مقایسۀ اثر زمان استراحت 1 و 3 دقیقه بین نوبت‌ها و حرکات تمرین با وزنه بر شاخص‌های آسیب عضلانی و حفظ تکرارهای متوالی حرکات در مردان جوان تمرین‌نکرده

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: مطالعات گوناگون نشان داده اند که زمان‌های استراحتی مختلف اثر معنی‌داری بر پاسخ‌های هورمونی، متابولیکی و قلبی‌عروقی می‌گذارد. این عامل می‌تواند به پاسخ‌های متفاوت آسیب عضلانی منجر شود و اهداف تمرین را دستکاری کند. هدف این پژوهش مقایسۀ اثر زمان های استراحت بین نوبتی و حرکتی 1 و 3 دقیقه بر شاخص های آسیب عضلانی و حفظ تکرارهای حرکات متوالی بود.
روش پژوهش: 12 نفر آزمودنی تمرین‌نکرده (سن 06/2±17/23 سال، قد 55/3±17/175سانتی‌متر، وزن 26/8±33/67 کیلوگرم و چربی 82/1±67/16 درصد) در دو جلسه فعالیت مقاومتی با دو هفته استراحت بین هر جلسه در این پژوهش شرکت کردند. ترتیب حرکات در هر جلسه شامل جلوپا، جلوبازو با هالتر، پشت پا، پشت بازو خوابیده با هالتر، پرس پا و پرس سینه با شدت 80 درصد 1RM تا سرحد خستگی بود. آزمودنی‌ها به صورت تصادفی برای زمان های بین‌نوبتی و حرکتی 1 و 3 دقیقه در هر جلسه فعالیت مقاومتی انتخاب شدند. آنزیم های کراتین کیناز (CK) و آسپارتات آمینوترنسفراز (AST) پیش از آزمون، 24 و 48 ساعت پس از فعالیت مقاومتی اندازه گیری شد. همچنین کوفتگی عضلانی توسط مقیاس شیلاجا (PAS) قبل از شروع فعالیت، بلافاصله، 24 و 48 ساعت پس از فعالیت مقاومتی مورد ارزیابی قرار گرفت. از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر، t همبسته و آزمون تعقیبی بونفرونی برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها استفاده شد.
یافته ها: غلظت ‌آنزیم‌های CK، AST در زمان‌های 24 و 48 ساعت و کوفتگی عضلانی نیز در زمان‌های بلافاصله، 24 و 48 ساعت پس از فعالیت مقاومتی در هر دو گروه به طور معنی‌داری افزایش یافت (05/0P≤)، اما تفاوت معنی‌داری در کوفتگی عضلانی و غلظت آنزیم‌ها بین دو گروه در زمان‌های مختلف مشاهده نشد. همچنین نتایج نشان داد که زمان استراحت 3 دقیقه منجر به افزایش تکرارها می‌شود (05/0P≤).
نتیجه‌گیری: تفاوت حجم کار و حفظ تکرارها در بین زمان های استراحتی مختلف، مستقل از پاسخ‌های آسیب عضلانی و کوفتگی عضلانی است. همچنین زمان استراحت 3 دقیقه‌ای منجر به حفظ تکرارها و بازیافت مناسب می‌شود.
واژگان کلیدی: شاخص‌های بیوشیمیایی، زمان بازیافت، حجم تمرین

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing effect of 1 and 3 minutes rest intervals between sets and exercises of weight training on muscular damage and sustainability of repetition in consecutive sets in untrained young men

نویسندگان [English]

  • Bahman Mirzaei
  • Farhad Rahmani-Nia
  • Mortezah Nastaran
چکیده [English]

Abstract
Aim: Various studies have demonstrated that different rest intervals has a significant effect on hormonal, metabolic, and cardiovascular responses. This factor can lead to different muscle damage responses and manipulate training goals. The purpose of this study was to compare the effect of 1 and 3 minute rest intervals between sets and exercises on muscle damage and sustainability of repetition in consecutive exercises.
Method: 12 untrained subjects (aged 23.17±2.06 years, height 175±3.55 cm, weight 67.33±8.26 kg, fat 16.67±1.82 percent) volunteered to participate in this study in two resistance exercise sessions with a 2-week recovery between sessions. Exercises order in each session consisted of front leg extension, biceps curl, leg curl, triceps extension, leg press and bench press with 80% of one repetition maximum (1RM) until fatigue. Subjects randomized for 1 and 3 min rest intervals in each session. The levels of CK and AST were analyzed before, 24 and 48 hours after resistance exercises. Also muscle soreness was evaluated by the Shailaja scale (PAS) at before, immediately, 24 and 48 hours after resistance exercises. Variance analysis with repeated measurment, pair sample t-test and Bonferroni post-hoc were used for statistical analysis of data.
Results: CK and AST concentration increased significantly after 24 and 48 hours and muscle soreness also elevated immediately, 24 and 48 hours after resistance exercises (P≤0.05), but no significant difference in muscle soreness and enzymes concentration was found between groups at different time points. The results demonstrated that 3 min rest intervals lead to increased repetitions (P≤0.05).
Conclusion: Differences of load volume and sustainability of repetitions at different time points of rest intervals are independent of muscle damage responses and muscle soreness. Also, 3 min rest intervals led to repetition sustainability and appropriate recovery.
Key words: Biochemical markers, Recovery time, Exercise volume

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biochemical markers
  • Recovery time
  • Exercise volume