تاثیر 4 هفته تمرین مقاومتی بر غلظت پلاسمایی امنتین1 موش‌های صحرایی دیابتی

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: بررسی تاثیر 4 هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی امنتین1 موش های صحرایی دیابتی‌شده با استرپتوزتوسین.
روش پژوهش: در این مطالعۀ تجربی 24 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با میانگین وزن 22±288 گرم به‌طور تصادفی به 3 گروه 8 تایی تقسیم شدند: کنترل غیردیابتی، کنترل دیابتی و تمرین دیابتی. القای دیابت با تزریق درون صفاقی محلول استرپتوزتوسین (55 میلی گرم بر کیلوگرم) انجام شد. تمرین مقاومتی شامل بالا رفتن از نردبان با وزنه‌های متصل به دم حیوانات بود (3 روز در هفته، برای 4 هفته). پس از 4 هفته، وزن بدن، سطوح پلاسمایی امنتین1، گلوکز، انسولین، اسیدهای چرب استریفه نشده (NEFA) و نیم‌رخ لیپیدی اندازه‌گیری گردید.
یافته‌ها: پس از 4 هفته غلظت پلاسمایی امنتین1 گروه تمرین دیابتی در مقایسه با گروه کنترل دیابتی بالاتر ولی این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود. تفاوت معنی داری در غلظت پلاسمایی گلوکز، انسولین، NEFA و نیم‌رخ لیپیدی گروه های مختلف مشاهده نشد. تغییر وزن موش های صحرایی در گروه تمرین دیابتی در مقایسه با گروه کنترل دیابتی به طور معنی داری کمتر بود (05/0P).
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش حاکی از عدم تغییر معنی دار سطوح پلاسمایی امنتین1، گلوکز، انسولین و پروفایل لیپیدی موش های صحرایی دیابتی بر اثر 4 هفته تمرین مقاومتی می باشد. به نظر می رسد کوتاه بودن طول دورۀ تمرین عاملی موثر در عدم مشاهده تغییرات معنی دار در سطوح پلاسمایی امنتین1 باشد.
واژگان کلیدی: امنتین1، تمرین مقاومتی، دیابت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of 4 weeks resistance training on plasma omentin-1 concentrations in diabetic rats

نویسندگان [English]

  • Elaheh Talebi-Garakani
  • Rozita Fathi
  • Alireza Safarzade
  • Hamideh Moradi
  • Rihaneh Delbari
چکیده [English]

Abstract
Aim: The purpose of this study was to investigate the effect of 4 week resistance training on plasma omentin-1 levels in Streptozotocin induced diabetic rats.
Method: In this experimental study 24 male Wistar rats with mean weight of 288±22g (mean±SD) were randomly divided into 3 groups: non-diabetic control (n=8), diabetic control (n=8), and diabetic training (n=8). Diabetes was induced by a single intra-peritoneal injection of streptozotocin (STZ) at a dose of 55 mg/kg. The resistance training consisted of climbing a ladder carrying a load suspended from the tail (3 days/wk, for 4 wk). After 4-week body weight, plasma omentin-1, glucose, insulin, non-esterified fatty acids (NEFA) concentrations and lipid profiles were measured.
Results: After four weeks plasma omentin-1 levels in trained diabetic rats was higher when compared with diabetic control group, but it was not statistically significant. We did not find any significant difference in plasma glucose, insulin, NEFA and lipid profile levels between all groups. Body weights alteration in diabetic resistance trained rats were significantly lower compared with the diabetic control group.
Conclusion: The results of this study indicated that plasma levels of glucose, insulin, lipid profile and omentin-1 remained unchanged in diabetic rats due to 4 weeks resistance training. Short duration of training program appears to be an effective factor in the absence of significant changes in plasma omentin-1 levels.

Key words: Omentin-1, Resistance training, Diabetes

کلیدواژه‌ها [English]

  • omentin
  • 1
  • resistance training
  • Diabetes