اثرتمرینات در آب بر آدیپونکتین سرم و مقاومت به انسولین در کودکان و نوجوانان چاق

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: بررسی تاثیر تمرینات در آب بر آدیپونکتین سرم و مقاومت به انسولین در کودکان و نوجوانان چاق.
روش پژوهش: 60 دانش آموز چاق ( کودکان 1012 سال و نوجوانان 1416 سال) به صورت تصادفی در چهار گروه (دو گروه تمرین و دو گروه کنترل) قرار گرفتند. گروه‌های تمرین دریک برنامه تمرینات در آب با شدت 60 تا 85 درصد ضربان قلب بیشینه به مدت 8 هفته، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه حداکثر60 دقیقه شرکت نمودند. نمونه‌های خونی، اندازه‌های آنتروپومتریکی و ترکیب بدنی در ابتدا و پس از 8 هفته تمرین گرفته شد.
یافته‌ها: تحلیل داده‌ها با کمک آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه نشان داد که تمرینات در آب باعث کاهش معنی‌دار درصد چربی و افزایش معنی‌دار حداکثر اکسیژن مصرفی در کودکان و نوجوانان شد (05/0>P). تمرینات در آب در کودکان و نوجوانان بر مقاومت به انسولین و آدیپونکتین تاثیر معنی‌داری نداشت.
نتیجه‌گیری: در مجموع از این تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که هشت هفته تمرینات کودکان و نوجوانان در آب، احتمالاً به علت عدم تغییر وزن، بر آدیپونکتین و مقاومت به انسولین تاثیری نداشته است.
واژگان کلیدی: تمرینات در آب، آدیپونکتین، چاقی، نوجوانان، کودکان، مقاومت به انسولین

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of exercise training in water on serum adiponectin and insulin resistance in obese children and adolescents

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Hamedinia
  • Amirhosin Haghighi
  • Mohammadali Sardar
  • Javad Pourjahad
چکیده [English]

Abstract
Aim: The aim of this study was to determine the effect of exercise training in water on serum adiponectin and insulin resistance in obese children and adolescents.
Method: For this purpose 60 obese subjects (children 10-12 years and adolescents 14-16 years) were randomly assigned into one of four groups: exercise training in water for both children and adolescents, and control groups (children and adolescents). Experimental groups underwent exercise training for 8 weeks; 3 sessions per week and 60 minutes per session, with an intensity of 60-85% of maximum heart rate. Blood samples, anthropometric and body composition measures were taken before and after training program.
Results: Data analysis using ANOVA showed that exercise training in water caused a significant decrease in body fat percent, and increase in VO2max in the children and adolescents. Exercise training in water had no effect on serum adiponectin and insulin resistance.
Conclusion: In summary, since 8 weeks exercise training in water did not cause weight loss, it probably had no effect on adiponectin and insulin resistance.

Key words: Exercise training in water, Adiponectin, Obesity, Adolescents, children, Insulin resistance

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exercise training in water
  • Adiponectin
  • Obesity
  • Adolescents
  • children
  • Insulin resistance