نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از این مطالعه بررسی تاثیر دو روش تمرین مقاومتی 7/3 و کلاسترست (CS) بر قدرت، ترکیب بدنی و عملکرد ورزشی بسکتبالیست‌های زن بود. روش: 21 بسکتبالیست (سن: 8/3±23/22 سال؛ قد: 78/6±94/165 سانتی‌متر؛ وزن: 50/9±30/63 کیلوگرم) بدون سابقه تمرینی در 6 ماه گذشته به طور تصادفی در سه گروه 7/3، CS و کنترل تقسیم شدند. گروه‌های تجربی برنامه تمرین مقاومتی، را برای هشت هفته/3روز انجام دادند. ارزیابی‌های پیش و پس از دوره‌ی تمرین شامل اندازه‌گیری ترکیب‌بدنی؛ ارزیابی حداکثر قدرت و سنجش عملکرد ورزشی با آزمون‌های توان بی‌هوازی (RAST)، تکرار دو سرعت (RSA)، 10متر سرعت، چابکی (T-test)، پرش‌CMJ و SJ بود. برای تعیین تفاوت معنا‌داری بین گروه‌ها، از روش Mixed model ANOVA 2 × 3 استفاده شد. یافته‌ها: قدرت پایین‌تنه و بالاتنه گروه 7/3، افزایش معناداری نسبت به پیش-آزمون و گروه کنترل و در پرس‌سینه و پرس‌پا نسبت به گروه CS نشان داد. گروه CS در قدرت پایین‌تنه افزایش معناداری داشت. هر دو گروه تجربی بهبود معناداری در CMJ و زمان T-test و 10متر سرعت نسبت به پیش‌آزمون و گروه کنترل نشان دادند. در SJ افزایش معنادار به نفع گروه 7/3 نسبت به پیش‌آزمون، گروه CS و کنترل بود و همچنین افزایش معنادار SJ در مقایسه درون‌گروهی CS مشاهده شد. هیچ پروتکلی برRAST ، RSA و ترکیب‌بدن تأثیر معنادار نداشت. نتیجه‌گیری: با توجه به زمان کمتر برای صرف در هر جلسه و شدت پایین‌تر تمرین و بنابراین احتمال آسیب کمتر، پروتکل 7/3 یک روش تمرین بدنسازی کارآمد برای افزایش حداکثر قدرت، سرعت، چابکی و پرش زنان بسکتبالیست است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison of two resistance training methods, 3/7 and cluster set on strength, body composition and sports performance of semi-professional female basketball players

نویسندگان [English]

  • Maryam Dehghanianfard@modares.ac.ir 1
  • Hamid AghaAlinejad 2
  • Mahdiye Molanouri shamsi 3

1 Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3 Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Aim: This study aims to investigate the impact of two training methods, 3/7 and cluster set (CS), on the strength, body composition, and athletic performance of female basketball players. Methods: Twenty-one basketball players (22.23±3.8y; 165.94±6.78cm; 63.30±9.50kg), who had not engaged in resistance training for the past 6 months, were randomly divided into three groups: 3/7, CS, and a control group. The experimental groups followed an eight-week resistance training program (three sessions/week). Pre- and post-training assessments included measurements of body composition, evaluation of maximum strength, and various athletic performance tests such as Repeated Anaerobic Sprint Test (RAST), Repeated-Sprint Ability (RSA), 10-m sprint, T-test agility, countermovement jumps (CMJ), and squat jump (SJ). To determine the significant difference between the groups, a 3 × 2 mixed model ANOVA was performed. Results: The 3/7 group showed significant improvements in full body strength compared to the pre-test and control group. The CS group exhibited significant improvements in lower body strength. Both experimental groups showed significant improvements in CMJ, T-test time and 10-m sprint time compared to the pre-test and control group. In terms of SJ, the 3/7 group showed a significant improvement compared to the pre-test, CS group, and control group. However, no significant effects were observed on RAST, RSA, and body composition among the different protocols. Conclusions: The 3/7 training protocol, with its shorter training time and lower intensity, proves to be an effective method for enhancing maximum strength, speed, agility, and jumping ability in female basketball players while minimizing the risk of injury.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 3/7
  • Cluster set
  • maximum strength
  • body composition
  • Sport performance