نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I

نویسندگان

1 گروه علوم ورزشی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 گروه تربیت بدنی واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

3 گروه زیست‌شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر یک دوره تمرین شنای تناوبی شدید بر بیان ژن Nurr1 و mir-132 در موش‌های صحرایی مبتلا به پارکینسون بود.
روش پژوهش: برای این پژوهش تجربی، تعداد 21 سرموش نر صحرایی نژاد ویستار با میانگین وزن 5/10 ± 200 گرم انتخاب شدند. به 14 سرموش، روزانه 1 میلی‌گرم به ازای هر کیلو وزن بدن رزرپین تزریق شد. سپس این موش‌ها به طور تصادفی به دو گروه بیمار و تمرین تقسیم شدند. 7 موش سالم نیز به عنوان گروه شاهده در نظر گرفته شد. موش‌های گروه تمرین، به مدت شش هفته در 20 نوبت 30 ثانیه‌ای و با 30 ثانیه استراحت بین هر نوبت شنا کردند. بیان ژن هیپوکامپی Nurr1 و mir-132، 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین اندازه‌گیری شد. نتایج بین گروه‌ها با آزمون One-way ANOVA همراه با آزمون تعقیبی LSD توسط نرم افزار SPSS-22 و در سطح معنی‌داری 05/0>P تجزیه و تحلیل شد.
یافته‎ها: نتایج نشان داد بیان ژن Nurr1 در گروه بیمار نسبت به گروه شاهد و گروه تمرین به طور معنی‌داری پایین‌تر (به ترتیب 02/0=p و 02/0=p) است؛ در حالی اختلاف معنی‌داری بین دو گروه تمرین و شاهد مشاهده نشد (9/0=p). بیان ژن mir-132 در گروه بیمار نسبت به گروه شاهد به طور معنی‌داری بالا‌تر بود (009/0=p) اما اختلاف معنی‌داری بین گروه بیمار با گروه تمرین (1/0=p) و بین گروه تمرین و گروه شاهد (1/0=p) مشاهده نشد.
نتیجه‎گیری: در کل به نظر می‎رسد تمرینات شنای به کار رفته در تحقیق حاضر، در بقاء نرون‌های دوپامینی و بهبود بیماری پارکینسون مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of high intensity interval swimming on Nurr1 and mir-132 gene expression in rats with Parkinson's disease

نویسندگان [English]

  • Mehrzad Moghadasi 1
  • Sahar Abdolahi 2
  • Mohammdamin Edalatmanesh 3
  • Sara Hojati 1

1 Department of exercise physiology, Shiraz branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

2 Department of exercise physiology, Shiraz branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

3 Department of biology, Shiraz branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Aim: The aim of present study was to examine the effect of effect of high intensity interval swimming on Nurr1 and mir-132 gene expression in rats with Parkinson's disease (PD).
Methods: In this experimental study, twenty-one male Wistar rats (weight 200 ± 10.5 grams) were selected. In fourteen rats, PD induced by injection of 1 mg/kg reserpine. Then, these rats were divided into PD group or training group randomly. Seven remaining rats were included in the healthy control group. The rats in the training group, performed high intensity interval swimming, including 20 times of 30 seconds of swimming with 30 seconds of rest between each time for 6 weeks. Hippocampal Nurr1 and mir-132 gene expression were measured 48h after the last session of training. Data were analyzed using one-way ANOVA and LSD post hoc test were run using SPSS-22 at the P <0.05.
Results: The study results indicated that Nurr1 gene expression was lower in the PD group compare to the healthy group and training group (p=0.02 and p=0.02 respectively); while, no significant difference was observed between training group and healthy group (p=0.9). mir-132 gene expression was higher in the PD group compare to the healthy group (p=0.009); while, no significant difference was observed between PD group and training group (p=0.1) and between training group and healthy group (p=0.1).
Conclusion: In summary, it seems that swimming training utilized in this study improves dopaminergic neurons survival and effective for PD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Swimming training
  • Parkinson's disease
  • Nurr1
  • mir-132
  • Hippocampus