تاثیر زمان فعالیت ورزشی در روز بر پاسخ های حاد ایمونوگلوبولین A، کورتیزول، αآمیلاز و پروتئین تام بزاقی دختران شناگر

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: هدف این پژوهش بررسی تاثیر زمان روز (صبح و عصر) فعالیت ورزشی بر پاسخ‌های حاد ایمونوگلوبولین A، کورتیزول و αآمیلاز بزاقی و پروتئین تام در دختران شناگر باشگاهی بود.
روش پژوهش: بدین منظور 14 شناگر دختر (سن: 33/1±13، وزن: 75/4±48 کیلوگرم، قد:90/5±152سانتی‌متر و حداکثر اکسیژن مصرفی: 96/3±92/45 میلی‌لیتر بر کیلوگرم بر دقیقه) برای شرکت در این مطالعه داوطلب شدند. هر آزمودنی در دو آزمون که شامل 200×10 متر شنای زیر بیشینه با 80 درصد بهترین زمان تمرینی آن ها و یک دقیقه استراحت بین هر 200 متر شنا بود، شرکت کرد. آزمون اول ساعت 00/18 و آزمون دوم با فاصلۀ 3 روز در ساعت 00/8 اجرا شد. نمونه‌های بزاقی تحریک نشده دو روز قبل، بلافاصله، یک و 24 ساعت بعد از آزمون جمع‌آوری شد.
یافته ها: نتایج تحقیق با استفاده از تحلیل واریانس دو عامله با اندازه‌گیری‌های مکرر نشان داد که ایمونوگلوبولین A، کورتیزول، بزاقی و پروتئین تام از چرخۀ شبانه‌روزی برخوردار بوده (05/0>P) و متاثر از زمان روز می‌باشند. آزمون شنا نیز، باعث تغییرات معنی‌داری در میزان کورتیزول، αآمیلاز بزاقی و پروتئین تام گردید (05/0>P)؛ ولی تغییری در مقادیر ایمونوگلوبولین A بعد از فعالیت مشاهده نشد (05/0>P). یافته‌های این پژوهش نشان داد که تعامل زمان روز (صبح و عصر) و فعالیت ورزشی بر پاسخ‌ αآمیلاز معنی‌دار است (05/0>P).
نتیجه گیری: یافته‌ها نشان می‌دهند که تغییرات شبانه‌روزی معنی‌داری در مولفه‌های اندازه‌گیری شده قبل از فعالیت وجود دارد. همچنین فعالیت تاثیر معنی‌داری بر پاسخ حاد این مولفه‌ها غیر از غلظت ایمونوگلوبولین A می‌گذارد و آلفا آمیلاز به‌طور معنی‌داری از تعامل زمان روز (صبح و عصر) و فعالیت ورزشی برخوردار می‌باشد.
واژگان کلیدی: زمان روز، ایمونوگلوبولین A، کورتیزول، αآمیلاز، پروتئین تام بزاقی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of time of day exercise on acute responses of salivary IgA, cortisol,

نویسندگان [English]

  • Vahid Sari-Sarraf
  • Zakiyeh Tavakoly
  • Ramin Amirsasan
چکیده [English]

Abstract
Aim: To examine whether time of day significantly affects salivary IgA, cortisol, α amylase and total protein levels before and after sub-maximal swimming.
Method: Fourteen female swimmers (age 13±1.33 years, weight 48±4.75 kg, Vo2max 45.92±3.96 ml/kg/min) volunteered to participate in the study. In a fully randomized, cross over design, each subject performed 10×200 m front crawl at 80% of their seasonal best time, with one minute rest between each 200 m, at 08:00 and 18:00 hours on two days aware. Timed, unstimulated saliva samples were collected before and after exercise. Saliva samples were analyzed by two-factor analysis of variance (ANOVA) with repeated measures. Statistical significance was accepted at p<0.05.
Results: Significant time of day effects (am and pm respectively) were observed in s-IgA, S-IgA, cortisol, and saliva flow rate, αamylase and total protein before exercise (P<0.05). The exercise protocol did not significantly affect s-IgA but, in comparison with values before exercise, caused significant alterations in cortisol, S-IgA, saliva flow rate, αamylase and total protein (P<0.05). There was no significant interaction effect of time of day by exercise on any salivary variables measured except αamylase. Conclusion: These results suggest a significant circadian variation in the variables measured before exercise, with showing a significant effect on their acute responses to exercise except s-IgA and a significant interaction effect of time of day by exercise on salivary αamylase.

Key words: Time of day, Cortisol, IgA, α-amylase, Total protein

کلیدواژه‌ها [English]

  • Time of day
  • Cortisol
  • IgA
  • α
  • Amylase
  • Total Protein