اثر یک ماه روزه داری بر برخی از فاکتورهای خونی، وضعیت آنتی اکسیدانی و تغییرات وزن در مردان فوتبالیست باشگاهی

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: مطالعه حاضر تاثیر یک ماه روزه‌داری بر قند خون ناشتا، TC، TG، HDL، LDL، VLDL، اوره، کراتینین، آنزیم‌های کبدی SGOT، SGPT، ALP، hsCRP، وزن بدن، وزن چربی و وزن بدون چربی بدن مورد بررسی قرار داد. 14 مرد فوتبالیست سالم (با انجام فعالیت ورزشی منظم در طول ماه مبارک)، در این تحقیق داوطلب شدند.
روش پژوهش: آزمودنی ها به دو گروه 7 نفره روزه‌دار (سن: 83/3±61/22 سال، قد: 33/6±12/174 سانتی‌متر و وزن: 052/15±6/69 کیلوگرم) و کنترل (سن: 54/3±7/24 سال، قد: 44/5±98/172 سانتی‌متر و وزن: 15/10±74/67کیلوگرم) تقسیم شدند و در طی دو وهله (یک روز مانده به ماه رمضان و در روز 29) از آنها خون‌گیری به عمل آمد. در وهلۀ اول، نمونه‌های خونی در ساعت 10 صبح (پس از 12 ساعت ناشتایی) و در وهلۀ دوم (روز29)، به فاصلۀ 12 ساعت پس از صرف آخرین وعدۀ غذایی (ساعت 17) جمع‌آوری شدند. پس از اطمینان از توزیع طبیعی تمام داده‌ها (آزمون ks)، از آزمون تی همبسته برای مقایسه داده‌ها در سطح اطمینان 05/0 استفاده شد.
یافته ها: در هیچ‌یک از گروه‌ها، یک ماه روزه‌داری تاثیر معنی‌داری بر هیچ‌کدام از فاکتورهای مورد مطالعه، نداشت.
نتیجه گیری: در پایان نتیجه‌گیری می‌شود که اگر مقدار دریافت کالری و فعالیت بدنی روزانه تغییر چندانی نداشته باشد، احتمالا به دلیل سازگاری قبلی ورزشکاران، روزه‌داری سبب هیچ‌گونه پیامد ناخوشایندی بر سلامتی ورزشکاران نخواهد شد.
واژگان کلیدی: روزه‌داری، فاکتورهای خونی، وضعیت آنتی اکسیدانی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of one month ramadan fasting on some blood factors, antioxidant status and weight changes in soccer players

نویسندگان [English]

  • Sirus Choobineh
  • Babak Ebadi
  • Lali Karimi
چکیده [English]

Abstract
Aim: The present study investigates the effects of one month of fasting Ramadan on some blood variables including fasting blood glucose, TC, TG, HDL, LDL, VLDL, urea, creatinine, SGOT, SGPT, ALP, hs-CRP, body weight, fat weight, and lean body mass.
Method: 14 healthy male soccer players (who continued their regular exercise program through Ramadan) participated in this study. The subjects were randomly divided into fasting (age: 22.61±3.83 years, height: 174.12±6.33 cm, weight: 69.6±15.052 kg) and control groups (age: 24.7±3.54 years, height: 172.98±5.44 cm, weight: 67.74±10.15 kg). Blood samples were taken on two occasions; the first at 10 am, one day before Ramadan and the second at 5 pm of the 29th (both following 12 hours of fasting). The data was analyzed by a paried t-test (at 0.05 statistical significance level) after the normal data distribution order was verified using the k-s test.
Results: One month of fasting had no significant on any of the variables, in any group.
Conclusion: It can be concluded that fasting probably because of the previous adaptations, could have no hazardous consequences on athlete health if there is no detectable fluctuations in daily caloric intake and physical activity level.
Key words: Ramadan fasting, Blood factors, Antioxidant status

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ramadan fasting
  • Blood Factors
  • Antioxidant status