فعالیت بدنی، کنترل وزن و چاقی
تاثیر مداخله کوتاه مدت تمرین تناوبی شدید و مکمل یاری عصاره آویشن بر برخی شاخص‌های التهابی و آنتروپومتریکی زنان دارای اضافه وزن/چاق

ثنا شوره کندی؛ مصطفی خانی؛ الهه پیرعلائی؛ مهدی فراموشی

دوره 13، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 171-190

https://doi.org/10.22124/jme.2023.23990.281

چکیده
  هدف: بافت چربی، به عنوان یک بافت فعال متابولیکی در افزایش شاخص‌های التهابی نقش مهمی را ایفا می‌کند. لذا هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر دو هفته تمرین تناوبی شدید به همراه مکمل یاری عصاره آویشن بر برخی شاخص های التهابی و آنتروپومتریکی زنان چاق و دارای اضافه وزن بود. روش‌کار: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بود و جامعه آماری آن را زنان چاق ...  بیشتر

استرس محیطی در ورزش
تأثیر شبیه‌سازی ماندن در ارتفاع متوسط به همراه مصرف آویشن، بر کاردیومیوپاتی و آنزیم‌های کبدی موش های صحرایی دیابتی نوع دو

مهدی فراموشی؛ رامین امیرساسان؛ وحید ساری صراف

دوره 12، شماره 2 ، مهر 1401

https://doi.org/10.22124/jme.2023.24199.288

چکیده
  مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر شبیه سازی ماندن در ارتفاع متوسط به همراه مصرف آویشن بر میزان کاردیومیوپاتی موش‌های صحرایی دیابتی نوع دو و تأثیر هم‌زمان آن‌ها بر آنزیم‌های کبدی بود. روش‌ها: بدین منظور تعداد 40 سر موش صحرایی به پنج گروه هشت تایی تقسیم شدند. جهت القای دیابت نوع دو استرپتوزوتوسین با دوز mg/kg37 تزریق شد. گروه‌ ارتفاع ...  بیشتر