نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 دانشگاه علوم پزشکی گیلان

چکیده

هدف: هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر 8 هفته استفاده از سه برنامه ورزشی بر پروفایل قندی و درصد چربی زنان مبتلا به MS بود.
روش: این مطالعه تجربی شامل 40 زن مبتلا به MS(سن: 50/3±30/34 سال) بود. شرکت کنندگان به طور تصادفی در چهار گروه (4=N) تمرین هوازی(AT)، تمرین مقاومتی(RT)، تمرین ترکیبی هوازی و مقاومتی(AT+RT) و کنترل قرار گرفتند. RT شامل یک‌سری حرکات با استفاده از جلیقه‌های وزن‌دار(5-10% وزن بدن) برای سه روز در هفته بود. جلسات AT دو روز در هفته و به مدت 10-30 دقیقه(40-60% حداکثر ضربان قلب) انجام شد. گروهAT+RT تمرینات را پنج روز در هفته(دو روز AT و سه روز RT) انجام دادند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس دو طرفه با اندازه‌گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی انجام شد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26با معنی‌داری 05/0 انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین‌گروها وجود ندارد با این حال، کاهش قابل توجهی در سطوح انسولین، کلسترول، HbA1c و HOMA-IR در مقایسه با سطح پایه در گروه‌های مداخله نشان داد.
نتیجه‌گیری: این یافته‌ها نشان می‌دهد که مداخلات ورزشی پتانسیل تأثیرگذاری مثبت بر پارامتر‌های متابولیک در افراد مبتلا به MS را دارد. تحقیقات بیشتری برای کشف پروتکل‌های ورزشی بهینه و اثرات بلند مدت در این جمعیت مورد نیاز است.
;کلید واژه‌ها: مولتیپل اسکلروزیس، ترکیب بدن، پروفایل قندی

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

e Impact of Three Home-Based Exercise Programs on Metabolic Status and Fat Percent in Women with Multiple Sclerosis

نویسندگان [English]

  • fateme mehdipour 1
  • Arsalan Damirchi 1
  • payam saidie 1
  • Alia saberi 2

1 university of guilan

2 Guilan university of medical sciences

چکیده [English]

Aim: the purpose of This study aimed to investigate the impact of 8 weeks of using three exercise regimens on glucose profiles and fat percentage in women with MS.
Methods: This experimental study included 40 females diagnosed with MS (mean age: 34.30 ± 3.50). The participants were randomly assigned to four groups (N=10): aerobic training (AT), resistance training (RT), combined aerobic and resistance training (AT+RT), and control. The RT involved a series of movements using weighted vests (5-10% of body weight) for three days per week. The AT sessions were conducted for two days per week, lasting 10-30 minutes (40-60% of maximum heart rate). The AT+RT group performed exercises five days per week (two days of AT and three days of RT). Data analysis employed two-way ANOVA with repeated measures and Bonferroni's post hoc test. Statistical analysis was conducted using SPSS version 26 software, with a significance level of 0.05.
Results: The results revealed no significant differences between groups. However, within-group analyses demonstrated a significant decrease in insulin, cortisol, HbA1C, and HOMA-IR levels compared to baseline in the intervention groups.
Conclusions: These findings suggest that exercise interventions have the potential to positively influence metabolic parameters in individuals with MS. Further research is needed to explore optimal exercise protocols and long-term effects in this population.
Key words: Multiple sclerosis, body composition, sugar profile

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Multiple sclerosis
  • body composition
  • sugar profile