تأثیر تغییرات ترکیب بدنی ناشی از تمرین هوازی بر غلظت پلاسمایی واسپین و شاخص مقاومت انسولینی در زنان دارای اضافه وزن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی

3 دانشیار دانشگاه مازندران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرین هوازی بر غلظت پلاسمایی واسپین و شاخص مقاومت انسولینی در زنان غیرفعال دارای اضافه وزن بود.
روش پژوهش: بیست و شش زن غیرفعال دارای اضافه وزن (سن 6/12±1/43 سال، وزن 0/10±4/73 کیلوگرم، شاخص توده­ی بدن 2/3±1/29 کیلوگرم بر مترمربع) به‌طور داوطلبانه در برنامۀ 8 هفته­ای تمرین هوازی شامل دویدن با شدت 40 تا 80 درصد ضربان قلب ذخیره و به مدت 25 تا 45 دقیقه شرکت کردند. شاخص­های پیکر سنجی، سوخت‌وساز و غلظت پلاسمایی واسپین پیش و پس از برنامه تمرینی اندازه­گیری شد. به‌منظور مقایسۀ تغییرات در متغیرها بر اساس تغییرات ترکیب بدنی، آزمودنی­ها به دو گروه پاسخ‌دهنده (با کاهش بیش از 1 درصد چربی بدن) و غیر پاسخ‌دهنده (بدون تغییر یا کاهش کم­تر از 1 درصد چربی بدن) تقسیم شدند.
یافته­ ها: پس از 8 هفته تمرین هوازی تغییر معنی­داری در غلظت پلاسمایی واسپین مشاهده نشد. با این‌وجود افزایش معنی­دار غلظت پلاسمایی واسپین (0/05≥P) در گروه پاسخ‌دهنده همراه با کاهش معنی­دار وزن و درصد چربی بدن مشاهده شد (0/05≥P)، اما چنین تغییری در گروه غیر پاسخ‌دهنده مشاهده نشد. ارتباط معنی­دار بین تغییرات غلظت پلاسمایی واسپین و تغییرات سطوح پلاسمایی انسولین، گلوکز و شاخص مقاومت انسولینی (HOMA-IR) تنها در گروه غیر پاسخ‌دهنده مشاهده شد (0/05≥P).
نتیجه­ گیری: این پژوهش نشان می­دهد کاهش درصد چربی بدنی ناشی از تمرین هوازی می­تواند عامل مؤثری در افزایش سطوح پلاسمایی واسپین در زنان غیرفعال دارای اضافه وزن باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of body composition alterations induced by aerobic exercise training on plasma vaspin concentration and insulin resistance index in overweight women

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Safarzade 1
  • Fahimeh Shafiee 2
  • Elaheh Talebi-Garakani 3
  • Rozita Fathi 3
1 Assistant Professor, University of Mazandaran
2 Msc in Exercise Physiology
3 Associate Professor, University of Mazandaran
چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to investigate the effects of aerobic exercise training on plasma vaspin concentration and insulin resistance index in sedentary overweight women.
Methods: Twenty six sedentary overweight women (aged: 43.1 ± 12.6 year, weight: 73.4 ± 10.0 kg, BMI: 29.1 ± 3.2 kg/m2) voluntarily participated in an 8-weeks aerobic exercise training program included running with 40- 80% reserve heart rate, 20- 45 min/day. Anthropometric and metabolic parameters in addition to plasma vaspin concentration were measured at baseline and after 8 weeks of the training program. To compare changes in variables according to body composition alterations, we divided the subjects into responders (defined as participants who lost ≥1% of baseline body fat percentage), and non-responders (defined as participants with no change or <1% reduction in body fat percentage).
Results: After 8 weeks of aerobic exercise training we did not find any significant changes in plasma vaspin concentration. Nevertheless, body weight and body fat percentage decreased significantly (P≤0.05) and plasma vaspin concentrations increased significantly (P≤0.05) in responders, but not in non-responders. Changes in plasma vaspin concentrations were significantly correlated with changes in plasma insulin and glucose levels, and insulin resistance index (HOMA-IR) only in non-responders.
Conclusions: This study indicated that reduction in body fat percentage induced by aerobic exercise training could be an effective factor to increase plasma vaspin levels in sedentary overweight women.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Aerobic exercise training
  • Vaspin
  • Obesity
  • Fat mass