم‌کش زیربغل، سرشانه هالتر، جلو بازو، پشت بازو) و قرارداد ب: از عضلات کوچک به بزرگ (عکس ترتیب حرکات قرارداد الف)] و با شدت 85% یک تکرار بیشینه انجام گرفت. برای این منظور در جلسۀ اول و به صورت تصادفی نیمی از آزمودنی ها قرارداد الف و بقیه قرارداد ب را انجام دادند. استراحت برای هر نوبت یک دقیقه و برای هر حرکت دو دقیقه در نظر گرفته شد. یک هفته بعد، جلسۀ دوم با جابه جایی قرارداد، فعالیت آزمودنی‌ها انجام شد. در هرجلسه، نمونه گیری خون قبل از فعالیت، بلافاصله و 30 دقیقه بعد از فعالیت انجام گرفت. اندازه‌گیری هورمون ها با استفاده از روش رادیو ایمونواسی (RIA) انجام گرفت.
یافته ها: آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر (با ارزیابی عامل زمان و جلسه) حاکی از آن بود که غلظت لپتین سرم در هر دو قرارداد بلافاصله بعد از فعالیت و 30 دقیقه بعد از فعالیت نسبت به قبل از آن به صورت معنی داری کاهش یافت (05/0≥P). در مورد غلظت تستوسترون هم ، بلافاصله پس از فعالیت (در قرارداد ب) و 30 دقیقه پس از فعالیت (در هر دو قرارداد) نسبت به قبل از فعالیت کاهش معنی‌داری دیده شد (05/0≥P). در حالی که در مورد هیچ‌کدام از هورمون‌ها تغییرات بین‌جلسه‌ای معنی دار نبود. علاوه بر این، در قرارداد الف، همبستگی بین لپتین و تستوسترون در هیچ‌یک از مراحل اندازه گیری مشاهده نشد، اما در قرارداد ب، همبستگی مثبت بین این دو ملاحظه گردید (05/0≥P).
نتیجه گیری: در کل یافته های حاضر نشان داد که ترتیب بزرگی یا کوچکی عضلات به کار گرفته شده در ابتدای فعالیت تاثیری بر ترشح هورمون‌های لپتین و تستوسترون ندارد؛ اگرچه اثبات همبستگی بین این دو هورمون به تحقیقات بعدی نیاز دارد.
واژگان کلیدی: ترتیب اجرای حرکات، لپتین، تستوسترون ، فعالیت مقاومتی حاد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Acute effect of resistance exercise order on leptin and testosterone hormones in overweight men

نویسندگان [English]

  • Payman Salimi
  • Dariyosh Sheikholeslami Vatani
چکیده [English]

Abstract
Aim: The aim of present study was to examine the influence of acute resistance exercise orders on response serum leptin and testosterone in overweight young men.
Method: Fourteen young men (mean age: 21.36±1.25 years and BMI: 27.95±1.88 kg/m2) were selected randomly and completed two sessions of resistance exercise.The Exercise protocol consisted of two different protocols ]protocol A: from large to small muscles (Leg press, bench press, Lat Pull-down, overhead press, biceps curl, triceps extension (and Protocol B: from small to large muscles (Reverse Sequence of protocol B [(and with %85 of one repetition maximum (1RM) were done. For this purpose in first session randomly, half of the subjects performed protocol A and the other subjects completed the protocol B. One and two minutes rest intervals were set between sets and exercises movement, respectively. One week after, in the second session, subject’s protocols were contrary. Blood samples were collected before the exercise, immediately and 30 minutes after each exercise protocol. Hormone measurements were performed using radio immune-assay (RIA).
Results: By using ANOVA with repeated measure (within and between subject effects) the results indicated that serum leptin concentrations in both protocols, was decreased significantly immediately and 30 minutes after exercise (P≤0.05). So, the testosterone concentration decreased significantly immediately (protocol B) and 30 minutes after exercise (in both protocol) (P≤0.05). While, there was no differences between sessions for leptin and testosterone. Moreover, there was correlation between leptin and testosterone in order B and not in order A (P≤0.05).
Conclusion: Overall findings showed that the large or small muscles order used at the beginning of the exercise do not affect on the secretion hormone leptin and testosterone. Although, more research is needed to prove the link between these two hormones.
Key words: Exercise order, Leptin, Testosterone, Acute resistance exercise

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exercise order
  • Leptin
  • Testosterone
  • Acute resistance exercise