تغییرات سطوح اپلین پلاسما و شاخص مقاومت به انسولین پس از یک برنامۀ تمرینات هوازی در زنان سالم دارای اضافه‌وزن

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: اپلین یک ادیپوکین است که با مقاومت به انسولین و دیابت نوع 2 ارتباط نزدیکی دارد. در مطالعۀ حاضر اثر یک برنامۀ تمرین هوازی بر سطوح اپلین پلاسما و مقاومت به انسولین در زنان سالم دارای اضافه‌وزن بررسی شد.
روش پژوهش: در تحقیق حاضر 18 زن سالم به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه تمرین (9 نفر، سن 22/6±45 سال، شاخص تودۀ بدنی 61/2±17/26 کیلوگرم بر متر مربع) و کنترل (9 نفر، سن 14/3±88/42 سال، شاخص تودۀ بدنی 58/2±14/27 کیلوگرم بر متر مربع) در این مطالعه قرار گرفتند. آزمودنی‌های گروه تمرین 8 هفته برنامۀ دویدن و پیاده روی را 3 جلسه در هفته با شدت 6070 درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه اجرا کردند. قبل و بعد از برنامه، درصد چربی بدن، شاخص تودۀ بدن، نسبت دور کمر به لگن و همچنین سطوح اپلین، انسولین و گلوکز پلاسما و شاخص مقاومت به انسولین پس از 12 ساعت ناشتای شبانه اندازه گیری شد.
یافته ها: تغییرات معنی داری در سطوح اپلین، انسولین، گلوکز پلاسما و شاخص مقاومت انسولینی گروه ها نسبت به آزمون اولیه و بین گروه ها مشاهده نشد.
نتیجه گیری: به نظر می رسد تمرین با شدت پایین تا متوسط یا کاهش تودۀ چربی بدن نمی تواند اثر قابل ملاحظه ای بر مقادیر اپلین خون و مقاومت به انسولین در زنان سالم دارای اضافه‌وزن داشته باشد، در حالی‌که ممکن است سطوح اپلین با تغییر در سطوح انسولین یا شاخص مقاومت انسولینی تغییر کند.
واژگان کلیدی: آدیپوکین، کاهش وزن، اپلین پلاسما، تمرین هوازی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes in plasma apelin level and insulin resistance index after an aerobic exercise training in overweight healthy women

نویسندگان [English]

  • Hamid Mohebbi
  • Tamineh Saeidi Ziabari
  • Mohammadhasan Hedayati Emami
چکیده [English]

Abstract
Aim: Apelin is an adipokine that is closely related with insulin resistance and type 2 diabetes. In this study, the effect of an aerobic exercise training program was investigated on plasma apelin levels in overweight healthy women.
Method: Eighteen healthy women were selected as subjects and were randomly divided into two exercise (n=9 aged 45±6.22 yrs, BMI 26.17±2.61 kg/m2) and control (n=9 aged 42.88±3.14 yrs, BMI 27.14±2.58 kg/m2) groups. Subjects in the exercise group performed 8 weeks running and walking exercise training 3 days a week at intensity corresponding to 60-70% HRmax. Before and after exercise training, body fat percentage, body mass index (BMI), waist to hip ratio (WHR) and plasma levels of apelin, insulin and glucose and HOMA-IR after a 12-hr fasting was measured.
Results: No significant changes were observed in apelin, insulin, glucose and plasma levels and also HOMA-IR in two groups comparing to pre-test and between groups.
Conclusion: It seems that low to moderate intensity exercise training or decrease of fat mass cannot have significant effects on the amount of blood apelin and insulin resistance in overweight healthy women, though apelin levels may change with changes in insulin levels or insulin resistance index.
Key words: Adipokines, Weight loss, Plasma apelin, Aerobic training

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adipokines
  • weight loss
  • Plasma apelin
  • Aerobic training