اثر تمرین هوازی بر مولکول محلول چسبان سلول‌های عروق و شاخص مقاومت انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع 2

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: اختلال آندوتلیال به عنوان یک رویداد کلیدی در پیشرفت و توسعۀ آترواسکلروزیس در نظر گرفته شده‌است. از طرف دیگر بیماری دیابت نیز با اختلال آندوتلیال همراه است. از میان عامل‌های اختلال آندوتلیال می‌توان به مولکول چسبان سلول‌های عروق اشاره کنیم. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین هوازی بر مولکول محلول چسبان سلول‌های عروق و شاخص مقاومت انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 است.
روش پژوهش: 16 نفر زن مبتلا به دیابت نوع 2 (سن 87/7±81/50 سال، وزن 27/15±82/75 کیلوگرم) به ‌طور تصادفی در 2 گروه هوازی (11نفر) و کنترل (5 نفر) قرار گرفتند. گروه هوازی به مدت 8 هفته، 3 جلسه در هفته و هر جلسه 6045 دقیقه با شدت 60% HRR به فعالیت پرداختند. نمونه‌های خون جهت اندازه‌گیری سطوح سرمی VCAM1 و انسولین در 2 مرحله، پیش‌آزمون و پس‌آزمون پس از 1210 ساعت ناشتایی تهیه شد. برای بررسی نتایج از آزمون‌های t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین گروه هوازی و کنترل تفاوت معنی‌داری در سطوح سرمی VCAM1 مشاهده شد (05/0P≤). همچنین بین سطوح سرمی VCAM1 با مقاومت انسولین به دنبال تمرینات هوازی ارتباط وجود دارد (729/0=r).
نتیجه‌گیری: هشت هفته تمرین هوازی احتمالاً می‌تواند باعث کاهش مولکول چسبان سلول‌های عروقی شده و این کاهش با مقاومت انسولینی رابطۀ مستقیمی دارد. کاهش مقاومت انسولین به همراه کاهش مولکول چسبان احتمالاً باعث کاهش بیماری‌های قلبیعروقی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 می‌شود.
واژگان کلیدی: تمرین هوازی، مولکول چسبان سلول‌های عروقی، شاخص مقاومت انسولین

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of aerobic training on vascular cell adhesion molecule and insulin resistance index in type 2 diabetes woman

نویسندگان [English]

  • Nader Shavandi
  • Abbas Saremi
  • Saeideh Tabibirad
چکیده [English]

Abstract
Aim: Endothelial dysfunction is considered an important event in atherosclerosis improvement. On the other hand, diabetes is also associated with endothelial dysfunction. Among the endothelial dysfunction factors, vascular cell adhesion molecule can be mentioned. The purpose of this study was the effect of aerobic exercise on VCAM-1 and insulin resistance index in type 2 diabetes women.
Method: Sixteen women suffering type 2 diabetes (aged: 50.81±7.87, weight: 75.82±15.27 kg) were randomly divided in aerobic (n=11) and control (n=5) groups. The aerobic group exercised for 8 weeks in 45-60 min sessions 3 time a week with 60% HRR. Blood samples were obtained after 10-12 overnight fasting for measuring VCAM-1 serum and insulin levels at pre-and post-exercise training. Statistical analysis was done by independent t-tests and Pearson correlation coefficient.
Results: The results showed a significant difference between aerobic and control groups in VCAM-1 serum levels (P<0.05). Also there exists a relationship between VCAM-1 serum levels with insulin resistance following aerobic exercises (r=0.729).
Conclusion: Eight weeks aerobic exercises can probably cause decreasing of vascular cell adhesion molecules and this decrease has a direct relation with insulin resistance. Decreasing of insulin resistance along with decreasing of adhesive molecules can probably decrease cardiovascular diseases in people with type 2 diabetes.
Key words: Aerobic exercise, Vascular cell adhesion molecule, Insulin resistance index

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic Exercise
  • Vascular cell adhesion molecule
  • Insulin resistance index