نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I

نویسندگان

1 گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 دانشگاه بین المللی امام خمینی

3 گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری کبد چرب غیرالکلی یکی از بیماری‌های مزمن کبدی است. عدم فعالیت بدنی و کاهش عملکرد دستگاه قلبی-تنفسی با افزایش شدت این بیماری مرتبط است. اصلاح سبک زندگی و افزایش تحرک بدنی در طول روز می‌تواند بر بهبود آن مؤثر باشد. مکمل کروم در بیمارانی که دچار چاقی، دیابت و مقاومت به انسولین هستند، می‌تواند اثرگذار باشد.
هدف: از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر شش هفته مصرف مکمل کروم و انجام میان‌وعده‌های تمرینی بر آنزیم‌های کبدی و درجه کبد چرب بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی بود.
مواد و روش‌ها: 30 آزمودنی به مدت شش هفته به صورت تصادفی به 4 گروه تمرین+کروم (8 نفر)، کروم (8 نفر)، تمرین (7نفر) و کنترل (7 نفر) تقسیم شدند. همه افراد دارای سونوگرافی کبد بودند که دامنه‌ی گرید کبد چرب 1 تا 3 را مشخص می‌نمود. سایر اقدامات شامل: سنجش آنزیم‌های AST و ALT، تری‌گلیسیرید، وزن بدن، اندازه دور شکم و سن افراد بود. از آزمون تعقیبی بانفرونی برای بررسی تفاوت‌های بین‌گروهی متغیرها استفاده شد.
یافته‌های پژوهش: در گروه تمرین+کروم (P= 0.02) و گروه تمرین (P= 0.01) کاهش معنی‌داری در گرید کبد چرب را تجربه کردند. همچنین، بعد از شش هفته انجام پروتکل، در گروه تمرین و کروم در آنزیم ALT کاهش معنادار بود (P= 0.001). یافته‌های ما تأیید می‌کنند که میان‌وعده‌های تمرینی به تنهایی و یا به همراه مصرف کروم در بهبود NAFLD مؤثر است.
نتیجه گیری: این مطالعه، اهمیت فعالیت بدنی به سبک میان‌وعده‌های تمرینی به عنوان استراتژی درمانی اولیه برای افراد مبتلا به کبد چرب غیرالکلی را تقویت می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Six Weeks of Chromium Supplementation and Exercise-snacking on Patients With Non-alcoholic Fatty Liver Disease

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Ahmadi Panjaki 1
  • Khadijeh Irandoust 2
  • Rasoul Samimi 3

1 Department of Sport Sciences, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran

2 Imamkhomeini International University

3 Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran

چکیده [English]

Introduction: Non-alcoholic fatty liver disease is a chronic liver condition that can be caused by a lack of physical activity and a decrease in cardiopulmonary function. Improving lifestyle and increasing physical activity can be effective in ameliorating the condition. Chromium supplementation has been found to be effective in improving the health of individuals with obesity, diabetes, and insulin resistance.
Objective: The aim of this study was to investigate the impact of a six-week exercise snacking program and chromium supplementation on patients with non-alcoholic fatty liver disease.
Methods: In this study, 30 participants with fatty liver grade 1, 2, or 3 were randomly divided into four groups: exercise and chromium (N=8), chromium (N=8), exercise (N=7), and control (N=7). Measurements were taken for ALT and AST levels, triglycerides, body weight, age, waist circumference, and sonogram diagnosis.
Findings: The results showed a significant decrease in fatty liver grade in both the exercise and chromium group (P=0.02) and the exercise group (P=0.01). Additionally, there was a significant decrease in ALT levels in the exercise and chromium group (P=0.001) after six weeks. These findings suggest that exercise snacking, either alone or with chromium supplementation, can be effective in ameliorating non-alcoholic fatty liver disease.
Conclusion: This study provides support for the use of exercise snacking, either alone or with chromium supplementation, as an effective treatment for non-alcoholic fatty liver disease. These findings suggest that physical activity, in the form of exercise snacking, can be a suitable intervention for patients with NAFLD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chromium
  • Exercise Snacking
  • Hepatic Enzymes
  • Nonalcoholic Fatty Liver Disease