نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I

نویسندگان

1 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)، بروجرد، ایران

2 دانشیار، گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

3 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، اداره آموزش و پرورش ناحیه دو تبریز، تبریز، ایران

4 دکتری علوم تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

زمینه و هدف: یکی از عوارض یائسگی که در کاهش کیفیـت زنــدگی نقش مهمی دارد کاهش تودة بدون چربی بدن می باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر 12 هفته ویبریشن کل بدن بر سطوح سرمی فولستاتین و مایواستاتین در زنان یائسه بود. روش پژوهش: در این مطالعه نیمه‌تجربی 20 زن یائسه با کم کاری تیروئید انتخاب و به دو گروه 10 نفره: کنترل(C) و تمرین ویبریشن کل بدن(V) ، تقسیم شدند. گروهV ، این تمرینات را به مدت 12 هفته و سه بار در هفته، با فرکانس 30 تا 50 هرتز، در اندام فوقانی و تحتانی را انجام دادند.گروه V به مدت 12هفته سه جلسه در هفته، با فرکانس 30 - 50 هرتز، با دامنه یک تا دو میلیمتر بر اندامهای فوقانی و تحتانی اعمال شد. ۴۸ ساعت پیش و پس از برنامه تمرینی؛ نمونه گیری خونی و شاخص‌های تن سنجی اندازه گیری شد. برای اندازه‌گیری فولستاتین و مایواستاتین از روش الایزا استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون های t مستقل و کوواریانس در سطح معناداری 05/0 >p تجزیه ‌و تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد 12 هفته تمرین ویبریشن کل بدن باعث کاهش معناداری در میزان درصد چربی بدن (041/0P=)، شاخص توده بدن (044/0P=) و وزن (047/0P=) همچنین افزایش معنادار سطوح سرمی فولیستاتین (001/0P=) و کاهش مایواستاتین سرم (018/0P=) شد. نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد تمرین ویبریشن کل بدن موجب افزایش سطوح سرمی فولیستاتین و کاهش مایواستاتین در زنان یائسه می شود. این تغییرات مثبت ممکن است در بهبود توده بدون چربی زنان یائسه نقش مهمی ایفا کند

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of a Whole Body Vibration on myostatin and follistatin Serum in Postmenopausal Women

نویسندگان [English]

  • amir khosravi 1
  • Vahid Valipour Dehnou 2
  • Rima Shayan Nasab 3
  • sakine Jafarian 4

1 Assistant Professor، Department of Physical Education and Exercise Science، Faculty of Humanities Ayatollah Ozma Borujerdi University, Borujerd، Iran

2 Department of Sport Sciences, Literature & Human Sciences Faculty, Lorestan University, Khorramabad, Iran

3 MSC of physical Education and Sport Sciences,, Tabriz Education Office District II, Tabriz, Iran

4 PhD of Educational Sciences, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Aim: One of the complications of menopause that plays an important role in reducing the quality of life is the reduction of body fat-free mass. The aim of this study was to determine the effect of a period of whole body vibration course on myostatin and follistatin Serum in Postmenopausal Women. Methods: In this semi experimental study, 20 postmenopausal women with hypothyroidism were selected and divided into two groups of 10: control (C) and whole body vibration training (V). Group V performed these exercises for 12 weeks and three times a week, with a frequency of 30 to 50 Hz, applying on upper and lower limb training. At the beginning and end of the study, blood serum myostatin and follistatin levels were measured using the ELISA method, , body fat percentage, body mass index, and body weight. Due to the normality of data distribution, independent t and covariance statistical methods were used for analysis at a significance level of 0.05. Results: 12 weeks of whole body vibration training in group V significantly increased the serum levels of follistatin (P=0.001), and decreased myostatine (P=0.018) compared to the control group. There was also a significant decrease in body fat percentage (P=0.041), body mass index (P=0.044) and weight (P=0.047).Conclusions: It seems that whole body vibration training increases serum levels of follistatin and decreases myostatin in postmenopausal women, and these positive changes may play an important role in improving lean mass of postmenopausal women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vibration
  • myostatin
  • follistatin
  • Postmenopausal
  • Women