اثر مکمل کراتین بر سطح لاکتات خون به دنبال یک جلسه فعالیت ورزشی هوازی وامانده‏ساز

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: تاثیر مکمل کراتین بر تغییرات سطح لاکتات خون ناشی از فعالیت ورزشی مورد بحث است. بنابراین هدف تحقیق حاضر بررسی اثر مکمل کراتین بر سطح لاکتات خون به دنبال یک جلسه تمرین هوازی وامانده‏ساز بود.
روش پژوهش: 20 مرد جوان سالم (میانگین و انحراف معیار سن 8/0±4/22 سال، وزن 5/8±8/71 کیلوگرم، شاخص تودۀ بدن 5/2±5/23 کیلوگرم بر متر مربع و حداکثر اکسیژن مصرفی 2/7±7/37 میلی‎لیتر بر کیلوگرم بر دقیقه) به طور تصادفی به دو گروه دارونما (10=n) و مکمل (10=n) تقسیم شدند. آزمودنی‌ها در گروه مکمل روزانه 20 گرم کراتین به مدت 7 روز و آزمودنی‌ها در گروه دارونما به همان مقدار آرد گندم مصرف کردند. در مکمل سازی از روش دوسو کور استفاده شد. پس از یک هفته مکمل‏سازی، از کلیۀ آزمودنی‏‏ها درخواست ‏‏شد تا در آزمون فعالیت ورزشی هوازی وامانده‏ساز شرکت نمایند. قبل از فعالیت، بلافاصله، 10 و 20 دقیقه پس از اتمام فعالیت نمونه‏گیری خونی انجام شد.
یافته‌ها: پس از یک هفته مصرف مکمل کراتین میزان وزن بدن، شاخص تودۀ بدن، تودۀ بدون چربی و سطح کراتین در گروه مکمل افزایش معنی‏داری یافت (05/0>P). سطح لاکتات خون پس از فعالیت در هر دو گروه به طور معنی‏داری افزایش یافت (05/0>P). 10 دقیقه پس از اتمام فعالیت، سطح لاکتات خون نسبت به اتمام آزمون در هر دو گروه کاهش معنی‏داری پیدا کرد (05/0>P) و کاهش در گروه مکمل بیشتر از گروه دارونما بود (05/0>P). روند کاهش سطح لاکتات تا 20 دقیقه پس از اتمام فعالیت همچنان ادامه داشت اما این افزایش در گروه مکمل سریع‌تر از گروه دارونما بود (05/0>P).
نتیجه‌گیری: به طور کلی مصرف مکمل کراتین ممکن است در دفع سریع‌تر لاکتات پس از فعالیت موثر باشد هرچند تحقیقات بیشتری در این زمینه نیاز است.
واژگان کلیدی: مکمل کراتین، لاکتات، خستگی، فعالیت هوازی وامانده‏‏‏ساز

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of creatine supplementation on blood lactate level after an exhaustive aerobic exercise

نویسندگان [English]

  • Mehrzad Moghadasi
  • Mohadesehsadat Nematollahzadeh mahani
  • Mohadesehsadat Nematollahzadeh mahani
چکیده [English]

Abstract
Aim: The effect of creatine (Cr) supplementation on exercise induced-lactate is still debatable. Thus, the aim of this study was to examine the effect of creatine supplementation on blood lactate levels after an exhaustive aerobic exercise.
Method: Twenty healthy young men (age: 22.4±0.8 years; weight: 71.8±8.5 kg; body mass index (BMI): 23.5±2.5 kg/m2; maximum oxygen uptake: 37.7±7.2 ml.kg-1.min-1; mean±SD) were randomly assigned to either a creatine (20 g Cr for 7 days) or a placebo group (same dosage of a glucose polymer) using a double-blind research design. After a week of supplementation, the subjects underwent an exhaustive aerobic exercise. Blood samples were taken before the exercise and immediately, 10 and 20 minute after the exercise.
Results: The results showed that body weight, BMI, lean body mass and creatine levels were increased significantly after supplementation in the creatine group (P<0.05). Blood lactate levels increased significantly after the exercise in both groups (P<0.05). Blood lactate levels decreased 10 minutes after the exercise in both groups (P<0.05) and the decrease in the creatine group was greater than in the placebo group (P<0.05). The decrease of blood lactate levels continued to 20 minutes after the exercise (P<0.05) and the decrease in the creatine group was greater than in the placebo group (P<0.05).
Conclusion: Creatine supplementation may be effective for faster lactate removal after the exercise. However, additional research is needed.
Key words: Creatine supplementation, Lactate, Fatigue, Exhaustive aerobic
exercise

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creatine supplementation
  • Lactate
  • Fatigue
  • Exhaustive aerobic